در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل پنجم
– خلاصه از فصول
– مقايسه پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين
– محدوديت هاي پژوهش
– پيشنهادات
– منابع و ماخذ
خلاصه اي از فصول:
به طور كلي تحقيق موردنظر، به منظور بررسي اثرات ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غيرورزشكار انجام گرفته است.
فرضيه هاي مورد ارزيابي در اين تحقيق عبارت بود از:
1- بين علائم جسماني در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت معناداري وجود دارد.
2- بين علائم اضطرابي و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت معناداري وجود دارد.
3- بين كاركرد اجتماعي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت معناداري وجود دارد.
4- بين افسردگي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت معناداري وجود دارد.
با توجه به اين فرضيه ها مطالبي در اين زمينه بيان شد كه دربرگيرندة اثرات و فوايد ورزش بر سلامت جسماني و رواني است و بعد از بيان كردن اين موضوع توسط روشهاي آماري به تجزيه و تحليل پرداخته ايم. آزموني كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار داده‌ايم t استيودنت مي باشد كه بر روي يك گروه نمونة 60 نفري كه شامل 30 نفر از زنان غيرورزشكار (زنان دانشجو) و 30 نفر از زنان دانشجوي ورزشكار كه به صورت حرفه اي در رشته هندبال در سال 1385 به انجام فعاليت هاي ورزشي مي پرداختند انجام گرفت و در سطح 99% يا 95% به اثبات فرضيه هاي خود پرداختيم.
مقايسة پژوهش حاضر با پژوهش هاي پيشين:
بنابر نتايج حاصله از اين پژوهش (000/2 t > و آزمون در سطح 5% معنادار بوده) در مقايسه با پژوهش سركار خانم فاطمه آزادمند (98/1 t > و در سطح 1% معنادار بوده) هر دوي اين پژوهش ها به تأثير ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار اشاره دارد و فرض صفر در هر دوي اين پژوهشها تاييد خواهد شد ولي بنا به نبود مدت زمان كافي براي پژوهش در مورد مردان پژوهشگر قادر به ادامة پژوهش در اين مورد نبوده است. همچنين يافته هاي حاصل از اين پژوهش با ديگر پژوهش‌هاي انجام شده در ايران و جهان همخواني دارد.
محدوديتها:
پژوهش كنوني، گذشته از نتايج قابل توجه اش با محدوديتها و نقاط ضعف زيادي روبرو مي‌باشد.
1- نمونه هاي مورد مطالعه در اين بررسي (چه زنان ورزشكار و چه زنان غيرورزشكار) بسيار محدود بوده اند.
2- محدوديت زماني براي انجام پژوهش دقيق تر.
3- نمونه هاي تحقيق از ورزشگاههاي شهر تهران بوده براساس قابليت دسترسي اگرچه سعي كرديم از مراكز ديگر نمونه گيري صورت گيرد ولي به خاطر مشكلات فراواني اجرايي اين كار مقدور نشد.
4- با توجه به گسترده بودن حوزه ورزش و سلامت روان در اين پژوهش به بررسي چهار ويژگي و تأثير ورزش پرداخته ايم در تحقيقات آينده سعي شود ويژگيهاي بيشتري را مورد بررسي و از پرسشنامه هاي ديگري نيز استفاده شود.
پيشنهادات:
گذشته از محدوديتهاي مطرح شده براي پژوهش، پيشنهادها و توصيه هاي زير را مي‌توان براي پژوهشهاي آينده و كسانيكه مي خواهند در اين حوزه به تحقيق و تفحص بپردازند مطرح نمود.
1- در تحقيقات آتي تلاش شود از نمونه هاي بيشتري استفاده گردد و اين نمونه ها از ورزشگاهها و مناطق مختلف تهيه گردد.
2- با توجه به محدوديت زماني اين آزمون به صورت يك مرحله اي اجرا شده است. براي پي بردن به تأثيرات بيشتر ورزش بر سلامت روان اين آزمون به صورت چند مرحله اي اجرا شود.
3- با توجه به تأثيرات ورزش بر سلامت رواني و بالا رفتن سطح كارايي افراد در محيط‌هاي كاري شايد ضروري باشد كه سازمانها و نهادهاي گوناگون در ساعات كاري به خصوص در ميان روز مواقعي را براي ورزش اختصاص دهند.
4- از آنجايي كه ورزش نقش مهمي در درمان بسياري از بيماري ها از جمله كودكان بيش فعال دارد مي توان از ورزش به عنوان وسيله اي براي تخليه انرژي و هيجاني به طرز صحيح (در زمانهايي كه آنها نياز به فعاليت دارند) استفاده كرد كه اين موضوع مي تواند عنوان تحقيقاتي آتي نيز باشد.
5- يكي از علل افت تحصيلي در كودكان دوره ابتدايي نداشتن انگيزه كافي براي درس خواندن مي باشد معلمين مي توانند از ورزش به عنوان وسيله اي براي پرورش قواي ذهني و بي حوصلگي و رفع خستگي فكري در ساعات درسي ايجاد و تقويت ابتكار به جاي تنبيه اين كودكان استفاده كنند.
منابع و ماخذ
1- برك لوراي. روان شناسي رشد (از نوجواني تا پايان زندگي) جلد دوم ترجمه يحيي سيد محمدي، (1383)، تهران، انتشارات ارسباران، چاپ سوم.
2- حاجي آقا جاني، سعيد، اسدي نوقابي، احمدعلي، (1378)، روان پرستاري (بهداشت رواني (1))، تهران، نشر تبليغ بشري، چاپ الغدير.

3- ساپينگتون؛ اندورا، بهداشت رواني، ترجمه حسين شاهي برواتي (1384) تهران، انتشارات روان،‌ چاپ سوم.
4- سارا فينو؛ ادوارپ، روان شناسي سلامت، مترجمان، زير نظر دكتر الهه ميرزايي، دكتر سيد علي احمدي ابهري؛ دكتر حسن افتخار اردبيلي؛ دكتر ابوالقاسم جزايري، دكتر فروغ شفيعي، دكتر پريوش قواميان، دكتر غلامرضا گرمارودي، دكتر علي منتظري مقدم، دكتر ابوالحسن نديم، دكتر سيد مهدي نورايي (1384)، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول.
5- شريفي؛ حسن پاشا شريفي، نسترن (1383)؛ روش هاي تحقيق در علوم رفتاري؛ تهران، انتشارات سخن؛ چاپ چهارم.
6- ملامحمد، محمدرضا (1379)؛ كليدهاي تربيتي برگرفته از كلام امير سخن اميرالمومنين علي (ع) ويژه مربيان و ورزشكاران، تهران، انتشارات سازمان تربيت بدني.
7- نمازي زاده؛ مهدي؛ سلحشور بهمن (1363)، تربيت بدني عمومي انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها.
مجلات:
1- مجله ورزش و ارزش، وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت پرورشي و تربيت بدني، نشريه ماهنامه اداره كل تربيت بدني، شماره 157 (1380)
2- مجله ورزش و ارزش؛ تربيت بدني و بهداشت؛ وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت تربيت بدني و تندرستي؛ نشريه ماهنامه دفتر تربيت بدني پسران، شماره 172 (1383)
سايت:
www.sport.com
1


پاسخی بگذارید