3-6- روشهاي گردآوري اطلاعات 68
3-7- ابزار گردآوري اطلاعات68
3-8- روايي و پايايي ابزار اندازهگيري69
3-9- روشهاي تجزيه تحليل اطلاعات70
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
4-1- مقدمه72
4-2- مشخصات فردي نمونه آماري73
4-3- تجزيه و تحليل دادهها77
4-3-1- تجزيه و تحليل توصيفي77
4-3-2- آزمون نرماليته78
4-3-3- تجزيه و تحليل استنباطي79
فصل پنجم: خلاصه، نتيجهگيري و پيشنهادها
5-1- خلاصه پژوهش 88
5-2- يافتههاي پژوهش89
5-3- نتيجهگيري92
5-4- محدوديتهاي پژوهش94
5-4-1- محدوديتهاي تحت کنترل پژوهشگر94
5-4-2- محدوديتهاي خارج از کنترل پژوهشگر94
5-5- پيشنهادهاي پژوهش94
5-5-1- پيشنهادهاي مبتني بر نتايج پژوهش94
5-5-2- پيشنهاد به ساير پژوهشگران95

منابع و مآخذ96
ضمائم و پيوستها103
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 2-1- مولفه‌هاي هوش استرنبرگ25
جدول 2-1- انواع تعاريف فرهنگ سازماني45
جدول 3-1- تعداد جامعه و نمونه آماري به تفکيک شهرستان67
جدول 3-2- تخصيص سوالات پرسشنامه به ابعاد هوش چندگانه گاردنر68
جدول 3-3- تخصيص سوالات پرسشنامه به ابعاد فرهنگ سازماني69
جدول 4-1- فراواني جنسيت نمونه آماري73
جدول 4-2- فراواني ميزان تحصيلات نمونه آماري74
جدول 4-3- فراواني سن نمونه آماري75
جدول 4-4- فراواني سابقه کاري نمونه آماري76
جدول 4-5- ميانگين نمرات فرهنگ سازماني حاکم بر شعب بانک رفاه کارگران استان مازندران77
جدول 4-6- تجزيه و تحليل نرمال بودن توزيع دادهها78
جدول 4-7- خلاصه مدل در فرضيه شماره يک79
جدول 4-8- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره يک79
جدول 4-9- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره يک80
جدول 4-10- خلاصه مدل در فرضيه شماره دو81
جدول 4-11- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره دو81
جدول 4-12- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره دو82
جدول 4-13- خلاصه مدل در فرضيه شماره سه83
جدول 4-14- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره سه83
جدول 4-15- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره سه84
جدول 4-16- خلاصه مدل در فرضيه شماره چهار85

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-17- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره چهار85
جدول 4-18- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره چهار86
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 4-1- درصد فراواني جنسيت نمونه آماري73
نمودار 4-2- درصد فراواني ميزان تحصيلات نمونه آماري74
نمودار 4-3- درصد فراواني سن نمونه آماري75
نمودار 4-4- درصد فراواني سابقه کاري نمونه آماري76
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2-1- مدل کانو39
شکل 2-2- ساختار کلان مدل شاخص رضايت مشتري در کشور سوئد40
شکل 2-3- نيمرخ مدل فرهنگ سازماني دنيسون55


دیدگاهتان را بنویسید