در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

رديف شـــــــــــــــــرحخيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف1به چه ميزان آموزش در خلاقيت و نوآوري آموزش ديدگان مؤثر بوده است؟2آموزش ديدگان پس از آموزش تا چه حد تمايل به پذيرش مسئوليتهاي بيشتر و وسيعتر در تصدي مشاغل بالاتر را دارند؟3آموزش ديدگان تا چه اندازه بعد از آموزش ميتوانند روشها و فنون جديد براي انجام بهتر كار ارائه نمايند؟4آموزش به چه ميزان قدرت تحليل مسايل را در آموزش ديدگان افزايش داده است؟5آموزش تا چه حد درافزايش آگاهيهاي علمي و بكارگيري تكنيكهاي نوين دانش شغلي آموزش ديدگان تأثير داشته است؟6آموزش به چه ميزان در آماده سازي ، بازسازي و نوسازي تخصصهاي لازم بر آموزش ديدگان مؤثر بوده است؟7 به چه ميزان آموزش در امنيت شغلي و موقعيت اجتماعي با ثبات تربراي آموزش ديدگان مؤثر بوده است؟8آموزش تا چه حد در حس مسئوليت پذيري و وفاداري آموزش ديدگان به سازمان تأثير گذاشته است؟9تا چه اندازه آموزش در ايجاد حس انعطاف پذيري و همكاري گروهي در آموزش ديدگان اثر گذاشته است؟10تا چه حد آموزش در ايجاد هماهنگي در انجام كارها و جلوگيري از دوباره كاريها مؤثر بوده است؟11به چه ميزان آموزش در كاهش نظارتهاي مستقيم و غير مستقيم آموزش ديدگان اثر داشته است؟12به چه ميزان آموزش در نگهداري از وسايل محيط كارتوسط آموزش ديدگان تأثير داشته است؟13تا چه اندازه آموزش در افزايش اعتماد به نفس آموزش ديدگان مؤثر بوده است؟14آموزش تا چه حد در نگرش و طرز تفكر آموزش ديدگان ، نسبت به شغل و سازمان تأثير داشته است؟15به چه ميزان آموزش در ايجاد انگيزه آموزش ديدگان مؤثر بوده است؟16تا چه حد آموزش در تقليل سطح حوادث و سوانح در محيط كار مؤثر بوده است؟رديف شـــــــــــــــرحخيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف17آموزش ديدگان پس از آموزش چه ميزان از سازمان و اهداف و مأموريتها و تشكيلات و … شناخت پيدا كرده اند؟18آموزش تا چه اندازه در رضايت شغلي آموزش ديدگان مؤثر بوده است؟19به چه ميزان آموزش بر آموزش ديدگان در رعايت نظم و انضباط تأثير داشته است؟20آموزش ديدگان به چه ميزان با تجهيزات و تكنولوژي جديد محيط كار هماهنـگ ميباشند؟21به چه ميزان آموزش در كاهش اشتباهات آموزش ديدگان مؤثر بوده است؟22آموزش ديدگان پس ازآموزش تا چه اندازه نسبت به اهداف سازمان احساس پايبندي مينمايند؟


پاسخی بگذارید