فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات
ويژگيهاي دموگرافيك:
جنسيت:
جدول زير نشان دهنده توزيع فراواني و درصد جنسيت مي باشد.
فراوانيدرصدپسر532/44دختر678/55مجموع120100
سن:
جدول زير نشان دهنده ميانگين و انحراف معيار، ماكزيمم و مي نيمم سن آزمودني ها مي باشد.
تعدادميانگينانحراف استانداردمي نيممماكزيمم12078/23436/22032
وضعيت تأهل:
جدول زير نشان دهنده توزيع فراواني و درصد وضعيت تأهل مي باشد.
درصدفراواني 3/6882مجرد7/3138متأهل100120مجموع
شغل:
جدول زير نشان دهنده توزيع فراواني و درصد شغل آزمودني ها مي باشد.
درصدفراواني 7/68آزاد7/68كارمند دولتي5/79كارمندخصوصي2/7995درحال تحصيل100120مجموع
آمار توصيفي هراس اجتماعي و مقياسهاي آن:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در جدول زير ميانگين و انحراف معيار، ماكزيمم و مي نيمم هراس اجتماعي، ترس، اجتناب و ناراحتي هاي فيزيولوژيك آمده است.
ترساجتنابناراحتي.فيزيولوژيكهراس.اجتماعيتعداد داده ها120120120120ميانگين31/1346/1363/939/36انحراف معيار599/3721/3911/2739/8مي نيمم77419ماكزيمم22241657
آمار استنباطي:
فرضيه اول: بين پسران و دختران از نظر هراس اجتماعي، ترس، اجتناب و ناراحتي فيزيولوژيك تفاوت معني داري وجود دارد.
جدول ميانگين وانحراف معيار در بين دختران و پسران
انحراف معيارميانگينتعدادجنسيت094/836/2653پسرانهراس اجتماعي348/948/3667دختران478/398/1253پسرانترس726/356/1367دختران482/309/1453پسراناجتناب879/397/1267دختران668/219/953پسرانناراحتي فيزيولوژيك086/395/967دختران
جدول نتايج آزمون تي براي مقايسه ميانگين ها
آزمون T براي تفاوت ميانگين هاآزمون لون براي برابري واريانسهاسطح معني داريدرجه آزاديTsigF892/011736/1-013/0429/6فرض برابري واريانسهاهراس اجتماعي891/0308/116138/0-فرض نابرابري واريانسها387/0117/868/0-193/0713/1فرض برابري واريانسهاترس383/0328/114875/0-فرض نابرابري واريانسها103/0117645/1065/0467/3فرض برابري واريانسهااجتناب099/0509/115664/1فرض نابرابري واريانسها156/0117428/1-062/0541/3فرض برابري واريانسهاناراحتي فيزيولوژيك149/0331/116451/1-فرض نابرابري واريانسها

سطح معني داري آزمون تي نشان مي دهد بين دو گروه دختران و پسران از نظر هراس اجتماعي، ترس، اجتناب و ناراحتي فيزيولوژيك تفاوت معناداري وجود ندارد زيرا سطح معني داري هاي آزمون از مقدار بيشتر است لذا فرضيه تحقيق در مورد اين عوامل رد مي شود.
اما ميانگين ها، نشان مي دهد ميانگين هراس اجتماعي، ترس و ناراحتي فيزيولوژيك دختران بيشتر از پسران است اما در مورد اجتناب ميانگين پسران بيشتر از دختران است.
فرضيه دوم: بين نوع شغل و هراس اجتماعي، ترس، اجتناب و ناراحتي فيزيولوژيك رابطه معني داري وجود دارد.
مجموع مربعاتدرجه آزاديميانگينFسطح معني داريهراس اجتماعيبين گروهي39/339313/1135/1218/0درون گروهي201/8749116424/75مجموع592/9088119ترسبين گروهي198/1033399/34774/2045/0درون گروهي393/14381164/12مجموع592/1541119اجتناببين گروهي827/433609/14057/137/0درون گروهي964/1603116827/13مجموع792/1647119ناراحتي فيزيولوژيكبين گروهي782/243261/8974/0407/0درون گروهي343/983116477/8مجموع125/1008119
با توجه به سطح معني داري آزمون تحليل واريانس (ANOVA)، براي هراس اجتماعي،اجتناب و ناراحتي فيزيولوژيك چون سطح معني داري هاي آزمون بيشتر از مقدار است لذا بين هراس اجتماعي، اجتناب و ناراحتي فيزيولوژيك و شغل رابطه معناداري ديده نمي شود و فرضيه رد مي گردد.
اما با توجه به سطح معني داري آزمون تحليل واريانس (ANOVA)، براي ترس چون سطح معني داري آزمون كمتر از مقدار است لذا بين ترس و شغل رابطه معناداري ديده مي شود و فرضيه فوق در مورد ترس پذيرفته مي گردد.
فرضيه سوم: بين سن و هراس اجتماعي، ترس، اجتناب و ناراحتي فيزيولوژيك رابطه معني داري وجود دارد.
ميانگينانحراف معيارهمبستگيسطح معني داريسن78/23436/2231/0-011/0هراس اجتماعي39/36739/8سن78/23436/2202/0-027/0ترس31/13599/3سن78/23436/2192/0-036/0اجتناب46/13721/3سن78/23436/2197/0-031/0ناراحتي فيزيولوژيك63/9911/2
با توجه به اينكه مقدار معني داري آزمون همبستگي از مقدار 05/0 کمتر است بنابراين با احتمال 95/0 اين فرضيه پذيرفته مي شود به عبارتي بين سن و هراس اجتماعي و مقياسهاي آن (ترس، اجتناب و ناراحتي فيزيولوژيك) رابطه معني داري وجود دارد.


دیدگاهتان را بنویسید