در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شاخه
ساختاريشماره
سئوالسؤالكاملاً موافقمموافقمبي نظرممخالفمكاملاً مخالفمساختار سازماني1مسئوليتها و اختيارات كاركنان از شفافيت كافي برخوردار است؛2شرح وظايف كليه واحدها و پست هاي سازماني به موقع تدوين و به واحدها ابلاغ مي شود؛3عملكردهاي موازي و تداخل وظايف در شركت وجود ندارد ؛بهبود روش ها4دستورالعملها و رويه ها به واحدهاي سازماني شركت ابلاغ مي‌شود؛5مديران به هنگام اتخاذ تصميم از قوانين ، رويه ها و دستورالعمل هاي مكتوب تبعيت مي نمايند؛سيستم مكانيزه اطلاعاتي6تمهيدات لازم براي طراحي و استقرار سيستم جامع اطلاعاتي منابع انساني (همانند سيستم پرسنلي، حقوق، پرداخت و …) فراهم شده است ؛7كاركنان آمادگي لازم را براي پذيرش سيستم جامع اطلاعاتي منابع انساني دارند؛8انگيزه و اطمينان لازم براي ارايه اطلاعات و داده‌ها وجود دارد؛سيستم پرداخت9بخشنامه هاي نظام پرداخت از شفافيت كافي برخوردار هستند؛10ضوابط و مقررات نظام پرداخت از انعطاف لازم برخوردار است؛11پرداخت حقوق و مزايا براساس نظام 20 رتبه اي وزارت نيرو پاسخگوي نياز كاركنان است؛12در بخش هاي اداري و فني ، پرداخت به كاركنان مناسب و عادلانه است ؛گزينش و استخدام13معيارهاي گزينش نيروي انساني براي ورود افراد به شركت شفاف و مشخص است؛14استخدام براساس قوانين و مقررات و به دور از رابطه مداري صورت مي پذيرد ؛15در استخدام فرصت برابر به همه داوطلبان واجد شرايط داده مي شود؛انتصابات و ارتقاي شغلي16ضوابط و مقررات مدون و به‌روز در مورد مسيرهاي شغلي و انتصابات وجود دارد؛17معيار شايسته سالاري در ارتقاي شغلي و انتصابات حاكم است؛18فرصت برابر در ارتقاي شغلي و انتصابات براي كاركنان فراهم است؛ارزيابي عملكرد19نحوه ارزيابي عملكرد كاركنان شفاف ، منطقي و مناسب است؛
شاخه
رفتاريشماره
سئوالسؤالكاملاً موافقمموافقمبي نظرممخالفمكاملاً مخالفمفرهنگ سازماني20معاونت منابع انساني در ايجاد فضاي سازماني صميمي و قابل اعتماد بين كاركنان، گامهاي موثري برداشته است؛21مهارت هاي رهبري در برق تهران به شكل مناسبي ارزيابي مي شود؛22معاونت منابع انساني، برنامه هايي به منظور مديريت سازنده تضادها دارد ؛انگيزش و رضايت شغلي 23پاداشها و پرداخت بر مبناي عادلانه توزيع مي‌شود؛24ميزان تسهيلات رفاهي شركت در حد قابل قبول است ؛25توزيع تسهيلات رفاهي، منصفانه و عادلانه صورت مي پذيرد؛26معيار انتخاب كاركنان نمونه، منطقي و مناسب است؛27سنجش رضايت شغلي به صورت ادواري صورت مي‌پذيرد؛رهبري28معاونت منابع انساني در القاء و ترويج سبكها ي مديريت دموكراتيك و مشاركتي گامهاي موثري برداشته است؛آموزش و بالندگي كاركنان29برنامه‌هاي آموزشي كاربردي و براساس نيازهاي شغلي مربوطه است؛30دانش و مهارت كاركنان به طور مستمر ارتقاء و بهبود مي يابد؛31معيار انتخاب كاركنان براي اعزام به دوره‌هاي آموزشي بلند مدت مناسب است؛32فرصت برابر در امر آموزش به همه كاركنان داده مي‌شود؛امنيت شغلي 33 آينده شغلي در شركت براي كاركنان از شفافيت لازم برخوردار است؛34كاركنان از آينده شغلي خود احساس امنيت مي نمايند؛
شاخه


پاسخی بگذارید