3-5-3 تجزيه واريانس سطح زير منحني توسعه بيماري در خزانه بلاست برنج :

ميانگين كلC.VFM.SSSdfS.O.Vn.s98/100093/000187/02تكرار669/030/3**6/177087/021/114ژنو تيپ…………00049/00137/028خطاء……………………….234/144كل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3-5-4 واكنش ارقام مورد آزمايش در مقابل نژاد IA-82 براي صفات مورد بررسي در شرايط گلخانه اي
نام واريتهتيپ آلودگيتعداد لكه اسپورزادرصد سطح آلوده برگمساحت لكه اسپورزادوره كمونطارم محلي466/8%675/07C104-PKT20000سان هوان ژان-23/10000نعمت10000C101-PKT3/36/24%59/08C104/C10120000نعمت/ طارم محلي33/283/2%511/08C101/ طارم محلي6/2173/0%208/07نعمت/ C10420000C104/ طارم محلي20000نعمت/ C10120000SHZ-2/ طارم محلي20000SHZ-2/ C10410000SHZ-2/ C10120000SHZ-2/ نعمت10000? سان هوان ژان-2= SHZ-2
جدول 3-5-4 واكنش ژنو تيپ هاي مورد آزمايش در مقابل نژاد IA-89 براي صفات مورد بررسي در شرايط گلخانه اي

نام واريتهتيپ آلودگيتعداد لكه اسپورزادرصد سطح آلوده برگمساحت لكه اسپورزادوره كمونطارم محلي433/56555/07C104-PKT20000سان هوان ژان-26/10000نعمت6/00000C101-PKT20000C104/C10120000نعمت/ طارم محلي6/235/15/1337/08C101/ طارم محلي6/235/13/1302/08نعمت/ C10420000C104/ طارم محلي20000نعمت/ C10120000SHZ-2/ طارم محلي6/211/1136/09SHZ-2/ C10420000SHZ-2/ C10120000SHZ-2/ نعمت10000
جدول 3-5-4 واكنش ژنو تيپ هاي مورد آزمايش در مقابل نژاد IA-90 براي صفات مورد بررسي در شرايط گلخانه اي
نام واريتهتيپ آلودگيتعداد لكه اسپورزادرصد سطح آلوده برگمساحت لكه اسپورزادوره كمونطارم محلي41266/30455/07C104-PKT3/333/57/6761/07سان هوان ژان-23/10000نعمت10000C101-PKT36/235/2317/08C104/C10120000نعمت/ طارم محلي6/333/611554/010C101/ طارم محلي6/254316/08نعمت/ C10420000C104/ طارم محلي20000نعمت/ C10120000SHZ-2/ طارم محلي20000SHZ-2/ C10410000SHZ-2/ C10120000SHZ-2/ نعمت10000


پاسخی بگذارید