تقدير و تشكر
كليه انسانهاي عاشقي كه همواره درتفكروشناخت وتبديل مجهولات به معلومات هستند و آنهائي كه زندگي خويش را وقف علم وبشريت كردند.دراينجا لازم ميدانم كه از زحمات و راهنمائي‌هاي خردمندانه وبي دريغ استاد ارجمند جناب آقاي سيدان تقديروتشكر نمايم.ازخداوند بزرگ توفيق،طول عمر،سلامتي وموفقيت را براي ايشان خواهانم .

تقديم به :

پدرم
كه هيچگاه لبخندش را دريغ نداشت،
و مادرم
كه هر آنچه در زندگيم دارم از وجود پاك وپراز محبت او سرچشمه ميگيرد.

وهمسر وفادارم
كه وجودش شوق زيستن،وفايش مايه عشق،صفايش مايه آرامش وصبرش مايه پشتكار من است.
ودرپايان تقديم به تمام كساني كه مرا درانجام اين تحقيق ياري كردند.

صورت جلسه دفاعيه :
بدينوسيله گواهي مي‌شود كه پايانامه خانم اكرم فكري باعنوان هنجاريابي پرسشنامه افسردگي ماريا كواس برروي دانش آموزان دختر وپسر مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه،جهت دريافت درجه كارشناسي در رشته روانشناسي عمومي، زير نظر استاد راهنما آقاي ابوالقاسم سيدان با نمره……………. در تاريخ پذيرفته و نامبرده به دريافت مدرك كارشناسي روانشناسي عمومي نائل گرديد.

امضاي استاد راهنما :

چكيدة
عنوان :
هنجار يابي پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس بر روي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84 ـ 83
جامعه آماري :
جامعه آماري در اين پژوهش كليه دانش آموزان راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84 ـ 83 كه در مجموع حدود 10035 دانش آموز بود و از اين تعداد 5112 نفر پسر و 4923 دانش آموز دختر كه در سطح 35 مدرسه دخترانه و پسرانه توزيع شده اند.
نمونه :
گروه نمونه 500 نفر از دانش آموزان راهنمايي مي‌باشد كه 248 نفر از آنها دختر و 252 نفر از آنها دانش آموز پسر مي‌باشند كه در پايه‌هاي اول و دوم و سوم راهنمايي تحصيل مي‌كنند
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از :
1 ـ پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس 2 ـ پرسشنامه افسردگي بك در آزمون اول پرسشنامه
يافتهاي پژوهشي :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1 ) آيا آزمون افسردگي ماريا كواس از پايايي لازم براي اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟
در اين پژوهش پايايي آزمون از روش دو نيمه كردن آزمون 59 / 0 بدست آمد. چون همبستگي بين دو نيمه آزمون، همبستگي بالايي است با اطمينان مي‌توان از پايا بودن آزمون براي جامعه مرجع آن را اجرا و در اين جامعه به كار برد. و اين خود مبين ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخيصي براي جامعه مرجع مي‌باشد.
2 ) آيا آزمون افسردگي ماريا كواس از روايي لازم براي اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟
در اين پژوهش روايي آزمون از روش روايي ملاكي 52 / 0 بدست آمد چون هبستگي بين آزمون مارياكواس و آزمون ملاك ( بك ) از همبستگي بسيار بالايي برخوردار است با اطمينان مي‌توان از روايي آزمون ماريا كواس براي جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و اين خود مبين مناسب و روايي آزمون در امور تشخيص براي جامعه مرجع مي‌باشد.

دانشگاه پيام نور
واحد تربت حيدريه
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي
رشته روانشناسي عمومي

عنوان:
هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84-83

استاد راهنما
جناب آقاي ابوالقاسم سيدان

محقق
اكرم فكري


دیدگاهتان را بنویسید