جدول 3-5-7 همبستگي بين صفات تيپ آلودگي، تعداد لكه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لكه، دوره كمون و قابليت اسپورزايي در مقابل نژاد IA-82 در شرايط گلخانه اي

SCLPLSDLASLIT1IT1**785/0SL1**905/0**782/0DLA1**908/0**865/0**776/0LS1**823/0**768/0**779/0**752/0LP1**813/0**632/0**676/0**656/0**657/0SC
جدول 3-5-8 همبستگي بين صفات تيپ آلودگي، تعداد لكه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لكه، دوره كمون و قابليت اسپورزايي در مقابل نژاد IA-89 در شرايط گلخانه اي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

SCLPLSDLASLIT1IT1**767/0SL1**836/0**778/0DLA1**829/0**926/0**773/0LS1**719/0**643/0**657/0**652/0LP1*744/0**608/0*417/0**468/0**45/0SC
جدول 3-5-9 همبستگي بين صفات تيپ آلودگي، تعداد لكه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لكه، دوره كمون و قابليت اسپورزايي در مقابل نژاد IA-90 در شرايط گلخانه اي
SCLPLSDLASLIT1IT1**786/0SL1**717/0**583/0DLA1**565/0**889/0**818/0LS1**851/0**509/0**809/0**783/0LP1**842/0**653/0*315/0**624/0**589/0SC


پاسخی بگذارید