1 – 1 – 2 – 3 سابقه تاريخي مذهب در ايران ……………………………………………………………………………. 67
2 – 1- 2 – 3 تاثير انديشه هاي سياسي شيعه بر فرهنگ سياسي ايران ……………………………………… 70-68
3 – 1 – 2 – 3 ا نقلاب اسلامي ايران و مذهب ………………………………………………………………………….. 71
2 – 2- 3 گفتار دوم ، وهابيسم ايدئو لوژي سلطه بر عربستان …………………………………………………. 74 – 73
1 – 2 – 2 – 3 وهابيت و حکومت سعودي ……………………………………………………………………………….. 83
خلافت و حکومت ديني در ايدئولوژي القاعده ورابطه وهابيت و حکومت عربستان 76-75 2- 2 – 2 – 3
3 – 2 – 2 – 3 انديشه سياسي القاعده نسبت به حکومت دين ………………………………………………….. 77-76
4 – 2 – 2 – 3 شيعيان عربستان ………………………………………………………………………………………….. 79-78
5 – 2 – 2 – 3 چگونگي کاربرد مذهب از سوي سعوديها براي مقابله شيعيان ومخالفان …………….. 80
6 – 2- 2- 3 عناصر هويتي شيعيان عربستان ………………………………………………………………………… 81
7- 2 – 2 – 3 تاثير عوامل منطقه اي بر احساس هويتي شيعيان عربستان …………………………….. 82
8 – 3 – 2- 3 نظام سعودي و موضوع همبستگي ملي …………………………………………………………….. 83-82
9 – 2 – 2 – 3 گروههاي مخالف شيعه در عربستان ………………………………………………………………… 85-83
3 – 3 – فصل سوم ، چگونگي تعامل ايدئولوژي ايران وعربستان در منطقه خاور ميانه و ………………. 86
نظام بين الملل
1 – 3 – 3 گفتار اول ،پيروزي انقلاب اسلامي ايران سر آغازي براي ايفاي نقش جديد ايران به ……… 87-86
عنوان يک بازيگر اسلامي
1- 1 – 3- 3 تاثير انقلاب اسلامي ايران در خاور ميانه ………………………………………………………………… 88- 87
2- 1- 3- 3 رويکرد ايران در نظم جهاني نوين …………………………………………………………………………. 89- 88
2 – 3- 3 گفتار دوم ، عربستان ، تناقض از ادعا تا عمل( رهبري جهان اسلام ، تبعيت از آمريکا)….. 90 – 89
1 – 2- 3 – 3 تاثير تحولات کنوني کشورهاي عربي بر سياست خارجي عربستان ……………………. 92 – 91
4 – 3 جمع بندي بخش…………………………………………………………………………………………………………………92
بخش چهارم ، رقابت ايران و عربستان ………………………………………………………………………………….. 93
1 – 4 فصل اول ، نظري بر وضعيت اقتصادي ،علمي و نظامي ايران وعربستان و ……………………… 94
نقش اين عوامل در رقابت ميان دو کشور
1 – 1 – 4 گفتار اول ، ايران ………………………………………………………………………………………………….. 94
1- 1- 1 – 4 رتبه ايران در رقابت پذيري اقتصادي …………………………………………………………………… 95-94
2 – 1 – 1- 4 بهترين و بدترين شاخصهاي رقابت اقتصادي در ايران …………………………………………. 95
3 – 1 – 1 – 4 پانزده مانع بلند پيش روي بخش خصوصي ……………………………………………………….. 96-95
4 – 1 – 1 – 4 توان علمي ايران …………………………………………………………………………………………….. 98-97
5 – 1 – 1 – 4 رشد کمي و کيفي مقالات علمي ……………………………………………………………………… 98
6 – 1 – 1 – 4 جايگاه متزلزل علوم انساني ………………………………………………………………………………… 99
7 – 1 – 1 – 4 توان نظامي ايران ……………………………………………………………………………………………. 100
8 – 1 – 1 – 4 ارزيابي پنتاگون از توان نظامي ايران در خليج فارس به روايت واشنگتن پست …….. 102- 101
9 – 1 – 1 – 4 برنامه انرژي هسته اي ايران ……………………………………………………………………………. 102
10 – 1 – 1 – 4 -اهداف ايران از انجام مذاکرات …………………………………………………………………………. 103
11- 1 – 1 – 4 اهداف اتحاديه اروپا از انجام مذاکرات ……………………………………………………………… 104-103
2- 1 – 4 گفتار دوم ،عربستان …………………………………………………………………………………………… 104
1 – 2 – 1 – 4 توان اقتصادي (نفت زير بناي قدرت عربستان) ………………………………………………. 105-104
2 – 2 – 1 – 4 وضعيت صنايع در عربستان …………………………………………………………………………….. 106-105
3- 2 – 1 – 4 توان علمي …………………………………………………………………………………………………….. 106
4 – 2 – 1 – 4 توان نظامي ………………………………………………………………………………………………….. 107
2-4 فصل دوم، رقابت سياسي دو کشور در منطقه خاورميانه …………………………………………………. 108
مقدمه، ايران فعال در رقابت سياسي منطقه …………………………………………………………………………… 109-108
1- 2 – 4 گفتار اول ،افغانستان و پاکستان …………………………………………………………………………….. 109
1-1- 2- 4 نقش ايران در افغانستان ……………………………………………………………………………………… 109
2 – 1 – 2 – 4 منافع موازي ايران و آمريکا در حذف طالبان ………………………………………………….. 111-109
3 – 1 – 2 – 4 نقش عربستان درافغانستان و رابطه عربستان با طالبان ………………………………… 111
4 – 1- 2 – 4 اهداف عربستان از حضور فزاينده در افغانستان ……………………………………………… 112- 111
5 – 1 – 2 – 4 چشم انداز حضور عربستان در افغانستان …………………………………………………… 113- 112
6- 1 – 2 – 4 نقش عربستان در پاکستان ………………………………………………………………………… 113-111
7 – 1 – 2- 4 عوامل موثر در رشد طالبان پاکستان …………………………………………………………… 115-114
4 گفتار دوم عراق …………………………………………………………………………………………………… 1116 -2 -2
1- 2- 2 – 4 نقش ايران در عراق …………………………………………………………………………………. 116

2- 2 – 2 – 4 رويکرد سني هاي عراق به ايران ……………………………………………………………….. 117

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3 – 2- 2 – 4 رويکرد شيعيان عراق به ايران …………………………………………………………………… 117
4 – 2- 2- 4 رويکرد کردهاي عراق به ايران ………………………………………………………………… 118-117
5- 2 – 2 – 4 دورنماي روابط ايران و عراق ……………………………………………………………………….. 118
6 – 2- 2 – 4 نقش عربستان در عراق ……………………………………………………………………………… 119
2- 2 – 4 نارضايتي عربستان از نفوذ ايران در عراق ………………………………………………………. 119-7
2 – 4 نگراني هاي منطقه اي عربستان …………………………………………………………………….. 120-2-8
9-2- 2 – 4 يارگيري سياسي عربستان در صحنه داخلي عراق …………………………………………… 121 – 120
10- 2- 2- 4 چشم انداز پيش رو در عراق ………………………………………………………………………….. 121
3-2-4 گفتار سوم ، بحرين ………………………………………………………………………………… 121
1 – 3 – 2 – 4 تاثير انقلاب اسلامي ايران در بحرين ………………………………………………………….. 122- 121
2 – 3 – 2 – 4 نقش بحرين درتاسيس شوراي همکاري خليج فارس ………………………………… 122
3 – 3 – 2 – 4 موضع بحرين در قبال جنگ ايران و عراق ………………………………………………. 122
4- 3 – 2 – 4 حضور نظامي آمريکا در بحرين و خليج فارس …………………………………………… 123 – 122
5 – 3 – 2 – 4 اعتراضهاي مردمي و جنبش14 فوريه بحرين …………………………………………… 124- 123
6 – 3 – 2 – 4 موضع ايران نسبت به تحولات اخير بحرين ………………………………………………. 125-124
7 – 3 – 2 – 4 نقش کنوني عربستان در بحرين ……………………………………………………………….. 125
8 – 3 – 2 – 4 نگرانيهاي امنيتي عربستان ازماهيت تحولات بحرين؛ ……………………………… 126- 125
چالش در نظامهاي پادشاهي- قدرت گيري شيعيان
9 – 3 – 2 – 4 سياستهاي تبعيض آميز حکومت بحرين و شکاف ميان دولت و جامعه …………. 126
10- 3 – 2 – 4 دورنماي اوضاع بحرين …………………………………………………………………………….. 127
11- 3 – 2 – 4 طرح اتحاد عربستان با بحرين ، زمينه سلطه ……………………………………………… 128 – 127
12- 3 – 2 – 4 عدم تمايل ديگر کشورهاي شوراي همکاري براي تشکيل اتحاديه خليج فارس.. 129-128
4 گفتار چهارم ، لبنان ……………………………………………………………………………………….. 129- 2-4
1- 4 – 2 – 4 ويژگي هاي جامعه لبنان ………………………………………………………………………………. 129
2 – 4- 2 – 4 وضعيت شيعيان لبنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي و نقش ايران در لبنان …….. 130-129
3- 4- 2 – 4 حزب الله لبنان …………………………………………………………………………………………. 131- 130
4 – 4 – 2 – 4 نقش عربستان در لبنان ……………………………………………………………………………. 132-131
5 – 4 – 2- 4 موقعيت کنوني عربستان در لبنان ……………………………………………………………… 133-132
5 – 2 – 4 گفتار پنجم ، سوريه ………………………………………………………………………………………. 133
1- 5- 2 – 4 نقش ايران درسوريه ……………………………………………………………………………… 134-133
2- 5 – 2 – 4 سير روابط ايران و سوريه از انقلاب اسلامي تا کنون …………………………….. 134
3 – 5 – 2 – 4 نظري اجمالي به دو ديد گاه در مورد دلايل وقوع آشوب در سوريه ……….. 137-135
4- 5 – 2 – 4 دلايل حمايت ايران از حکومت سوريه ………………………………………………… 137
5- 5 – 2 – 4 نقش عربستان در سوريه ………………………………………………………………….. 138- 137
6- 5 – 2 – 4 ابعاد تقابل عربستان با حکومت سوريه- ……………………………………………… 140-138
مقابله با سياستهاي حکومت سوريه- تلاش براي توسعه سلفي گري در سوريه
7- 5 – 2- 4 دور نماي اهداف عربستان در سوريه ………………………………………………………. 140
6 – 2 – 4 گفتار ششم ،عملکرد تشکيلاتي جنبش القاعده و ……………………………………………. 141
نقش مهم آن در تحرکات اخير خاورميانه
1 – 6 – 2- 4 فرايند تشكيل سازمان القاعده …………………………………………………………… 141
2 – 6 – 2 – 4 اهداف امريكا، پاكستان و عربستان از تشكيل القاعده …………………………. 142
1 – 2- 6 – 2- 4 اهداف و منافع امريكا ……………………………………………………………………. 143-142
2-2- 6 – 2- 4 اهداف و منافع پاكستان …………………………………………………………………. 144
3- 2- 6 – 2- 4 اهداف و منافع عربستان …………………………………………………………………. 145
3- 6 – 2- 4 پايان جنگ باشوروي و آغاز دوراني جديد فراروي مجاهدان عرب ـ افغان …… 147-146
4- 6 – 2- 4 فعاليت‌هاي القاعده طي سال‌هاي دهه 1990 ……………………………………………… 150-147
5- 6 – 2- 4 راهبردهاي القاعده در راه رسيدن به آرمانهاي خود ……………………………………. 152- 151
6-6 – 2- 4 ارتباط عربستان با تحرکات کنوني القاعده ………………………………………………….. 152
7 – 6 – 2- 4 ريشه هاي اصلي مباني فکري القاعده ……………………………………………………….. 153
7 – 2- 4 – جمع بندي بخش …………………………………………………………………………………….. 154-153
بخش پنجم ، روابط ايران و عربستان …………………………………………………………………………………. 155
5 – بررسي روابط ايران و عربستان در طول سه دهه پس از وقوع انقلاب ………………………………. 158- 156
1 – 5 فصل اول، نگرشهاي متفاوت فکري در مورد ماهيت روابط ايران و عربستان ………………. 159-158
1 – 1 – 5 دهه اول انقلاب و حاکميت نگرش اول در روابط ايران و عربستان ………………….160-159
(اهميت به جنبه هاي ايدئولوژيک و آرمانگرايانه )
2 -1 – 5 دولت هاشمي و حاکميت نگرش دوم در روابط ايران و عربستان(اعتماد سازي) …..161 – 160
3 -1 – 5 دولت اصلاحات ، ادامه اعتماد سازي در روابط ايران و عربستان- ……………………. 161
و تقويت جايگاه ايران در منطقه
4 – 1 – 5 دولت احمدي نژاد و توجه دوباره به جنبه هاي ايدئولوژيک و آرمانگرايانه …………… 62-161
5- 1- 5 مهمترين ابزارهاي مورد استفاده در دولت نهم براي صدور گفتمان انقلاب اسلامي …. 162
1- 5- 1 – 5 ديپلماسي عمومي …………………………………………………………………………………. 163-16
2 – 5 -1 – 5 سازمان‌هاي بين‌المللي ……………………………………………………………………………. 163
3- 5 – 1 – 5 حمايت از گروه‌هاي اسلامي …………………………………………………………………… 164
6 – 1- 5 عوامل تعيين‌کننده الگوي صدور انقلاب در دولت نهم ……………………………………… 164
7 – 1 – 5 موضوع فلسطين و احمدي نژاد ……………………………………………………………………. 164
2- 5 – فصل دوم ، نگاهي اجمالي به مهمترين موارد تنش در روابط ايران- ……………………….. 167-165
و کشورهاي خليج فارس
3- 5 فصل سوم، ابعاد نوين رقابت ايران و عربستان و نظري بر نقش آمريکا در اين رقابت با توجه به تحولات اخير درمنطقه خاورميانه ………………………………………………………………………………………………………… 168-167
1 – 3 – 5 رقابت رسانه اي ايران و عربستان ………………………………………………………………. 169-168
1 – 1 – 3 – 5 سياستهاي شبکه العربيه در قبال ايران ……………………………………………….. 170-169
2 – 1 – 3 – 5 دليل رويکرد ضد ايراني العربيه …………………………………………………………… 170
3 – 1 – 3 – 5 العالم و مقابله با جنگ رواني سعوديها ………………………………………………… 172-170
4 – 1 – 3 – 5 نقش شبکه العربيه و شبکه هاي ايراني در قبال تحولات- ……………………… 173-172
و جنبشهاي اخير خاورميانه
5 – 1 -3 – 5 شبکه هاي بين المللي خبري ايراني ……………………………………………………… 175-174
2- 3 – 5 موضع آمريکا در قبال ايران ………………………………………………………………………. 176-175
3 – 3 – 5 چالشهاي عربستان براي ايفاي نقش مهم منطقه اي ……………………………………. 177-176
4 – 3 – 5 موضع عربستان و ديگر کشورهاي عربي در مورد رابطه ايران و آمريکا ………….. 179-178
5 – 3 – 5 واکنش عربستان در مواجه با بهار عربي چالشهاي داخلي ، روابط خارجي ……….. 182-179
6- 3 – 5 ديدگاه ايران در مورد انقلابهاي عربي ………………………………………………………….. 183-182
7 – 3 – 5 موضع آمريکا در قبال تحولات خاور ميانه …………………………………………………….. 185-183
8 – 3 – 5 نقش مذهب در ديپلماسي ايران ………………………………………………………………… 186-185
9 – 3 – 5 نگاه ويژه به شيعيان پس از انقلاب ايران …………………………………………………….. 187-186
10 – 3 – 5 نقش مذهب در ديپلماسي عربستان ………………………………………………………….. 189-188
4 – 5 فصل چهارم
1- 4 – 5 ظرفيتهاي همکاري مشترک بين ايران و عربستان ………………………………………….. 190-189
1 – 1- 4 – 5 ظرفيت سياسي ……………………………………………………………………………………. 191
2 – 1- 4 – 5 ظرفيت اقتصادي و ارتباطي …………………………………………………………………… 191
3- 1- 4 – 5 ظرفيت تاريخي و مذهبي ……………………………………………………………………….. 192-191
2 – 4 – 5 تاثيرات همگرايي در روابط ايران و عربستان ……………………………………………….. 193-192
3 – 4- 5 ضرورت توجه به راهکار منافع ملي مشترک و موازي با همسايگان ………………. 193
5 – 5 نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………. 195-194
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 206-196
بخش اول

کليات تحقيق
1-1- بيان مسا له :
موضوع روابط ميان ايران وعربستان ،اهميت خاصي دارد زيرا همواره از يک رقابت پنهاني ميان اين دو کشور متاثر بوده است. وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 وطرح موضوع صدور انقلاب اسلامي از سوي ايران شيعي مذهب موجب نگراني وحتي واکنش نظام سلطنتي عربستان شدکه برپايه وهابي گري بنياد نهاد شده بود چنانکه خاندان آل سعود، خود را در به قدرت رسيدن،وامدار اين گروه مي دانستند. اين گروه قرائتي سخت گيرانه از دين دارند ومذهب شيعه را بدعتي در دين مي دانند . واکنش عربستان به انقلاب ايران، تشکيل شوراي همکاري خليج فارس با همکاري پنج کشور ديگر حاشيه خليج فارس، شامل کويت، قطر،امارات،بحرين ،عمان وهمچنين خود عربستان بود. در حقيقت از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در ايران،اين دو کشور وارد دوره هايي از خصومتهاي سياسي و ايدئولوژيک شدند که دامنه اين خصومتها بسيار فراتر از مرزهاي هر دو کشور بوده است. با آغار جنگ ايران وعراق،عربستان سعودي به حمايت صريح واز تهاجم عراق عليه ايران پرداخت.پس از پايان اين جنگ واشغال کويت توسط عراق، ايران و عربستان همکاريهاي دوستانه اي را با هم آغاز کردندکه شروع واوج آن را در دوره هاي رياست جمهوري آقايان هاشمي وخاتمي مي بينيم که منجر به انعقاد يک توافقنامه ي امنيتي ميان دو کشوردر سال 2001 شد. حملات تروريستي 11سپتامبر وسپس اشغال افغانستان توسط آمريکا ومتحدانش وسرکوب نيروهاي طالبان درآنجاوسپس اشغال عراق وسرکوب صدام حسين توسط آمريکا ونيروهاي ناتو به نوعي منجر به احياي قدرت ايران واز سويي مانور بيشترايران در منطقه، موجب نگراني عربستان وديگر کشورهاي منطقه شد.پس از سال 2003و اوج گيري مساله ي هسته اي ايران ،اين دو کشور وارد يک رقابت استراتژيک شدند به گونه اي که دامنه اين رقابت را در عراق ،لبنان،افغانستان،پاکستان واخيرا در تونس،مصر، يمن و سوريه وبحرين و کشورهايي که اصطلاحا” با بهار عربي مواجه شده اند ،شاهد هستيم. عربستان پس از سال 2003سياست رقابت وتحديد و تضعيف ايران را به عنوان يک قدرت منطقه اي در پيش گرفته است و براي پيشبرد مقاصدش به آمريکا واسرائيل نزديک شده است. همچنين در 26 ارديبهشت سال 91 در اجلاسي در رياض، پيشنهاد تشکيل اتحاديه کشوهاي حاشيه خليج فارس را داد.هدف اين کشور ايفاي نقش کليدي ومحوري ودر نهايت رهبري کشورهاي اين منطقه مي باشد اگرچه اختلافات مهم ومتعددي با برخي از کشورهاي منطقه نظير قطر دارد .از جمله موضوعات ارضي و اقتصادي با اين کشورها وهمچنين سوء ظن نسبت به دخالت در امورداخلي يکديگر از جمله اين موارد مي باشد. اما عربستان در رقابت با ايران براي خود نقش و جايگاه ويژه اي قائل است و اميدوار است که بتواند بر موانع پيش رويش در مقابل ايران فائق آيد . رفتار عربستان پس از ادامه و تسري حرکتهاي انقلابي در کشورهاي شمال آفريقا و خاور ميانه که آغاز آن سال 2011بود در مواجهه با ساير قدرتهاي منطقه حالت تهاجمي به خود گرفته است .اين کشور نگران تسري اين بحران به درون مرزهاي خود مي باشد. ساختار بسته ووراثتي قدرت در عربستان وسرکوب ابتدايي ترين آزاديهاي سياسي اجتماعي، اين کشور را مستعد هر نوع اعتراض در داخل کرده است. پيش از اين تحولات،نظم سياسي بيشتر کشورهاي خاورميانه وشمال آفريقا شباهت به الگوي عربستان داشت اما با آغاز اين حرکات ، در داخل مرزهاي اين کشور ودر درون کشورهايي که همپيمان عربستان محسوب مي شدند،اعتراضات گسترده اي صورت گرفت که منجر به تضعيف جايگاه عربستان در منطقه شد. تحولات يمن از همان آغاز خواب را از چشم سعوديها ربود اعتراضات در بحرين منجر به ورود نيروهاي سعودي به اين کشور گرديد تا از سقوط يک متحد مهم در منطقه خليج فارس جلو گيري به عمل آيد. از سوي ديگر قرائت ايران از تحولات دمکراسي خواهانه در منطقه خاور ميانه به عنوان بيداري اسلامي که آن را حاصل انقلاب اسلامي ايران مي داند ،مويد اين امر است که ايران تلاش دارد مشروعيت اهداف وارزشهاي خود را در سه دهه گذشته به اثبات برساند. بنظر مي رسد که در روزهاي بعد از بهار عرب،رقابت امنيتي ايدئولوژيکي بين ايران و عربستان تشديد شده است. در چنين شرايطي ،زمينه براي افزايش مداخلات منطقه اي آمريکا نيز فراهم شده و ادامه اين روند منجر به گسترش بحران در منطقه مي شود . بحران سوريه و پرونده هسته اي ايران دو رويدادي هستند که عربستان بر عليه افزايش سطح تاثير گذاري ايران در منطقه خليج فارس از آن بهره برداري مي کند. جمهوري اسلامي ايران نيز از ابزارهايي چون بحران بحرين ، تشديد اعتراضات داخلي در شرق عربستان ،آسيب پذيري اين کشور به عنوان الگوي نظامهاي سياسي غير دمکراتيک در منطقه و مساله يمن ، براي پاسخ دهي به اقدامات عربستان استفاده مي نمايد. بنظر مي رسد اين سطح از تنشها در آينده نيز ادامه داشته باشد و منجر به بي ثباتي فزاينده در خاور ميانه گردد. در اين ميان نقش وعملکرد آمريکا وديگر قدرتهاي بزرگ واز سوي ديگر تغيير ديدگاههاي هر کشور در امور داخلي و خارجي خود مي تواند نقش بسزايي در آينده روابط دو کشور و ايجاد ثبات در منطقه داشته باشد. اين تحقيق به ابعاد مختلف روابط دو کشور خصوصا ماهيت ساختارهاي هنجاري دو کشور در طول سه دهه ي گذشته مي پردازد.
2-1- سوال اصلي تحقيق:
ساختارهاي هنجاري چه نقشي در رقابت ايران وعربستان داشته اند؟
فرضيه اصلي:
تضاد در ساختارهاي هنجاري مهمترين دليل تشديدرقابت ايران وعربستان در منطقه خاور ميانه است.
3-1- سوال فرعي: آيا ساختارهاي هنجاري ، نقش تعيين کننده اي در رقابت ايران وعربستان داشته اند؟
فرضيه فرعي:
تاکيد بر ساختارهاي هنجاري ،يکي از عواملي است که هر دو کشور براي کسب قدرت ونفوذ بيشتر در منطقه از آن استفاده مي کنند.
4-1- متغير مستقل: تضاد در ساختارهاي هنجاري ايران وعربستان.
شاخصهاي متغير مستقل:
تفاوت ها ومقايسه فرهنگ وجهان بيني و وضعيت جامعه ي مدني و سير تکاملي آن در هر دو کشور.
تفاوت هاي مذهبي و ارزشهاي مربوط به آن.
مقايسه سياست هر دو کشور در نوع تعامل با کشورهاي خاورميانه و نظام بين الملل.
5-1- متغيروابسته: رقابت ايران وعربستان در منطقه خاورميانه
شاخصهاي متغير وابسته:
رقابت دو کشور در عرصه اقتصادي
رقابت دو کشور در عرصه علمي


پاسخی بگذارید