4-3 آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش117
4-4 هدف اوّل: نقش پيش بين متغيرهاي دموگرافيک121
4-4-1 متغيرهاي دموگرافيک و پيش بيني افت تحصيلي123
4-5 هدف دوّم: نقش پيش بين متغيرهاي مربوط به پيشينه تحصيلي125
4-5- 1 پيشينه تحصيلي و پيش بيني افت تحصيلي127
4-6 هدف سوّم: نقش پيش بين متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي128
4-6-1 وضعيت اجتماعي – اقتصادي و پيش بيني افت تحصيلي130
4-7 هدف چهارم: نقش پيش بين متغيرهاي رواني- فني131
4-7-1 متغيرهاي رواني-فني و پيش بيني افت تحصيلي133
4-8 هدف پنجم: نقش پيش بين متغيرهاي رسانه اي134
4-8-1 متغيرهاي رسانه اي و پيش بيني افت تحصيلي136
4-9 هدف ششم: نقش پيش بين متغيرهاي تجارب يادگيري الکترونيکي137
4-9-1 تجارب يادگيري الکترونيکي و پيش بيني افت تحصيلي139
4-10 هدف هفتم: نقش پيش بين متغيرهاي مديريتي140
4-10-1 متغيرهاي مديريتي و پيش بيني افت تحصيلي142
4-11 آزمون مدل روابط ساختاري143
4- 12 هدف هشتم: علل موفقيت و عدم موفقيت دانشجويان (تحليل کيفي)147
4-12 -1 عوامل مؤثر بر موفقيت و افت (منحصر به آموزش الکترونيکي)149
4-12 -2 عوامل مؤثر بر موفقيت و افت (مشترک ولي مهم در آموزش الکترونيکي)156
4-12 -3 عوامل مؤثر بر موفقيت و افت (مشترک)162
4- 13 هدف نهم: شناسايي مدل مناسب هوش مصنوعي براي پيش بيني موفقيت163
4-13-1 شناسايي مدل هاي مناسب براي پيش بيني ميزان موفقيت (رگرسيون)167
4-13-2 شناسايي مدل هاي مناسب براي پيش بيني موفقيت (طبقه بندي)169
4-14 هدف دهم:آزمون مدل هوش مصنوعي171
4-14-1 آزمون مدل هاي پيش بيني ميزان موفقيت (رگرسيون)172
4-14-2 آزمون مدل هاي پيش بيني موفقيت (طبقه بندي)175
4- 15 خلاصه فصل179
5.فصل پنجم (بحث و بررسي)183
5-1 بحث يافته هاي هدف اول پژوهش184
5-2 بحث يافته هاي هدف دوم پژوهش188
5-3 بحث يافته هاي هدف سوم پژوهش190
5-4 بحث يافته هاي هدف چهارم پژوهش193
5-5 بحث يافته هاي هدف پنجم پژوهش196
5-6 بحث يافته هاي هدف ششم پژوهش197
5-7 بحث يافته هاي هدف هفتم پژوهش200
5-8 بحث يافته هاي مدل معادلات ساختاري200
5-9 بحث يافته هاي هدف هشتم پژوهش(کيفي)202
5-9-1 بحثي پيرامون ضرورت آموزش تلفيقي203
5-9-2 بحثي پيرامون علل عدم مشارکت دانشجو در کلاس مجازي204
5-10 بحث يافته هاي هدف نهم و دهم پژوهش (مدل هوشمند)207
5-11 پيشنهاد براي کاهش افت و افزايش موفقيت211
5-12 محدوديت هاي پژوهش214
5-13 پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آينده214
منابع و مأخذ215
منابع فارسي215
منابع لاتين216
پيوست ها224
پيوست 1: پرسشنامه تحقيقاتي224
پيوست 2: کدهاي باز مربوط به علل عدم موفقيت228
پيوست 3: کدهاي باز مربوط به علل موفقيت232
پيوست 4: قواعد درخت تصميم براي مشخصه هاي پرسشنامه اي234
پيوست 5: شمايي از معماري ورژن 1 نرم افزار پيش بين242
فهرست جداول
جدول ‏1-1:آمار مقايسه اي افت تحصيلي در آموزش الکترونيکي7
جدول ‏2-1: اصطلاحات به کار رفته براي انواع آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات14
جدول ‏2-2: آموزش به کمک رايانه و سيستم‌هاي آموزشي هوشمند40
جدول ‏2-3: شاخص هاي مقايسه اي رگرسيون71
جدول ‏2-4: نتايج مقايسه الگوريتم ها در پژوهش لوون71
جدول ‏2-5: نتايج مقايسه الگوريتم ها در پژوهش کُتسيانتيس و همکارانش72
جدول ‏2-6: مقايسه صحت طبقه بندي در پژوهش بوگارد و همکاران83
جدول ‏3-1 : عوامل، گويه ها و بار عاملي پرسشنامه102
جدول ‏3-2: پايايي پرسشنامه103
جدول ‏3-3: خلاصه مدل رگرسيون104
جدول ‏3-4: نتايج تحليل واريانس104
جدول ‏3-5: ضرايب استاندارد و استاندارد نشده متغيرها105
جدول ‏3-6: جامعه آماري پژوهش106
جدول ‏3-7: نمونه آماري پيش بيني شده107
جدول ‏3-8: نمونه واقعي پژوهش107
جدول ‏3-9: خلاصه روش پژوهش و تحليل110
جدول ‏4-1: نظام کد دهي به متغيرها112
جدول ‏4-2 :نتايج تحليل همبستگي اسپيرمن براي متغيرهاي اسمي و ترتيبي114
جدول ‏4-3: همبستگي متغيرهاي نسبتي و فاصله اي با متغير ملاک115
جدول ‏4-4: آزمون نرمال بودن متغير ملاک117
جدول ‏4-5: آمار توصيفي متغيرهاي پيش بين و ملاک (نسبتي و فاصله اي)117
جدول ‏4-6: آمار توصيفي بر حسب جنسيت و وضعيت تأهل119
جدول ‏4-7: آمار توصيفي متغيرهاي اجتماعي – اقتصادي (اشتغال، سکونت، هزينه تحصيل)120
جدول ‏4-8 : آمار توصيفي متغيرهاي رسانه اي (لپ تاپ، تلفن همراه، دسترسي به اينترنت)120
جدول ‏4-9: همبستگي متغيرهاي دموگرافيک با متغير ملاک121
جدول ‏4-10: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي دموگرافيک122
جدول ‏4-11: تحليل واريانس مدل رگرسيون متغيرهاي دموگرافيک122
جدول ‏4-12: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي متغيرهاي دموگرافيک123
جدول ‏4-13: مقايسه آمار افت تحصيلي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد123
جدول ‏4-14: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي دموگرافيک124
جدول ‏4-15: نقش متغيرهاي دموگرافيک در معادله رگرسيون لجستيک124
جدول ‏4-16: همبستگي پيشينه تحصيلي با متغير ملاک125
جدول ‏4-17: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي پيشينه تحصيلي126
جدول ‏4-18: تحليل واريانس مدل رگرسيون مربوط به پيشينه تحصيلي126
جدول ‏4-19: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي پيشينه تحصيلي126
جدول ‏4-20: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي پيشينه تحصيلي127
جدول ‏4-21: نقش متغيرهاي مربوط به پيشينه تحصيلي در معادله رگرسيون لجستيک127
جدول ‏4-22: همبستگي متغيرهاي اجتماعي – اقتصادي با متغير ملاک128
جدول ‏4-23: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي129
جدول ‏4-24: تحليل واريانس مدل رگرسيون متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي129
جدول ‏4-25: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي متغيرهاي اجتماعي – اقتصادي130
جدول ‏4-26: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي اجتماعي – اقتصادي131
جدول ‏4-27 : همبستگي متغيرهاي رواني- فني با متغير ملاک131
جدول ‏4-28: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي رواني – فني132
جدول ‏4-29: تحليل واريانس مدل رگرسيون مربوط به متغيرهاي رواني – فني132
جدول ‏4-30: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي متغيرهاي رواني – فني133
جدول ‏4-31: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي رواني – فني133
جدول ‏4-32: نقش متغيرهاي رواني – فني در معادله رگرسيون لجستيک134
جدول ‏4-33 : همبستگي متغيرهاي رسانه اي با متغير ملاک134
جدول ‏4-34: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي رسانه اي135
جدول ‏4-35: تحليل واريانس مدل رگرسيون مربوط به متغيرهاي رسانه اي135
جدول ‏4-36: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي متغيرهاي رسانه اي136
جدول ‏4-37: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي رسانه اي136
جدول ‏4-38: همبستگي تجارب يادگيري الکترونيکي با متغير ملاک137
جدول ‏4-39: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي تجارب يادگيري الکترونيکي138
جدول ‏4-40: تحليل واريانس مدل رگرسيون براي تجارب يادگيري الکترونيکي138
جدول ‏4-41: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي تجارب يادگيري الکترونيکي138
جدول ‏4-42: جدول طبقه بندي بر اساس تجارب يادگيري الکترونيکي139
جدول ‏4-43: نقش تجارب يادگيري الکترونيکي در معادله رگرسيون لجستيک140
جدول ‏4-44: همبستگي متغيرهاي مديريتي با متغير ملاک141
جدول ‏4-45: خلاصه مدل رگرسيون براي متغيرهاي مديريتي141
جدول ‏4-46: تحليل واريانس مدل رگرسيون براي متغيرهاي مديريتي141
جدول ‏4-47: ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده براي متغيرهاي مديريتي142
جدول ‏4-48: جدول طبقه بندي بر اساس متغيرهاي مديريتي142
جدول ‏4-49: چولگي و کشيدگي متغيرها (فرض نرمال بودن)143
جدول ‏4-50 :ضرايب استاندارد مستقيم براي مدل اوليه144
جدول ‏4-51: ضرايب استاندارد غير مستقيم براي مدل اوليه144
جدول ‏4-52: شاخص هاي نيکويي برازش مدل اوليه145
جدول ‏4-53: مهم‌ترين متغيرهاي پيش بين موفقيت يادگيرنده الکترونيکي145
جدول ‏4-54: شاخص هاي نيکويي برازش مدل تعديل شده146
جدول ‏4-55: ضرايب مسير مستقيم براي مدل تعديل شده147
جدول ‏4-56: ضرايب مسير غير مستقيم براي مدل تعديل شده147
جدول ‏4-57: کدهاي محوري براي عوامل خاص تأثيرگذار بر افت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي150
جدول ‏4-58: کدهاي محوري براي عوامل خاص تأثيرگذار بر موفقيت دانشجوي الکترونيکي156
جدول ‏4-59: کدهاي محوري براي عوامل مشترک ولي مهم بر افت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي157
جدول ‏4-60: کدهاي محوري براي عوامل مشترک ولي مهم بر موفقيت دانشجوي الکترونيکي161
جدول ‏4-61:کدهاي محوري براي عوامل مشترک موثر بر افت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي و حضوري162
جدول ‏4-62: کدهاي محوري براي عوامل مشترک بر موفقيت دانشجوي الکترونيکي و حضوري162
جدول ‏4-63 : مشخصه هاي ورودي و ارزش هاي مربوطه164
جدول ‏4-64: مشخصه هاي پرسشنامه اي و ارزش هاي مربوطه164
جدول ‏4-65: کارآيي الگوريتم هاي پيش بيني رگرسيوني با داده هاي آموزش168
جدول ‏4-66: الگوريتم هاي بکار رفته براي حل مسئله طبقه بندي169
جدول ‏4-67 : کارآيي الگوريتم هاي پيش بيني طبقه بندي با داده هاي آموزش170
جدول ‏4-68: کارآيي الگوريتم هاي پيش بيني رگرسيوني با داده هاي تست172
جدول ‏4-69: کارآيي الگوريتم هاي پيش بيني طبقه بندي با داده هاي تست175
جدول ‏5-1 : خلاصه تحقيقات مرتبط با متغيرهاي دموگرافيک185
جدول ‏5-2: خلاصه تحقيقات مرتبط با پيشينه تحصيلي189
جدول ‏5-3: خلاصه تحقيقات مرتبط با وضعيت اجتماعي – اقتصادي191
جدول ‏5-4: مقايسه معدل دانشجويان بر حسب سرعت اينترنت197
فهرست اشکال
شکل ‏2-1: مفاهيم مرتبط با يادگيري الکترونيکي16
شکل ‏2-2: مدل طولي “تينتو”23
شکل ‏2-3: مدل مسير “کمبر” براي افت تحصيلي در آموزش از راه دور24
شکل ‏2-4 :مدل مسير “بويلز”25
شکل ‏2-5:‏ مدل “برنارد و هانگ” براي ماندگاري دانشجو در يادگيري الکترونيکي27
شکل ‏2-6: مدل “بکِله” براي عوامل موثر بر موفقيت يادگيري الکترونيکي29
شکل ‏2-7: مدل ادامه تحصيل در يادگيري الکترونيکي30
شکل ‏2-8: مدل مسير “شين و کيم”31

شکل ‏2-9: مدل “ونسترا، دي و هرين” براي ماندگاري دانشجويان مهندسي32
شکل ‏2-10: اجزاء سيستم آموزش هوشمند مبتني بر وب43
شکل ‏2-11: نورون بيولوژيک51
شکل ‏2-12: پرسپترون52
شکل ‏2-13: پرسپترون چند لايه52
شکل ‏2-14: فرايند يادگيري شبکه هاي پس انتشار53
شکل ‏2-15: مدل مسير پيشنهادي پژوهش حاضر88
شکل ‏4-1: آزمون مدل ساختاري اوليه144
شکل ‏4-2: مدل ساختاري معني دار146
شکل ‏5-1: عوامل زمينه ساز عدم مشارکت در کلاس مجازي206
شکل ‏5-2: نمونه خروجي الگوريتم M5rules بر حسب مشخصه هاي پرسشنامه اي208
شکل ‏5-3 : نمونه خروجي الگوريتم J48 بر حسب مشخصه هاي پرسشنامه اي210
فهرست نمودارها
نمودار ‏4-1: مقايسه معدل مقطع قبل، ترم اول و کل118
نمودار ‏4-2: مقايسه ميانگين متغيرهاي پرسشنامه اي118
نمودار ‏4-3 : کارآيي مدل هاي رگرسيوني در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها172
نمودار ‏4-4: کارآيي مدل هاي رگرسيوني در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها بدون معدل ترم اول173
نمودار ‏4-5: کارآيي مدل هاي رگرسيوني در مرحله آموزش و تست با مشخصه هاي پرسشنامه اي174
نمودار ‏4-6: کارآيي مدل هاي رگرسيوني در مرحله آموزش و تست با مشخصه هاي ورودي174
نمودار ‏4-7: کارآيي مدل هاي طبقه بندي در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها176
نمودار ‏4-8 :کارآيي مدل هاي طبقه بندي در مرحله آموزش و تست با تمام مشخصه ها بدون معدل ترم اول177
نمودار ‏4-9: کارآيي مدل هاي طبقه بندي در مرحله آموزش و تست با مشخصه هاي پرسشنامه اي178
نمودار ‏4-10: کارآيي مدل هاي طبقه بندي در مرحله آموزش و تست با مشخصه هاي پرسشنامه اي179
1. فصل اوّل (کليات پژوهش)
1-1 مقدمه
سرعت توسعه و پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات با ساير فناوريها قابل قياس نيست. در مقام مقايسه، بعد از اختراع راديو 38 سال طول کشيد تا 50 ميليون نفر از آن استفاده کنند، اين مدت براي تلويزيون 13 سال و براي رايانههاي شخصي 16 سال طول کشيد. در حالي که اين مدت زمان براي پذيرش و به‌کارگيري اينترنت 4 سال بوده است (هنري، کوک و مونتز1، 1997 به نقل از ولش2،2007). اين توسعه سريع و چشمگير عرصههاي مختلف صنعت، کشاورزي و خدمات را تحت تأثير خود قرار داده است. عرصه تعليم- تربيت و تربيت نيروي انساني نيز از اين تحولات بينصيب نمانده است. آموزش مبتني بر رايانه، آموزش مديريت شده توسط رايانه، آموزش به کمک رايانه، آموزش مبتني بر وب، کارآموزي مبتني بر وب، يادگيري مبتني بر وب، يادگيري ارتقاء داده شده توسط وب، خودآموزهاي مبتني بر وب، سيستمهاي آموزشي مبتني بر وب، آموزش مبتني بر اينترنت، يادگيري بر خط، يادگيري مجازي و مفاهيمي از اين قبيل هر چند تفاوتهاي اندک و بعضاً قابل توجهي با هم دارند، اما همگي مفاهيمي هستند که در دهه اخير به شدت در نظامهاي آموزشي به چشم ميخورند. تمام اين مفاهيم زير پوشش چتر بزرگ‌تر يادگيري الکترونيکي قرار ميگيرند (آناهينا3، 2005). اين آموزشها با شعارهايي چون فرصتهاي برابر آموزشي، ارتقاء کيفيت آموزشي، يادگيري در هر زمان و هر مکان، نويد تحول شگرفي را در نظامهاي آموزشي مي‌دهد.
يادگيري الکترونيکي به سرعت در حال توسعه کمي است. به گزارش اَمبينت اين سايت4 (2011) – يکي از معتبرترين نهادهاي آماري مربوط به يادگيري الکترونيکي- ارزش توليدات و خدمات يادگيري الکترونيکي تا سال 2010 به 32.1 ميليارد دلار رسيده است. نرخ رشد مرکب سالانه، طي پنج سال 9.2% گزارش شده است؛ پيشبيني ميشود اين درآمد تا سال 2015 به 49.9 ميليارد دلار برسد. هر چند در گزارش مذکور، آمار مربوط به ايران ذکر نشده است اما پيشبيني شده، آسيا بعد از آمريکا دومين مصرف کننده توليدات و خدمات يادگيري الکترونيکي باشد. هند، چين و مالزي به ترتيب بزرگ‌ترين بازار جهاني در آسيا محسوب ميشوند. “چاينا ايجو5” در چين با 311 هزار دانشجوي آنلاين بعد از دانشگاه فونيکس دومين دانشگاه آنلاين جهان محسوب ميشود. “چاينا کَست6” با بيش از 143 هزار دانشجوي آنلاين در کنار دانشگاه “ايدکُن7” برزيل، سومين دانشگاه الکترونيکي جهان محسوب ميشود (امبينت اين سايت،2011). آمار منتشره آموزش از راه دور آمريکا در سال تحصيلي 2007-2006 نشان دهنده اين است که 66% از تمام مراکز آموزش عالي اين کشور، آموزش خود را به روش از راه دور ارائه ميکنند. اهميت توجه به آموزشهاي الکترونيکي زماني مشخص ميشود که 77 درصد اين دانشگاهها آموزش خود را به روش برخط و 12% به روش آموزش تلفيقي و فقط 12% از دانشگاهها آموزش خود را در قالبهاي قديمي آموزش از راه دور (مکاتبهاي) ارائه ميکنند. اين بدان معنا است که حدود 90% از مراکز آموزش عالي آمريکا از يادگيري الکترونيکي در سيستم آموزش از راه دور خود استفاده ميکنند (مرکز ملي آمار آموزشي آمريکا8، 2008). اين آمار توسعه چشمگير فقط مربوط به آمريکا نميشود بلکه کشورهايي مانند استراليا به دليل سابقه زياد در آموزش از راه دور و پراکندگي جغرافيايي به وفور از آموزشهاي الکترونيکي استفاده ميکنند.
توسعه آموزش عالي الکترونيکي در ايران نيز بسيار سريع است. بسياري از دانشگاههاي جامع ايران چون دانشگاه تهران و دانشگاه شيراز، قريب به يک دهه است که اقدام به پذيرش دانشجو به روش الکترونيکي نمودهاند. از ميان دانشگاههاي فني-مهندسي که پيشگامان اين حوزه نيز به شمار ميروند، ميتوان به دانشگاه علم و صنعت ايران، اميرکبير و خواجه نصيرالدين طوسي اشاره کرد. در کنار اين دانشگاههاي دولتي، چندين دانشگاه و موسسه آموزش عالي خصوصي نيز اقدام به پذيرش دانشجوي الکترونيکي کردهاند. مضاف بر اين تعداد، در بسياري از دانشگاهها، دانشجويان حضوري ميتوانند يک يا چند درس خود را به روش الکترونيکي بگذرانند. در کنار اين توسعه کمّي، کيفيت مهم‌ترين دغدغه و موضوع مورد سئوال محققان و پژوهشگران اين حوزه است. کاسي9 (2008) در اين مورد آورده است: ارائه دروس آموزش عالي به صورت برخط نويدبخش است، اما نسبت به ساير روش‌هايي آموزشي قرن 21، بيشتر مورد سوءظن و بدگماني است. توسعه کمّي يادگيري الکترونيکي به عنوان يک روش جديد آموزش از راه دور با چالش‌هاي فراواني مواجه است. توجه به برخي از چالشها مخصوص کشورهاي در حال توسعه و برخي نيز دغدغه مشترک تمام کشورها است. موضوعاتي مانند بوميسازي فناوريها و چالشهاي حقوقي و قانوني و يا ضعف در شبکهها و زيرساختهاي ارتباطي را ميتوان چالش منحصر به کشورهاي در حال توسعه دانست. يکي از چالشهاي مشترک که کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در مديريت يادگيري الکترونيکي با آن مواجه هستند مسئله بالا بودن شکست و افت تحصيلي دانشجويان در يادگيري الکترونيکي است. اين رساله در صدد پرداختن به اين مهم است که در ادامه به بيان و مستند سازي اين مسئله خواهيم پرداخت.
1-2 بيان مسئله
توانمنديها و قابليتهاي يادگيري الکترونيکي به حدي است که کمتر شک و شبههاي در اثربخشي اين فناوريها ميرود. اين نوع آموزشها علاوه بر اينکه تجارب يادگيري را غني ميسازند و سطح کيفي آموزشها را ارتقاء ميدهند، زمينه عدالت آموزشي و فرصتهاي برابر را براي آموزش همگان فراهم ميآورند. فراهم نمودن فرصتهاي برابر آموزشي در آموزشهاي الکترونيکي قابليتي، ستودني است. يادگيري الکترونيکي اين فرصت را فراهم ميآورد تا افراد ناتوان و بازمانده از تحصيل با دسترسي به يک رايانه و خط اينترنت به آموزشي دست يابند که ساير هم سنخان آن‌ها در دانشگاه و مراکز آموزش حضوري از آن برخوردارند. مراکز آموزش الکترونيکي امروزي را مي‌توان همانند اولين مدرسههايي دانست که پس از مکتبخانه توسعه يافتهاند. يک مرکز آموزش الکترونيکي عالي در عصر حاضر حکم دارالفنوني را در قرن 21 دارد که سيستمي جديد، روشي متمايز و چالشهاي خاص خود را دارد.
هر تغييري در مرحله گذار خود تا نهادينه شدن با مشکلاتي چون مقاومت مردم و مسئولين مواجه است. پذيرش تغيير در مواردي چون روش يادگيري دانشجويان، روش تدريس مدرسان، برنامهريزي درسي، روش‌هايي ارزشيابي و مديريت، از جمله چالشهاي پذيرش و موفقيت يادگيري الکترونيکي در جهان است. يکي از مهم‌ترين اين چالشها بالا بودن ميزان افت تحصيلي دانشجويان در يادگيري الکترونيکي است به گونهاي که در مبحث اهميت پژوهش حاضر خواهيم ديد، افت تحصيلي بين 18 تا 54 درصد گزارش شده است که اين آمار به مراتب بيشتر از آموزشهاي حضوري (متداول) است. اين مشکل از اوان فراگير شدن آموزشهاي الکترونيکي در دانشگاهها توجه متخصصان و تصميم گيران را به خود جلب کرده است. بدون شک يکي از دلايل افت تحصيلي بالا، نوپا بودن اين نوع نظام آموزشي است و البته انتظار ميرفت با گذشت زمان اين افت کاهش يابد. نتايج تحقيقات که به اوايل قرن بيست يکم بر ميگردد، نشان ميدهد در مقوله افت تحصيلي دانشجو در يادگيري الکترونيکي تغيير چنداني حاصل نشده، اين در حالي است که با توسعه زيرساختهاي شبکهاي، دسترسي به اينترنت براي يادگيرندگان و مدرسان به طور قابل توجهي افزايش يافته است؛ با اين وجود، نه تنها افت تحصيلي دانشجويان کاهش نيافته است بلکه در برخي از پژوهشها، برخلاف انتظار با گذشت زمان ميزان آن نيز بيشتر شده است (نگاه کنيد به: پارک و چوئي10، 2009).
مشکل افت تحصيلي در يادگيري الکترونيکي به دلايل مختلفي حائز اهميت است و يکي از مهم‌ترين دلايل اهميت اين مقوله، تضمين کيفيت يادگيري الکترونيکي و ارتقاء اثربخشي و کارآمدي اين نوع آموزش نوپا است. افت، ترک تحصيل يا تکرار پايهها هزينههاي قابل توجهي بر مؤسسات آموزشي تحميل ميکند و از طرفي در صورتي که به ترک تحصيل منجر شود، معنايي جز اتلاف وقت و سرمايه نخواهد داشت.
افت تحصيلي در آموزشهاي از راه دور از دير باز، کانون توجه پژوهشگران اين حوزه بوده است. برخي مواقع متخصصان و نظريه‌پردازان آموزش از راه دور به دليل افت تحصيلي بالا در اين نوع از آموزشها مورد انتقاد واقع شده‌اند، اين پديده و کاهش آن نيز به عنوان يکي از چالشهاي پيش روي آموزشهاي برخط مطرح است (رکدال11،2004). به زعم برگ و هانگ12 (2004) بيش از 7 دهه است که مقوله ماندگاري دانشجو با جديت پژوهش ميشود. اين پژوهشها منجر به نتايج مفيدي در زمينه عوامل زمينهساز و مرتبط با ماندگاري، شده است. تحقيقات مربوط به ماندگاري دانشجو بر مواردي از قبيل: نرخ دانشآموختگي، الگوهاي ماندگاري دانشجو، الگوهاي رفتاري فرسودگي دانشجو، روندهاي تاريخي و عوامل رواني مرتبط با ماندگاري، متمرکز بوده است. محققان اين حوزه در تلاشهايشان ابزارها و مدلهايي براي تبيين، سنجش و پيشبيني افت تحصيلي ارائه کردهاند. با وجود قدمت زياد پرداختن به افت تحصيلي در آموزشهاي حضوري، پرداختن به اين مقوله در آموزشهاي از راه دور، خيلي جديد نيست. نمونه اولين مدلهايي که به مقوله افت تحصيلي در آموزش از راه دور پرداخته است، مدل بوشير13 (1973) است (بوشير،1973 به نقل از برگ و هانگ،2004). اين در حالي است که به اين مسئله در آموزشهاي الکترونيکي کمتر پرداخته شده است.
راحتترين استدلال براي تحليل علت افت تحصيلي اين است که دانشجو درس نميخواند؛ هر کس درس نخواند مشروط ميشود. هر چند اين اصل ساده صادق است اما بيانگر عمق مسئله نيست. در علت شناسي اين پديده تحليل ساد? ديگر، اين است که مدرس، خوب نتوانسته است محتوا را تدريس نمايد به عبارتي روش تدريس مدرس خوب نبوده است و يا تحليل ديگر ميتواند اين باشد که محتواي درس به اندازهاي سخت بوده که دانشجويان آن‌را نفهميدهاند. در مورد اول، مشکل افت تحصيلي ناشي از يادگيرنده و در مورد دوم به مدرس و در مورد سوم به محتوا نسبت داده شده است. پژوهشهاي فراواني براي شناسايي علل افت تحصيلي دانشجويان در آموزشهاي از راه دور و متعاقب آن در آموزشهاي الکترونيکي صورت گرفته است. در اين بخش در راستاي بيان مسئله و تبيين پيچيده بودن عوامل مرتبط با افت تحصيلي دانشجو، چند نمونه پژوهشي گزارش خواهد شد و در فصل دوم، پيشينه پژوهشها تشريح خواهد شد. در يکي از اولين پژوهشهاي نظاممند، علل افت آموزش از راه دور اين‌گونه گزارش شده است:
* کمبود زمان: کار وقت زيادي از دانشجويان را ميگيرد.
* دلايل مادي.
* تغيير اساسي در برنامههاي آينده.
* مريضي.
* مسائل شخصي.
* نارضايتي از شرايط تحصيلي و زندگي.
* رفتن به سربازي.
* دلايل شخصي و خصوصي.
* ازدواج.
* سخت بودن دروس (رکدال، 1972).
در پژوهش ديگري که مستقيماً به علل افت تحصيلي دانشجويان در يادگيري الکترونيکي پرداخته شده است، علل زمينه ساز آن اين‌گونه گزارش شده است:
* عدم زمان كافي.
* عدم وجود انگيزه.
* طراحي ضعيف دروس.
* عدم برخورداري از مدرسان توانمند (فرانکولا14،2001).
برخي در تحليل علل مرتبط با موفقيت تحصيلي دانشجويان به نقش عوامل روان‌شناسانه چون سبک يادگيري15، مرکز کنترل16 و … پرداختهاند. به عنوان مثال در پژوهشي اثر مرکز کنترل (دروني/ بيروني) بر بهبود عملکرد يادگيري زبان در آموزش مبتني بر وب بررسي شده است. نتايج اين بررسي حاکي ست، عملکرد و خودکارآمدي دانشجويان با مرکز کنترل دروني به مراتب بهتر از دانشجويان با مرکز کنترل بيروني بوده است (چانگ و هو17، 2009).
همان‌گونه که از نمونه پژوهشهاي انجام شده متوجه ميشويم، عوامل متعدد زيرساختي، شبکهاي، فرهنگي، رواني و اجتماعي زمينه ساز موفقيت و عدم موفقيت دانشجو در يادگيري الکترونيکي است. جهاني بودن پديده افت تحصيلي از يک طرف و مشکلاتي چون موانع زير ساختي و فرهنگي يادگيري الکترونيکي؛ اين پديده را در ايران تشديد ميکند. مسئله‌اي که پژوهش حاضر بر آن متمرکز شده، شناسايي عوامل مرتبط با افت تحصيلي و شناسايي عوامل پيشبيني کننده موفقيت دانشجويان در تحصيل الکترونيکي است. علاوه بر اين، پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلي مبتني بر هوش مصنوعي است. با اين هدف که مدل هوشمند بتواند موفقيت دانشجو را با دقت بيشتري پيشبيني کند. اين توان پيشبيني، براي دانشجويان الکترونيکي به عنوان يک سيستم هشدار عمل کرده و دانشجو ميتواند با پيشبيني وضعيت خود، براي مواجه شدن و به حداقل رساندن ريزش تدارک لازم را ببيند. از طرفي، براي مديران و تصميم گيران اين امکان را فراهم ميآورد تا براي دانشجويان در معرض خطر، خدمات حمايتي آموزشي، مشاورهاي فراهم آورند و خطر ريزش آنان را به حداقل ممکن برسانند؛ در بحث اهميت تحقيق بيشتر به اين قضيه خواهيم پرداخت.
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق
افت تحصيلي، ترک تحصيل، مشروطي دانشجويان، انصراف و ناتمام گذاشتن تحصيل، مفاهيمي هستند که هر نظام آموزشي اعم از دانشگاه، مدرسه، موسسههاي کارآموزي و… به نحوي با آن آشنا هستند. اين پديده هر چند براي هر نظام آموزشي اعم از نظامهاي متداول و الکترونيکي طبيعي است اما وقتي ميزان آن افزايش مييابد به يکي از بزرگ‌ترين معضلات موسس? آموزشي تبديل شده و دليلي بر ناکارآمدي آن خواهد بود. اين امر در بازار رقابتي منجر به از دست رفتن مشتري و ورشکستگي موسس? آموزشي خواهد شد. در نظامهاي نوپا، چون آموزشهاي الکترونيکي اين معضل باعث زير سئوال رفتن کل آن خواهد شد و پذيرش همگاني آن را به عنوان يک قالب آموزشي زير سئوال خواهد برد.
هر چند کمتر دانشگاهي ميزان افت تحصيلي در يادگيري الکترونيکي را گزارش مينمايد؛ در پژوهشهاي پراکنده، اعداد و ارقام متفاوتي گزارش شده است. برخي، نرخ ماندگاري در آموزشهاي مبتني بر وب را 10 تا 20 درصد کمتر از آموزشهاي متداول گزارش کرده‌اند (دوهرتي، 2006). در جدول ‏1-1 به عنوان نمونه، نرخ افت تحصيلي در سيستم يادگيري الکترونيکي تک درس، کارآموزي‌هاي مبتني بر وب و دورههاي کاملاً الکترونيکي، گزارش شده است. برخي تحقيقات ميزان افت را به صورت مقايسهاي با آموزش حضوري گزارش نمودهاند، برخي نيز به افت تحصيلي در آموزشهاي متداول نپرداختهاند از اين رو خانه مربوطه در جدول ‏1-1 خالي است.
جدول ‏1-1:آمار مقايسه اي افت تحصيلي در آموزش الکترونيکي
نوع سيستم آموزشي بررسي شدهآموزش حضوريآموزش الکترونيکيمنبعتک درس برخط8%18%لوي18 (2007)دروس برخط25%48%ردفيلد19(2004)دروس برخط19%20%بسيج20(2005)دروس برخط16%21%فريدن برگ21(2007)دوره الکترونيکي-23.9%نيستور و نيوبر22(2010)کارآموزي برخط -33.7%ويلينگ و جانسون23(2004)دروس برخط-35%اسميت24(2006)دوره الکترونيکي-36%يوکسال ترک و اينان25 (2006) کار آموزي بر خط-54.2%پارک (2009)
آمار افت تحصيلي در آموزش الکترونيکي را اين‌گونه ميتوان جمعبندي کرد:
1- افت تحصيلي در تحصيل الکترونيکي به مراتب بيشتر از حضوري است.
2- نرخ افت تحصيلي متفاوت است اما متوسط افت تحصيلي 32 درصد در آموزشهاي الکترونيکي مشهود است.
هر چند ترديدي بر بالا بودن افت تحصيلي در آموزش الکترونيکي نيست، اما مهم‌تر از گزارش توصيفي آمار افت تحصيلي، بررسي علل زمينه ساز و ارائه راهکارهاي مناسب جهت مديريت اين معضل است. اين پژوهش با علم به اين واقعيت که عوامل متعددي ممکن است زمينه ساز اين معضل شوند، در صدد شناسايي متغيرهاي پيشبيني کنند? افت تحصيلي دانشجويان الکترونيکي است. ضرورت موضوع پژوهش از چند ديدگاه قابل بررسي است:
* مديران و دستاندرکاران نظامهاي آموزشي در تصميمگيري خود براي توسعه و پذيرش فناوري در آموزش، پايين بودن شکست و بالا بودن موفقيّت دانشجويان را به عنوان يک شاخص حياتي لحاظ ميکنند، لذا براي زمينهسازي پذيرش همگاني آموزش الکترونيکي در سيستمهاي آموزشي، کاهش ميزان افت و تضمين موفقيت دانشجو از اهميت به سزايي برخوردار است. از طرف ديگر، شناخت عوامل زمينهساز عدم موفقيت دانشجو در تحصيل الکترونيکي، با کاهش هزينهها و افزايش رضايتمندي مشتري، زمينه اثربخشي هر چه بيشتر موسسه آموزشي را فراهم ميکند.
* اساتيد و کارکنان با درک عوامل مرتبط با ريزش، مشروطي، افت يا ترک تحصيل دانشجويان ميتوانند اقداماتي انجام دهند تا ميزان مشروطي را کاهش دهند.
* دانشجويان وقت و هزينه قابل توجهي براي تحصيل به روش الکترونيکي صرف ميکنند، اين هزينهها شامل هزينههاي مستقيم (شهريه) و هزينه فرصت – ادامه تحصيل به روش ديگر يا ورود به بازار کار- است که براي دانشجوي مشمول افت بسيار سنگين خواهد بود؛ لذا مديريت اين پديده و پيشبيني وضعيت تحصيلي دانشجو، در وقت و سرمايه وي صرفهجويي خواهد کرد.
* از آنجا که آموزش، يک صنعت بزرگ در جهان محسوب ميشود، شکست و خروج هر دانشجو به معناي از دست دادن يک مشتري و موجّه نبودن سرمايهگذاري در حوزه آموزش الکترونيکي خواهد بود؛ لذا شناسايي علل زمينه ساز و تضمين موفقيت دانشجو، صنعت آموزش الکترونيکي کشور را به صنعتي پايا و مطمئن تبديل خواهد کرد.
با توجه به آنچه گذشت و نظر به نوپا بودن اين نوع آموزش عالي در ايران و با اهتمام به بالا بودن افت تحصيلي مي‌توان اهميت پرداختن به اين پژوهش را توجيه و تبيين کرد.
1-4 سؤال ‌هاي تحقيق
هدف کلي اين پژوهش شناسايي عوامل پيشبيني کننده ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي و ارائه مدل مبتني بر هوش مصنوعي براي عوامل پيشبيني کننده است. نظر به پيچيدگي عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي دانشجو به ويژه يادگيرنده الکترونيکي، پس از بررسي دقيق پيشينه پژوهشهاي انجام شده در خارج از کشور که مشروح آن در فصل دوم خواهد آمد، مهم‌ترين علل زمينهساز به ويژه از بعد يادگيرنده، شناسايي و با توجه به اهميت در سؤالات پژوهشي گنجانده شد که به قرار زير است:
1. متغيرهاي دموگرافيک (جنسيت، سن، تأهل)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين مي‌کنند؟
2. متغيرهاي مربوط به پيشينه تحصيلي (فاصله بين دو مقطع تحصيلي، معدل مقطع قبل)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
3. متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي (اشتغال، سکونت، تأمين‌کننده هزينه تحصيل)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
4. متغيرهاي رواني- فني (اطمينان رايانه اي، اضطراب امتحان، مرکز کنترل، استقلال در يادگيري)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
5. متغيرهاي رسانهاي (دسترسي به اينترنت، رايانه قابل حمل، تلفن همراه)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
6. متغيرهاي مربوط به تجارب يادگيري الکترونيکي (عادت به يادگيري الکترونيکي، معدل اولين ترم تحصيل، رضايتمندي تحصيلي)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
7. متغيرهاي مديريتي (توانايي مديريت زمان، خود نظم دهي)، چه مقدار از تغييرات ميزان موفقيت دانشجو را در آموزش الکترونيکي تبيين ميکنند؟
8. دانشجويان چه دلايلي را براي موفقيت و عدم موفقيت خود بيان مي‌کنند؟

1-5 اهداف تحقيق
هدف کلي اين پژوهش شناسايي عوامل پيشبيني کننده ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي و شناسايي مدل مبتني بر هوش مصنوعي براي عوامل پيش بيني کننده است.
اهداف جزئي زير براي رسيدن به اين هدف پژوهش دنبال ميشود:
1. شناسايي نقش متغيرهاي دموگرافيک در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
2. شناسايي نقش متغيرهاي مربوط به پيشينه تحصيلي در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
3. شناسايي نقش متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
4. شناسايي نقش متغيرهاي رواني- فني در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
5. شناسايي نقش متغيرهاي رسانهاي در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
6. شناسايي نقش متغيرهاي مربوط به تجارب يادگيري الکترونيکي در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
7. شناسايي نقش متغيرهاي مديريتي در تبيين ميزان موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
8. شناسايي علل موفقيت و عدم موفقيت دانشجويان در آموزش الکترونيکي.
9. شناسايي مدل مناسب هوش مصنوعي براي پيشبيني موفقيت دانشجويان الکترونيکي.
10. آزمون مدل بدست آمده براي موفقيت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي با استفاده از داده‌هاي تجربي.
1-6 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي
1-6-1 تعاريف مفهومي
يادگيري الکترونيکي: آموزشي است که از طريق کامپيوتر و تکنولوژيهاي وابسته به آن مانند لوح فشرده، اينترنت و اينترانت و … ارائه ميشود (کلارک و ماير26،2003)
هوش مصنوعي: فرايندهاي کامپيوتري که سعي دارند فرايند تفکر انسان را تقليد نمايند، اين فرايندها با فعاليتهايي که نياز به استفاده از هوش دارند در ارتباط هستند (غضنفري و کاظمي، 1382)
مرکز کنترل27: برداشت فرد از اين امر که دستاوردهاي فرد ناشي از رفتار خود فرد بوده تا ساير عوامل و افراد (روتر28، 1966 به نقل از لوي، 2007).
اطمينان رايانه اي29: سطح اطمينان فرد در مواجه با رايانه و انجام کارهايي که با رايانه سرکار دارد (اسبوم30، 2001 به نقل از هلدر31،2007).
استقلال در يادگيري32: توانايي پذيرش مسئوليت يادگيري توسط خود فرد (ليتل33،2007).
خودگرداني در يادگيري: يادگيري مستقل و اثربخش تحصيلي که شامل فراشناخت، انگيزش دروني و اقدام راهبردي ميشود (زيمرمن34، 2002).
اعتياد اينترنتي35: وابستگي رواني به اينترنت، صرف نظر از نوع کاري که انجام مي‌شود (کندل36،1998).
1-6-2 تعاريف عملياتي
1) جنس: مذکر، مؤنث
2) سن: سنين تقويمي
3) وضعيت تأهل: متأهل و مجرد
4) وضعيت سکونت: تهران، شهرستانهاي تهران، ساير شهرستانهاي ايران
5) فاصله بين دوره قبل با دوره الکترونيکي: براي دانشجويان کارشناسي حد فاصل سن پذيرش از 18 سال و براي دانشجويان کارشناسي ارشد عبارت است از حد فاصل سن پذيرش از 23 سال.
6) معدل دوره تحصيلي قبل: براي دانشجويان کارشناسي معدل ديپلم و براي دانشجويان کارشناسي ارشد معدل کارشناسي
7) معدل اولين ترم تحصيل: معدل اولين ترم تحصيل به روش الکترونيکي.
8) اشتغال: اشتغال يا عدم اشتغال دانشجو در حين تحصيل
9) نوع دسترسي به اينترنت: خط اينترنت Dial up در مقابل ADSL
10) تأمين کننده هزينه تحصيل: خود دانشجو، خانواده، مشارکتي بين خود و خانواده، سايرين
11) عادت به يادگيري الکترونيکي: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به عادت به يادگيري الکترونيکي در پرسشنامه محقق ساخته.
12) مرکز کنترل: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به مرکز کنترل در پرسشنامه محقق ساخته.
13) اطمينان رايانهاي: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به اطمينان رايانهاي در پرسشنامه محقق ساخته.
14) مديريت زمان: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به مديريت زمان در پرسشنامه محقق ساخته.
15) خود نظمدهي: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به خود نظمدهي در پرسشنامه محقق ساخته.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

16) استقلال در يادگيري: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به استقلال يادگيري در پرسشنامه محقق ساخته.
17) اضطراب امتحان: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به اضطراب امتحان در پرسشنامه محقق ساخته.
18) رضايت تحصيلي: امتياز کسب شده در سؤالات مربوط به رضايت تحصيلي در پرسشنامه محقق ساخته.
19) دانشجوي ناموفق: دانشجوياني را شامل ميشوند که داراي ميانگين پايينتر از 12 است.
20) ميزان موفقيت: معدل کل دانشجو طي سنوات تحصيل الکترونيکي
21) آموزش الکترونيکي: نوعي از آموزش که در مرکز آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه علم و صنعت ايران جريان دارد.
22) مدل هوشمند: مدلي بر گرفته از مدلهاي پيشبيني کننده در هوش مصنوعي است. به عنوان نمونه مي‌توان به شبکه عصبي مصنوعي اشاره کرد.
1-7 خلاصه فصل
آموزش الکترونيکي به طور روز افزوني سيستمهاي آموزشي به ويژه آموزش عالي کشورهاي جهان را تحت تأثير خود قرار داده است. امروزه کمتر دانشگاهي را ميتوان يافت که خدمات آموزش الکترونيکي را به عنوان يک گزينه آموزشي يا مکمل آموزشهاي خود قرار نداده باشد. سرآمد نمونه دانشگاههايي که آموزشهاي کاملاً الکترونيکي ارائه ميکند دانشگاه برخط Phoenix است که به گزارش وب سايت اين دانشگاه در سال 2012 بالغ بر 300 هزار دانشجو در دوره هاي رسمي، غير رسمي و کوتاه مدت از خدمات آموزش الکترونيکي اين دانشگاه بهره بردهاند. علاوه بر اين نمونه، دانشگاههايي که آموزش الکترونيکي را به عنوان مکمل آموزشهاي خود ارائه ميکنند، بسيار فراوان هستند. در ايران نيز از اوايل دهه 80 دانشگاههاي زيادي وارد اين حوزه شدند که امروزه تعداد آن‌ها به بيش از 20 دانشگاه و موسسه آموزش عالي رسيده است. قريب به دو دهه از آموزش الکترونيکي در جهان و يک دهه در آموزش عالي ايران ميگذرد. يکي از چالشهاي اساسي و مشترک ايران و جهان بالا بودن ريزش، مشروطي و افت تحصيلي دانشجويان است. در اين فصل به عنوان نمونه، آماري از ميزان افت تحصيلي دانشجويان الکترونيکي ارائه شد. در چند نمونه گزارش شده بازهاي بين 18% تا 54% افت قابل مشاهده است. بالا بودن افت تحصيلي در کشورهايي که خود بهترين بسترهاي فناوري را دارند، به عنوان يک مسئله بنيادي توجه پژوهشگران زيادي را به خود جلب کرده است. مسئله‌اي که محور اصلي پژوهش حاضر را شکل ميدهد.
با توجه به پيچيده بودن عوامل مرتبط با افت تحصيلي دانشجويان به ويژه در آموزشهاي الکترونيکي، پژوهش حاضر بر اساس پيشينه پژوهشها مهم‌ترين عوامل را شناسايي و در صدد است ميزان ارتباط آن‌ها را با موفقيت تحصيلي دانشجو به ويژه قدرت پيشبيني متغيرها را شناسايي کند. شناسايي عوامل پيشبين موفقيت دانشجو از جهات مختلف ضروري بوده و بر اهميت اين پژوهش ميافزايد که مهم‌ترين مزيّت آن براي دانشجو است. اگر دانشجوي الکترونيکي بتواند پس از يک ترم کسب تجربه در آموزش الکترونيکي وضعيت خود را پيشبيني کند، ميتواند در مورد ادامه تحصيل به اين روش آگاهانه تصميم گيري نمايد. شناسايي دانشجويان در معرض خطر ريزش مي‌تواند زمينهاي فراهم آورد تا دانشجو يا موسسه ارائهدهنده خدمات آموزش الکترونيکي با تدارک اقدامات پيشگيرانه، موفقيت دانشجويان الکترونيکي را تضمين کند.


پاسخی بگذارید