2-2-3-4- آنزيم‌هاي تجزيه‌کننده اسيد فايتيک22
2-2-4- طبقه‌بندي آنزيم‌ها و منابع آنها23
2-2-5- استفاده از آنزيم در تغذيه طيور23
2-2-6- پلي‌ساکاريدهاي غير‌نشاسته‌اي25
2-2-6-1- اثرات ضد تغذيه‌اي پلي‌ساکاريدهاي غيرنشاسته‌اي در تغذيه طيور26
2-2-6-1-1- تأثير بر قابليت هضم ديگر مواد مغذي26
2-2-6-1-2- تأثير بر ميزان انرژي مواد مغذي (خاصيت رقيق‌کنندگي)26
2-2-6-1-3- کاهش دسترسي طيور به مواد مغذي موجود در خوراک26
2-2-6-1-4- افزايش چسبندگي محتويات دستگاه گوارش26
2-2-6-1-5- تأثير بر روي جمعيت ميکروارگانيسم‌هاي روده27
2-2-6-1-6- اثر باند شوندگي پلي‌ساکاريدهاي غير‌نشاسته‌اي27
2-2-6-1-7- دکنژوگه شدن نمک‌هاي صفراوي28
2-2-6-1-8- تأثير بر ترشحات آنزيمي پانکراس28
2-3- صفات مورد مطالعه29
2-3-1- سيستم ايمني29
2-3-1-1- ايمني ذاتي29
2-3-1-1-1- ژنتيک30
2-3-1-1-2- جمعيت ميکروبي30
2-3-1-1-3- مژه‌هاي سيستم تنفسي30
2-3-1-2- ايمني اکتسابي30
2-3-1-2-1- ايمني هومورال31
2-3-1-2-2- ايمني سلولي31
2-3-1-3- ويژگي‌هاي سيستم ايمني پرندگان32
2-3-1-4- بورس فابريسيوس32
2-3-1-5- تيموس33
2-3-1-6- مکانيسم پاسخ ايمني33
2-3-1-7- آنتي‌بادي34
2-3-1-8- انواع ايمونوگلوبولين34
2-3-1-8-1- ايمونوگلوبولين Y34
2-3-1-8-2- ايمونوگلوبولين M34
2-3-1-8-3- ايمونوگلوبولين A35
2-3-1-9- ساختمان ايمونوگلوبولين‌ها35
2-3-2- فراسنجه‌هاي خوني36
فصل سوم37
مواد و روش‌ها37
3-1- زمان و مکان انجام تحقيق38
3-2- مراحل آماده‌سازي سالن پرورش پيش از آغاز دوره پرورش38
3-3- شرايط محيطي پرورش38
3-3-1- دما38
3-3-2- رطوبت39
3-3-3- نور39
3-4- دان‌خوري و آب‌خوري39
3-5- برنامه بهداشتي و واکسيناسيون39
3-6- تزريق محلول SRBC41
3-7- نمونه‌گيري41
3-8- مديريت دوره پرورش41
3-9- پرندگان و تيمارهاي آزمايشي42
3-10- جيره‌ها و ترکيب مواد خوراکي و مغذي آنها43
3-11- مکمل آنزيمي43
3-12- تفاله زيتون48
3-12-1- تفاله زيتون معمولي48
3-12-2- تفاله زيتون کم‌هسته48
3-13- فراسنجه‌هاي مورد مطالعه و روش اندازه‌گيري آنها49
3-13-1- صفات اندازه‌گيري شده براي عملکرد و نحوه محاسبات آنها49
3-13-1-1- خوراک مصرفي49
3-13-1-2- افزايش وزن50
3-13-1-3- ضريب تبديل خوراک50
3-13-1-4- انرژي متابوليسمي دريافتي50
3-13-1-5- ضريب تبديل انرژي متابوليسمي دريافتي51
3-13-1-6- پروتئين دريافتي51
3-13-1-7- ضريب تبديل پروتئين دريافتي51
3-13-1-8- وزن نهايي51
3-13-1-9- هزينه خوراک لازم به‌ازاي يك کيلوگرم افزايش وزن زنده51
3-13-1-10- شاخص توليد52
3-13-2- فراسنجه‌هاي اندازه‌گيري شده در تفکيک لاشه52
3-13-3- اندازه‌گيري فراسنجه‌هاي خوني53
3-13-3-1- اندازه‌گيري اسيد اوريک53
3-13-3-2- اندازه‌گيري کلسترول کل53
3-13-3-3- اندازه‌گيري تري‌گليسيريد54
3-13-3-4- اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم بسيارکم54
3-13-3-5- اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم بالا54
3-13-3-6- اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم کم54
3-13-3-7- اندازه‌گيري آنزيم‌ کبدي آسپارتات ترانس‌آميناز55
3-13-3-8- اندازه‌گيري آنزيم کبدي آلانين ترانس‌آميناز55
3-13-3-9- اندازه‌گيري پروتئين کل55
3-13-3-10- اندازه‌گيري آلبومين56
3-13-3-11- اندازه‌گيري گلوبولين56
3-13-4- اندازه‌گيري پاسخ سيستم ايمني56
3-13-4-1- آزمايش HI56
3-13-4-2- روش انجام آزمايش HA57
3-13-4-3- روش انجام آزمايش HI57
3-13-4-4- روش انجام آزمايش الايزا57
3-13-4-5- روش انجام آزمايش SRBC58
3-14- طرح آماري آزمايش59
فصل چهارم61
نتايج61
4-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي62
4-1-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته اول62
4-1-1-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته اول62
4-1-1-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته اول62
4-1-1-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته اول62
4-1-1-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته اول63
4-1-1-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته اول63
4-1-1-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته اول63

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1-1-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته اول64
4-1-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته دوم66
4-1-2-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته دوم66
4-1-2-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته دوم66
4-1-2-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته دوم66
4-1-2-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته دوم67
4-1-2-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته دوم67
4-1-2-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته دوم67
4-1-2-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته دوم68
4-1-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته سوم70
4-1-3-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته سوم70
4-1-3-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته سوم70
4-1-3-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته سوم70
4-1-3-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته سوم71
4-1-3-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته سوم71
4-1-3-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته سوم71
4-1-3-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته سوم72
4-1-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته چهارم74
4-1-4-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته چهارم74
4-1-4-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته چهارم74
4-1-4-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته چهارم74
4-1-4-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته چهارم75
4-1-4-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته چهارم75
4-1-4-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته چهارم75
4-1-4-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته چهارم76
4-1-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته پنجم78
4-1-5-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته پنجم78
4-1-5-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته پنجم78
4-1-5-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته پنجم78
4-1-5-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته پنجم79
4-1-5-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته پنجم79
4-1-5-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته پنجم79
4-1-5-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته پنجم80
4-1-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته ششم82
4-1-6-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي هفته ششم82
4-1-6-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن هفته ششم82
4-1-6-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک هفته ششم82
4-1-6-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي هفته ششم83
4-1-6-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي هفته ششم83
4-1-6-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي هفته ششم83
4-1-6-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته ششم84
4-1-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره آغازين86
4-1-7-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي دوره آغازين86
4-1-7-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن دوره آغازين86
4-1-7-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک دوره آغازين86
4-1-7-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي دوره آغازين87
4-1-7-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي دوره آغازين87
4-1-7-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي دوره آغازين87
4-1-7-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي دوره آغازين88
4-1-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره پاياني90
4-1-8-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي دوره پاياني90
4-1-8-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن دوره پاياني90
4-1-8-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک دوره پاياني90
4-1-8-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي دوره پاياني91
4-1-8-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي دوره پاياني91
4-1-8-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي دوره پاياني91
4-1-8-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي دوره پاياني92
4-1-9- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در کل دوره94
4-1-9-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خوراک مصرفي کل دوره94
4-1-9-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر افزايش وزن کل دوره94
4-1-9-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل خوراک کل دوره94
4-1-9-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان انرژي دريافتي کل دوره95
4-1-9-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل انرژي دريافتي کل دوره95
4-1-9-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان پروتئين دريافتي کل دوره95
4-1-9-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي کل دوره96
4-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عملکرد اقتصادي98
4-2-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن نهايي جوجه‌هاي گوشتي98
4-2-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر هزينه خوراک به‌ازاي يک کيلوگرم وزن زنده98
4-2-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر شاخص توليد98
4-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي101
4-3-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار اسيد اوريک خون جوجه‌هاي گوشتي101
4-3-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار کلسترول کل خون جوجه‌هاي گوشتي101
4-3-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار تري‌گليسيريد خون جوجه‌هاي گوشتي101
4-3-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم بسيار کم (VLDL) خون جوجه‌هاي گوشتي102
4-3-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم زياد (HDL) خون جوجه‌هاي گوشتي102
4-3-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم کم (LDL) خون جوجه‌هاي گوشتي102
4-3-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار نسبت ليپوپروتئين با تراکم کم به ليپوپروتئين با تراکم زياد خون105
4-3-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار آنزيم کبدي آسپارتات ترانس‌آميناز (AST) خون جوجه‌هاي گوشتي105
4-3-9- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار آنزيم کبدي آلانين ترانس‌آميناز (ALT) خون جوجه‌هاي گوشتي105
4-3-10- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار پروتئين کل خون جوجه‌هاي گوشتي106
4-3-11- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار آلبومين خون جوجه‌هاي گوشتي106
4-3-12- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر مقدار گلوبولين خون جوجه‌هاي گوشتي106
4-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر پاسخ سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي109
4-4-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق اول)109
4-4-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق دوم)109
4-4-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا (بيست‌و‌يک روز پس از تزريق)109
4-4-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا (بيست‌وهشت روز پس از تزريق)110
4-4-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن کل توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند (هفت روز پس از تزريق)110
4-4-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن کل توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند (چهارده روز پس از تزريق)111
4-4-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن برونشيت (هفت روز پس از تزريق)111
4-4-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر اندام‌هاي مرتبط با سيستم ايمني113
4-4-8-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن تيموس جوجه‌هاي گوشتي113
4-4-8-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي تيموس جوجه‌هاي گوشتي113
4-4-8-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن کبد جوجه‌هاي گوشتي113
4-4-8-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي کبد جوجه‌هاي گوشتي113
4-4-8-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن طحال جوجه‌هاي گوشتي114
4-4-8-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي طحال جوجه‌هاي گوشتي114
4-4-8-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن بورس فابريسيوس جوجه‌هاي گوشتي114
4-4-8-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي بورس فابريسيوس جوجه‌هاي گوشتي115
4-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي117
4-5-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن زنده بدن جوجه‌هاي گوشتي117
4-5-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن پَرکنده لاشه جوجه‌هاي گوشتي117
4-5-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن لاشه شکم‌پُر جوجه‌هاي گوشتي117
4-5-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن لاشه شکم‌خالي جوجه‌هاي گوشتي118
4-5-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد لاشه خالص جوجه‌هاي گوشتي118
4-5-6- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن سر جوجه‌هاي گوشتي120
4-5-7- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي سر جوجه‌هاي گوشتي120
4-5-8- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن سينه جوجه‌هاي گوشتي120
4-5-9- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي سينه جوجه‌هاي گوشتي120
4-5-10- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن ران‌هاي جوجه‌هاي گوشتي121
4-5-11- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي ران‌هاي جوجه‌هاي گوشتي121
4-5-12- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن بال‌هاي جوجه‌هاي گوشتي123
4-5-13- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي بال‌هاي جوجه‌هاي گوشتي123
4-5-14- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن چربي محوطه بطني جوجه‌هاي گوشتي123
4-5-15- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي چربي محوطه بطني جوجه‌هاي گوشتي123
4-5-16- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن لوزالمعده جوجه‌هاي گوشتي124
4-5-17- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي لوزالمعده جوجه‌هاي گوشتي124
4-5-18- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن سنگدان جوجه‌هاي گوشتي126
4-5-19- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي سنگدان جوجه‌هاي گوشتي126
4-5-20- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي126
4-5-21- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي126
4-5-22- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن قلب جوجه‌هاي گوشتي127
4-5-23- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي قلب جوجه‌هاي گوشتي127
4-5-24- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن کليه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي129
4-5-25- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي کليه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي129
4-5-26- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن مغز جوجه‌هاي گوشتي129
4-5-27- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي مغز جوجه‌هاي گوشتي129
4-5-28- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن بيضه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي130
4-5-29- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي بيضه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي130
4-5-30- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن تيره پشت گردن جوجه‌هاي گوشتي132
4-5-31- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي تيره پشت گردن جوجه‌هاي گوشتي132
4 -5-32- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن گردن جوجه‌هاي گوشتي132
4-5-33- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي گردن جوجه‌هاي گوشتي133
4-5-34- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن پيش‌معده جوجه‌هاي گوشتي133
4-5-35- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي پيش معده جوجه‌هاي گوشتي133
4-5-36- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن چينه‌دان جوجه‌هاي گوشتي134
4-5-37- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي چينه‌دان جوجه‌هاي گوشتي134
4-5-38- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات دوازده لاشه جوجه‌هاي گوشتي136
4-5-38-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن دوازده جوجه‌هاي گوشتي136
4-5-38-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي دوازده جوجه‌هاي گوشتي136
4-5-38-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول دوازده جوجه‌هاي گوشتي136
4-5-38-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض دوازدهه جوجه‌هاي گوشتي137
4-5-38-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر دوازدهه جوجه‌هاي گوشتي137
4-5-39- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي139
4-5-39-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي139
4-5-39-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي139
4-5-39-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي139
4-5-39-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي140
4-5-39-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي140
4-5-40- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي142
4-5-40-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي142
4-5-40-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي142
4-5-40-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي142
4-5-40-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي143
4-5-40-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي143
4-5-41- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي145
4-5-41-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن کولون جوجه‌هاي گوشتي145
4-5-41-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي کولون جوجه‌هاي گوشتي145
4-5-41-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول کولون جوجه‌هاي گوشتي145
4-5-41-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض کولون جوجه‌هاي گوشتي145
4-5-41-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر کولون جوجه‌هاي گوشتي146
4-5-42- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي148
4-5-42-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي148
4-5-42-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي148
4-5-42-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي148
4-5-42-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي149
4-5-42-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي149
4-5-43- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر خصوصيات روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي151
4-5-43-1- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر وزن روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي151
4-5-43-2- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر درصد وزن نسبي روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي151
4-5-43-3- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر طول روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي151
4-5-43-4- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر عرض روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي152
4-5-43-5- اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون بر قطر روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي152
فصل پنجم154
بحث154
5-1- عملکرد جوجه‌هاي گوشتي155
5-1-1- اثر آنزيم بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي155
5-1-2- اثر سطوح مختلف تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي157
5-1-3- اثر نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي160
5-1-4- اثر تيمارها بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي164
5-2- عملکرد اقتصادي164
5-2-1- اثر آنزيم بر عملکرد اقتصادي164
5-2-2- اثر سطوح مختلف تفاله زيتون بر عملکرد اقتصادي166
5-2-3- اثر نوع تفاله زيتون بر عملکرد اقتصادي167
5-2-4- اثر تيمارها بر عملکرد اقتصادي167
5-3- فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي168
5-3-1- اثر آنزيم بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي168
5-3-2- اثر سطوح مختلف تفاله زيتون بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي169
5-3-3- اثر نوع تفاله زيتون بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي171
5-3-4- اثر تيمارها بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي171
5-4- سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي171
5-4-1- اثر آنزيم بر سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي171
5-4-2- اثر سطوح مختلف تفاله زيتون بر سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي172
5-4-3- اثر نوع تفاله زيتون بر سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي173
5-4-4- اثر تيمارها بر سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي173
5-5- خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي173
5-5-1- اثر آنزيم بر خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي173
5-5-2- اثر سطوح مختلف تفاله زيتون بر خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي174
5-5-3- اثر نوع تفاله زيتون بر خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي175
5-5-4- اثر تيمارها بر خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي176
5-6- اهميت نتايج به‌دست آمده176
5-7- نتيجه‌گيري177
5-8- پيشنهادات177
فصل ششم179
منابع179

جدول 2-1- رده‌بندي گياه‌شناسي درخت زيتون …………………………………………………………………………………………………………………10
جدول 2-2- ترکيب شيميايي قسمت‌هاي مختلف ميوه زيتون …………………………………………………………………………………………………11
جدول 2-3- روش تهيه انواع کنجاله زيتون و ترکيب فيزيکي آن ………………………………………………………………………………………….13
جدول 2-4- ترکيب شيميايي انواع مختلف کنجاله زيتون …………………………………………………………………………………………………….14
جدول 2-5- ترکيب شيميايي کنجاله زيتون خام منطقه گيلان ……………………………………………………………………………………………….15
جدول 3-1- دماي سالن پرورش در سنين مختلف جوجه‌هاي گوشتي …………………………………………………………………………………….39
جدول3-2- برنامه نوري جوجه‌هاي گوشتي در سنين مختلف پرورش ……………………………………………………………………………………..39
جدول 3-3- برنامه واکسيناسيون جوجه‌هاي گوشتي ……………………………………………………………………………………………………………40
جدول 3-4- برنامه تزريق و نمونه‌گيري محلول SRBC ……………………………………………………………………………………………………….41
جدول3-5- تيمارهاي مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………….42
جدول3-6- تركيب مواد خوراكي جيره‌هاي مورد استفاده در دوره آغازين (21-1 روزگي) ……………………………………………………….44
جدول3-7- تركيب مواد خوراكي جيره‌هاي مورد استفاده در دوره پاياني (42-22 روزگي) ………………………………………………………..45
جدول3-8- تركيب مواد مغذي جيره‌هاي مورد استفاده در دوره آغازين (21-1 روزگي)…………………………………………………………….46
جدول3-9- تركيب مواد مغذي جيره‌هاي مورد استفاده در دوره پاياني (42-22 روزگي) …………………………………………………………..47
جدول3-10- ترکيب مکمل ناتوزيم پي 50 ………………………………………………………………………………………………………………………..48
جدول3-11- ترکيب شيميايي دو نوع تفاله زيتون ……………………………………………………………………………………………………………….49
جدول 4-1- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته اول …………………………..65
جدول 4-2- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته دوم …………………………..69
جدول 4-3- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته سوم ………………………….73
جدول 4-4- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته چهارم.. ……………………..77
جدول 4-5- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته پنجم …………………………81
جدول 4-6- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته ششم………………………….85
جدول 4-7- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در دوره آغازين …………………….89
جدول 4-8- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در دوره پاياني ……………………….93
جدول 4-9- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در کل دوره ………………………….97
جدول 4-10- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد اقتصادي …………………………..100
جدول 4-11- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) فراسنجه‌هاي خوني………………………….104
جدول 4-12- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) فراسنجه‌هاي خوني………………………….108
جدول 4-13- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) پاسخ سيستم ايمني هومورال……………..112
جدول 4-14- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) وزن اندام‌هاي مرتبط با سيستم ايمني…..116
جدول 4-15- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات لاشه ……………………………119
جدول 4-16- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات لاشه…………………………….122
جدول 4-17- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات لاشه ……………………………125
جدول 4-18- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات لاشه ……………………………128
جدول 4-19- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات لاشه ……………………………131
جدول 4-20- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات لاشه ……………………………135
جدول 4-21- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات دوازدهه لاشه…………………138
جدول 4-22- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات ژژنوم لاشه …………………..141
جدول 4-23- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات ايلئوم لاشه …………………..144
جدول 4-24- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات کولون لاشه …………………147
جدول 4-25- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات روده کور چپ لاشه……….150
جدول 4-26- مقايسه اثر آنزيم، سطح و نوع تفاله زيتون در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات روده کور راست لاشه…….153
شکل 2-1- قسمت‌هاي مختلف تشکيل دهنده ميوه زيتون……………………………………………………………………………………………………..10
چکيده
به‌منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف دو نوع تفاله زيتون با و بدون مکمل آنزيمي بر عملکرد، فراسنجه‌هاي خوني، سيستم ايمني و خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي، آزمايشي به‌صورت فاکتوريل 2×2×2 شامل دو سطح مکمل آنزيمي ناتوزيم پي50 (0 و 005/0 درصد)، دو سطح تفاله زيتون (پنج و ده درصد) و دو نوع تفاله زيتون (تفاله زيتون معمولي و تفاله زيتون کم‌هسته) با هشت تيمار، سه تکرار در هر تيمار و ده قطعه جوجه گوشتي نر يک‌روزه سويه راس 308 در هر تکرار، در دوره آزمايشي 42 روزه انجام گرديد. همچنين در اين مطالعه دو تيمار شاهد (جيره پايه با و بدون آنزيم) نيز به‌همان ترتيب (سه تکرار و هر تکرار شامل ده قطعه جوجه از همان جنس و سويه)، به‌همراه هشت تيمار فوق مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج به‌دست آمده، مکمل آنزيمي استفاده شده تأثير معني‌داري بر کليه صفات مورد مطالعه نداشت (05/0<P). افزايش سطح تفاله زيتون نيز بر روي عملکرد جوجه‌هاي گوشتي تأثير معني‌داري نداشت (05/0<P)، امّا باعث افزايش هزينه خوراک وکاهش درصد لاشه خالص و درصد وزن نسبي ران‌ها و گردن جوجه‌هاي گوشتي گرديد (05/0?P). از تأثيرات ديگر افزايش سطح تفاله زيتون مي‌توان به افزايش درصد وزن نسبي و طول ژژنوم و کاهش طول و قطر ايلئوم اشاره نمود (05/0?P). هر دو نوع تفاله زيتون مورد استفاده در آزمايش، در مقدار مصرف خوراک جوجه‌هاي گوشتي در دوره‌هاي پرورش و کل دوره، تأثير معني‌داري نداشتند (05/0<P). ولي تفاله زيتون کم‌هسته در دوره پاياني منجر ‌به افزايش ضريب تبديل خوراک، انرژي و پروتئين نسبت به تفاله زيتون معمولي گرديد (05/0?P)، همين روند به‌همراه نزول افزايش وزن در دوره آغازين و کل دوره نيز وجود داشت (05/0?P). کاهش شاخص توليد و وزن نهايي جوجه‌هاي گوشتي به‌همراه افزايش تري‌گليسيريد و ليپوپروتئين با تراکم بسيار کم (VLDL) خون را مي‌توان از ديگر اثرات مهم تفاله زيتون کم‌هسته در مقايسه با تفاله زيتون معمولي نام برد (05/0?P). تفاله زيتون کم‌هسته نسبت به تفاله زيتون معمولي اثراتي را نيز بر روي خصوصيات لاشه جوجه‌هاي گوشتي داشت که شامل افزايش درصد وزن نسبي سينه و کاهش وزن، درصد وزن نسبي و طول ژژنوم، و طول روده کور چپ بود (05/0?P). مقايسه اثرات دو نوع تفاله زيتون بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي نشان داد کم‌هسته نمودن تفاله زيتون نه‌تنها موجب بهبود عملکرد جوجه‌هاي گوشتي نشد، بلکه باعث کاهش عملکرد نيز گرديد (05/0?P). در بين تيمارها، تيمار شاهد بدون آنزيم و به‌دنبال آن تيمار حاوي پنج درصد تفاله زيتون معمولي و بدون آنزيم با بيشترين بازده و کمترين هزينه خوراک به‌ازاي يک کيلوگرم وزن زنده نسبت به ساير تيمارها برتري داشتند (05/0<P)، امّا جيره پنج درصد تفاله زيتون معمولي و بدون آنزيم به‌دليل استفاده بهينه از منابع خوراک داخل کشور در جايگزيني با دانه ذرت خارجي و کاهش واردات آن، اولويت دارد. به‌طورکلي نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که از هر دو نوع تفاله زيتون مي‌توان تا ده درصد در جيره جوجه‌هاي گوشتي بدون هيچ اثر منفي بر روي عملکرد پرنده استفاده نمود.
کلمات کليدي: تفاله زيتون، جوجه‌هاي گوشتي، عملکرد، فراسنجه‌هاي خوني، مکمل آنزيمي.
فصل اول
مقدمه
1-1- اهميت دامپروري در ايران و جهان
دام‌ها در تأمين مواد غذايي مردم دنيا سهم مهمي را ايفا مي‌کنند و مي‌توانند موجبات کسب درآمد، اشتغال، حاصلخيزي خاک و توليد محصولات کشاورزي پايدار را فراهم آورند (پري و سونز1، 2007؛ راندولف2 و همکاران، 2007). دام‌هاي اهلي بيش از نيمي از کل مقادير خروجي بخش کشاورزي را تشکيل مي‌دهند (کمال زاده3 و همکاران، 2008) و در بسياري از کشورهاي توسعه يافته از اهميت بالايي برخوردار هستند. حيوانات اهلي و فرآورده‌هاي آنها در کشورهاي توسعه يافته به‌سرعت گسترش و رشد يافته است (آپون4، 2004). در ايران دام‌هاي اهلي منبع مهم ملّي بوده و بيش از نيمي از جمعيت روستايي به دام‌هاي اهلي براي زندگي خود وابسته هستند و به‌عبارت ديگر دام‌ها نقش مهمي در ايجاد اشتغال و تأمين زندگي روستاييان فقير دارند (کمال زاده و همکاران، 2008).
1-2- اهميت طيور در زندگي بشر
طيور يا پرندگان اهلي به‌خاطر گوشت و تخم‌شان اهميت داشته و منبع مهمي از پروتئين حيواني هستند. گوشت طيور از لحاظ پروتئين غني بوده و منبع مناسبي از فسفر و ديگر مواد معدني و ويتامين‌هاي گروه B است. گوشت طيور چربي کمتري (5-5/3 درصد) نسبت به گوشت گاو دارد و کبد مرغ غني از ويتامين A است. نسبت اسيدهاي چرب غير‌اشباع آن به اسيدهاي چرب اشباع بيشتر است و اين ميزان اسيدهاي چرب دلالت بر سالم‌تر بودن گوشت طيور نسبت به گوشت قرمز دارد؛ که در نتيجه اين عوامل باعث توسعه توليد جوجه‌گوشتي شده است. همگام با رشد اقتصادي، تقاضا براي پروتئين در کشورهاي توسعه يافته مخصوصاً غذاي با منشاء طيور افزايش يافته است. تقاضا براي غذاي کم کالري و تغيير در شيوه زندگي باعث صرف زمان کمتري جهت تهيه غذا براي مصرف‌کنندگان مي‌شود. گوشت طيور درخواست مصرف‌کنندگان را در پختن آسان غذا پاسخ مي‌دهد. پنج عاملي که باعث افزايش محبوبيت گوشت مرغ شده است عبارتست از: 1- قيمت مناسب آن در مقايسه با غذاهاي ديگر؛ 2- محتوي مناسب تغذيه‌اي (پايين بودن چربي)؛ 3- آماده سازي راحت ؛ 4- تنوع‌پذيري؛ 5- سرويس‌دهي راحت و آسان جهت تغذيه (فائو5، 2010؛ اسلاوماير6 و همکاران، 2008؛ اسپرناکووا7 و همکاران، 2007).
1-3- اهميت، جايگاه و آمار صنعت طيور در ايران و جهان
پرورش طيور در ايران تاريخچه طولاني دارد و زمان آن به ايران باستان و زماني‌که مرغ توسط مردان آريايي از شبه قاره هند (حدود 2500-2000 سال قبل از ميلاد مسيح) به ايران آورده شد، بر مي‌گردد. در چهار دهه گذشته سرمايه‌گذاري زيادي در اين بخش به‌عمل آمده است ( اصفهاني8 و همکاران، 2012). بر اساس آمار منتشره سهم گوشت، شير و تخم‌مرغ در تأمين کل غذاي مردم ايران در سال 2009 ميلادي به‌ترتيب 5 و 6/4 درصد بوده و توليد ساليانه گوشت جهان 281482 هزار تن بود که سهم ايران در اين ميان 2541 هزار تن بوده است. همچنين توليد گوشت طيور در سال 2009 ميلادي در جهان 92325 هزار تن بوده که سهم ايران 1622 هزار تن بود. مصرف سرانه گوشت طيور و تخم‌مرغ در ايران به‌ترتيب 2/22 و 7/7 کيلوگرم است و پيش‌بيني مي‌شود که سرانه مصرف گوشت در سال 2030 ميلادي در جهان 3/45 کيلوگرم در سال باشد که انتظار رشدي بالغ بر يازده درصد را در مقايسه با سال 1999 ميلادي خواهيم داشت (فائو، 2009 ؛سازمان بهداشت جهاني9، 2013). دست يافتن به چنين چشم‌اندازي در سايه اطمينان از عملکرد مناسب حيوانات مزرعه‌اي، کوشش و اهتمام براي حفظ سلامتي حيوانات در جهت توليد فرآورده‌هاي دامي با کيفيت عالي امکان‌پذير است.
1-4- جايگاه تفاله زيتون و مکمل‌هاي آنزيمي در تغذيه طيور
بزرگترين هزينه در هر سيستم توليد مرغ، خوراک است که حدود هفتاد درصد از کل هزينه‌هاي توليد را شامل مي‌شود. به‌منظور کاهش هزينه‌هاي تغذيه، تلاش شده تا از محصولات جانبي کشاورزي و صنعتي به‌عنوان مواد تشکيل دهنده خوراک استفاده شود. در اين راستا بهبود پس‌مانده‌هاي زراعي و محصولات کشاورزي استفاده شده در تغذيه نيز، سزاوار توجه بيشتري است. سبوس گندم، تفاله مرکبات، تفاله گوجه فرنگي و تفاله زيتون از پس‌مانده‌هاي زراعي و محصولات کشاورزي است که در ايران براي تغذيه دام و طيور مورد استفاده قرار مي‌گيرد (زارعي10 و همکاران، 2011). تفاله زيتون باقي‌مانده کيک زيتون (مواد خام حاصل از استخراج روغن زيتون) پس ‌از حذف بخشي از هسته مي‌باشد (زنگنه و ترکي11، 2011). استفاده از زيتون به‌عنوان خوراک دام بدون شک يک راه خوب براي بازيافت اين مواد زائد است (صادقي12 و همکاران، 2009). مقدار استفاده از تفاله زيتون در جوجه‌هاي گوشتي متفاوت است ولي معمولاً بين 5 تا 10 درصد مي‌باشد. گزارش شده که تفاله زيتون اثرات قابل توجهي در توده اندام‌هاي احشايي، وزن دستگاه گوارش و کاهش درصد و ترکيبات لاشه داشته و سنگين‌ترين جوجه‌ها در تيمارهاي حاوي جيره ده درصد تفاله قرار داشتند (ابوعمر13، 2005؛ رابايا14 و همکاران، 2001).
دليل اصلي استفاده از آنزيم‌ها، بهبود ارزش غذايي مواد خوراکي است. همه حيوانات براي هضم غذا از آنزيم استفاده مي‌کنند. آنزيم‌هاي با منشاء خارجي براي حذف عوامل ضد مغذي در مواد خوراکي، افزايش قابليت هضم مواد مغذي و کمک به آنزيم‌هاي دستگاه گوارش حيوانات تک معده‌اي به‌ويژه طيور استفاده مي‌شوند (کلاسن 15و همکاران، 1991؛ بدفورد16، 1993). افزودن آنزيم به جيره غذايي دام و طيور براي اهداف زير انجام مي‌شود (آنيسون17،1993، بدفورد و اسکولز18، 1998، سيمون19، 1998):
1- تکميل و جبران نقايص سيستم آنزيمي دستگاه گوارش حيوانات
2- حذف مواد ضد مغذي
3- افزايش مورد استفاده قرار گرفتن مواد مغذي
بر اساس گزارش وان بيلن و لي20 (2002)، امروزه افزودن مکمل‌هاي آنزيمي به جيره حيوانات تک معده‌اي مثل طيور گسترش يافته است به‌طوري‌که برآورد مي‌شود حدود 65 درصد جيره‌هاي مورد استفاده در تغذيه طيور حاوي آنزيم هستند. فراي21 و همکاران (1958)؛ و برگ22 (1959) نشان دادند که آنزيم‌ها در طيور سرعت رشد و بازده غذايي را بهبود بخشيده و شيوع چسبندگي فضولات را کاهش مي‌دهند. مهم‌ترين آنزيم‌هاي مورد استفاده در تغذيه طيور عبارتند از: بتاگلوکاناز، زايلاناز، سلولاز، همي‌سلولاز، آرابيناز، پکتيناز، آلفاآميلاز، پروتئاز و فيتاز23.
آنزيم‌هاي مورد استفاده در تغذيه طيور با توجه به اهداف استفاده از آنها در جيره به دو دسته زير تقسيم مي‌شوند:
1- آنزيم‌هايي که در دستگاه گوارش طيور توليد نمي‌شوند مانند بتاگلوکاناز،پنتوزان‌ها (زايلاناز) و فيتاز
2- آنزيم‌هايي که در دستگاه گوارش طيور توليد مي‌شوند امّا براي افزايش فعاليت آنها نياز به افزودن مکمل‌هاي آنزيمي به خوراک مي‌باشد مانند پروتئازها، آميلازها و ليپاز‌ها
1-5- بيان مساله
با توجه به رشد جمعيت و نياز روزافزون بشر به منابع غذايي پروتئيني و مشکلات سياسي و اقتصادي پيش روي کشور در سالهاي اخير، براي تهيه منابع خوراک دام و طيور بايد به فکر جايگزين‌هاي مناسب براي تغذيه و پايين آوردن هزينه‌ها و در مقابل، بالا بردن حجم توليد در صنعت دام و طيور کشور بود. همچنين با عنايت به اينکه در صنعت پرورش طيور، تغذيه سهم 70-60 درصدي در هزينه‌هاي پرورش دارد لذا استفاده از پس‌مانده‌ها، مواد خوراکي جديد و ارزان قيمت و اطلاع از ارزش غذايي مواد خوراکي جهت تهيه جيره‌هاي غذايي متعادل و اقتصادي لازم و ضروري مي‌باشد. در اين راستا تفاله زيتون به‌عنوان يک پس‌مانده ناشي از روغن‌کشي ميوه زيتون مي‌تواند در تغذيه طيور مورد استفاده قرار گيرد (صمدي و شمس‌شرق24، 2008).


پاسخی بگذارید