فصل اول: کليات
1-1- بيان مساله 2
1-2- ضرورت تحقيق10
1-3- هدف تحقيق 14
1-4- سوالات و فرضيات تحقيق 15
1-5- تعريف مفاهيم16
1-5-1- ارتباط 16
1-5-2- انواع ارتباط 18
1-5-3- فناوري هاي نوين ارتباطي 20
1-5-4- رسانه هاي جديد 23
1-5-5- موبايل 24
1-5-6- پيامک 29
1-5-7- جوان 33

فصل دوم: مباني تئوريک
2-1- مقدمه 37
2-2- ادبيات تجربي پژوهش 37
2-2-1- تحقيقات داخلي37
2-2-2- تحقيقات خارجي42
2-3- ادبيات نظري پژوهش 48
2-3-1- ديويد رايزمن48
2-3-2-مارشال مک لوهان 49
2-3-3- دنيس مک کوايل 51
2-3-4- نظريه استفاده و رضامندي 54
2-3- 5- ويليام اگبرن56
2-4- نظريات کلاسيک پيامدهاي فناوري هاي ارتباطي 59
2-4-1- کارکردگرايي59
2-4-2- جورج هربرت ميد 64
2-4-3- اروينگ گافمن66
2-5- نظريات جديد پيامدهاي فناوري هاي ارتباطي 70
2-5-1- هربرت مارکوزه70
2-5-2- پير بورديو 72
2-5-3- آنتوني گيدنز76
2-5-4- يورگن هابرماس 87
2-5-5- جان تامپسون 91
2-5-6- مانوئل کاستلز93
2-5-6-1- شبکه 94
2-5-6-2- جهاني شدن 94
2-5-6-3- جامعه شبکه اي 95
2-5-6-4- هويت در جامعه شبکه اي99
2-5-6-5- موبايل101
2-5-7- هانس گسر 102
2-5-8- ريچارد لينگ103
2-6- نظريات جامعه شناسان پيرامون جامعه اطلاعاتي 105
2-6-1- تعريف جامعه اطلاعاتي106

2-6-2- آنتوني گيدنز108
2-6-3- يورگن هابرماس 111
2-7- چارچوب نظري 114
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- روش تحقيق 124
3-1-1- پيمايش 126
3-1-1-1- پرسشنامه 127
3-1-1-2- آزمون مقدماتي پرسشنامه128
3-1-2- مصاحبه 129
3-2- اخلاق پژوهشي132
3-3- قابليت اعتماد133
3-4- اعتبار134
3-5- جامعه آماري135
3-5-1- روش نمونه گيري و حجم نمونه135
3-5-2- واحد تحليل137
3-6- فنون مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها137
3-7- تعريف عملياتي متغيرها138

فصل چهارم: يافته ها
4-1- مقدمه 141
4-2- يافته ها143
4-2-1- يافته هاي عمومي143
4-2-2- کارکردهاي پيامک157
4-2-3- پيامدهاي پيامک201
4-3- آمار استنباطي و آزمون فرضيات220

فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1- بحث و نتيجه گيري225
5-2- پيشنهادها237
5-2-1- پيشنهادهاي اجرايي237
5-2-2- پيشنهادهاي پژوهشي238
5-3- امتيازات پژوهش 238
5-4- مشکلات تحقيق239

فهرست منابع240

فصل ششم : پيوست
مصاحبه نامه / سوالات پيش بيني شده251
پرسشنامه253

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1: توزيع پاسخگويان بر حسب سن143
جدول 2: توزيع پاسخگويان بر حسب جنس 143
جدول 3: توزيع پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي144
جدول 4: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل144
جدول 5: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال و درامدزايي 145
جدول 6: توزيع پاسخگويان بر حسب مدت زمان دارا بودن تلفن همراه145
جدول 7: توزيع پاسخگويان بر حسب قيمت تقريبي تلفن همراه146
جدول 8 : توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل خريد تلفن همراه (اولويت اول)146
جدول 9: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل خريد تلفن همراه (اولويت دوم) 147
جدول 10: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل خريد تلفن همراه (اولويت سوم) 147
جدول 11: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل کنوني استفاده از تلفن همراه (اولويت اول)148
جدول 12: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل کنوني استفاده از تلفن همراه (اولويت دوم)148
جدول 13: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل کنوني استفاده از تلفن همراه (اولويت سوم)149
جدول 14: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از تلفن همراه در روز149
جدول 15: توزيع پاسخگويان بر حسب متوسط هزينه ماهانه مکالمات150
جدول 16: توزيع پاسخگويان بر حسب متوسط هزينه ماهانه پيامک150
جدول 17: توزيع پاسخگويان بر حسب متوسط تعداد پيامکهاي دريافتي در روز151
جدول 18: توزيع پاسخگويان بر حسب متوسط تعداد پيامک هاي ارسالي در روز 151
جدول 19: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل استفاده از پيامک (اولويت اول)152
جدول 20: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل استفاده از پيامک (اولويت دوم)152
جدول 21: توزيع پاسخگويان بر حسب مهمترين دلايل استفاده از پيامک (اولويت سوم)153
جدول 22: توزيع پاسخگويان بر حسب درصد پيامک هاي ضروري153
جدول 23 : توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان وابستگي به پيامک154
جدول 24: توزيع پاسخگويان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت (اولويت اول)155
جدول 25: توزيع پاسخگويان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت (اولويت دوم)155
جدول 26: توزيع پاسخگويان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت (اولويت سوم)155
جدول 27: توزيع پاسخگويان بر حسب حسب ميزان استفاده از رسانه ها (اولويت اول)156
جدول 28: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از رسانه ها (اولويت دوم) 156
جدول 29: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از رسانه ها (اولويت سوم)157
جدول 30 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد اقتصادي پيامک160

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 31 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد سياسي پيامک166
جدول 32 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد ديني پيامک169
جدول 33 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد ارتباطي پيامک 173
جدول 34 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از کارکرد اجتماعي- اضطراب و فشار پيامک175
جدول 35 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد اجتماعي- نظارت و کنترل پيامک 180
جدول 36 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد پيامک در گسترش ارتباطات 187
جدول 37 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از آثار فردي کننده پيامک193
جدول 39 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازکارکرد فرهنگي پيامک 200
جدول 40 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از مکانيسمهاي استقرار نظام تخصصي پيامک204
جدول 41 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها ازخلق نشانه هاي نمادين پيامک 206
جدول43 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از دسترسي به انواع اطلاعات در پيامک208
جدول 44 : توزيع پاسخگويان بر حسب تامل آنها درباره علل و پيامدهاي کنشها در پيامک210
جدول 46 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از امنيت پيامک213
جدول 47 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از صحت پيامک213
جدول 49 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از ريسک پذيري در پيامک 218
جدول 50 : توزيع پاسخگويان بر حسب ارزيابي آنها از تخصص گرايي در پيامک 219
جدول 52 : نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين ميزان استفاده از موبايل با ميزان استفاده از پيامک 220
جدول 53 : نتايج آزمون t دو نمونه مستقل پيرامون ميزان استفاده از پيامک بر حسب جنسيت 221
جدول 54 : توصيف آماري ميزان استفاده از پيامک بر حسب مقطع تحصيلي 222
جدول 55: نتايج آزمون t دو نمونه مستقل پيرامون ميزان استفاده از پيامک بر حسب وضعيت تاهل 223
جدول 56 : توصيف آماري ميزان استفاده از پيامک بر حسب وضعيت اشتغال 223

فصل اول
کليات
1-1- بيان مسئله
دنيا در سالهاي اخير شاهد يک رشد انفجاري در استفاده از تکنولوژي هاي ارتباطات و اطلاعات بويژه موبايل بوده است. اين رشد فزاينده به گونه اي بوده که از سال 2002 براي نخستين بار تعداد مشترکين موبايل از تعداد مشترکين تلفن ثابت در سطح جهاني فراتر رفت و موبايل بصورت يک تکنولوژي ارتباطي غالب در آمد. در اوايل دهه 90 موبايل يک تکنولوژي نادر، کمياب و پرهزينه بود اما در سالهاي بعدي با ورود انبوه به بازار، تعداد آن در سطح جهان بسرعت افزايش يافت (Ling & Donner,2009 ).
تلفن همراه به مثابه نمادي از ارتباط همه جا حاضر يکي از پديده هاي نو ظهور عصر الکترونيک و دنياي ديجيتال است که در دهه اخير جاي خود را در بين افراد خانواده بويژه جوانان در سطح جهان و نيز ايران باز کرده است. اگر چه زماني کمتر از يک نسل از ظهور و رواج تکنولوژي تلفن همراه و ورود آن به متن زندگي اجتماعي افراد مي گذرد و از اين رو ارزيابي قاطع از کارکردها و آثار هويت بخش آن دشوار است، با اين حال آنچه بطور کلي مي توان استنباط کرد تاثيرات اين رسانه بر شکل و ماهيت بسياري از تجارب زندگي روزمره است. تلفن همراه جلوه اي متفاوت به تجارب ارتباطي، شغلي و حرفه اي، آموزشي و علمي، فراغتي و تفريحي، رمانتيک و عاطفي و فراغتي و سرگرمي بخشيده است و فرصت ها، نگراني ها و ترس هاي هاي جديدي را در پيش روي کاربران خود قرار داده است. تلفن همراه تجربه زندگي اجتماعي را به تجربه اي متفاوت تبديل ساخته است.
بررسي رشد و گسترش تلفن همراه، حاکي‌از آن است که تاکنون هيچ فن‌آوري در طول‌ تاريخ بشر به شدت تلفن همراه فراگير نشده است( منطقي (الف) ، 1389: 96). ظهور تلفن همراه و رشد سريع و گسترده آن در بستر تاريخي خود مي تواند به عنوان يكي از مهم ترين تحولات در زمينه فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات در دو دهه گذشته شناخته شود (Plant,2000). اين رشد با درنظرگيري هرگونه معياري، خارق العاده بوده است و رايس و کاتز (2003) ادعا مي كنند كه هم اكنون شمارمشترکين تلفن همراه در سراسر جهان بيش از مشترکين خطوط ثابت و احتمالاً صاحبان تلويزيون در جهان مي باشد (Davie, 2004:360 ). بلينا و ميسوني (2009) گزارش مي‌دهند که‌ طي يک مقطع ده ساله (تا سال 2008) افزايش تلفن همراه، سه برابر سريعتر از سيستم‌هاي مخابراتي‌ ديگر مانند تلفن ثابت و اينترنت بوده است (منطقي (الف) ، 1389: 96).
بدون ترديد قبل از سال 1990 موبايل يک تکنولوژي نادر، کمياب و پر هزينه بود اما اکنون استفاده از تلفن همراه در جهان بطور چشمگيري در حال افزايش است. بطوريکه تعداد مشترکين تلفن همراه در سراسر جهان از 4/12 ميليون در سال 1990 به 500 ميليون در سال 2000 ، به 3/3 ميليارد در سال 2008 و همچنين به 3/5 ميليارد تا پايان سال 2010 رسيد (Ling & Donner,2009 ).
اين اشاعه در سراسر جهان و مستقل از عادات مختلف فرهنگي، ارزشها و هنجارها اتفاق افتاده است. به اين ترتيب، حتي با وجود زمينه تکنولوژي هراسي در ايتاليا، که دربرابر رايانه ها و ديگر تکنولوژي هاي مدرن هم دوره مقاومت دشواري را گذراندند (Fortunati,2002:53 ) و به خصوص در کشورهاي اسکانديناوي که در آن مردم، عموماً درونگرا بوده (Puro,2002) تلفن هاي همراه مورد پسند مردم قرار گرفته اند.
مطالعه تجربي که اخيراً توسط اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور انجام شده شواهد قابل توجهي را فراهم ميکند از اين امر که چگونه تلفن همراه به کاستن شکاف قديمي کشورهاي توسعه يافته وکشورهاي کمتر توسعه يافته در استفاده از تلفن کمک مي کند. اين پژوهش نشان مي دهد که در سال 2001 حدود 100 کشور (که درميان آنها بسياري از کشورهاي آفريقايي وجود داشتند) بيشتر تلفن همراه داشته اند تا تلفن ثابت و اينکه فن آوري تلفن همراه بطور موفق تري از تکنولوژي کامپيوتر در اتصال جمعيت کمتر ممتاز به حوزه اطلاعات ديجيتالي عمل کرده است (World Telecommunication Development Report :2002).
در نتيجه‏ استفاده‏ همگاني از تلفن‏هاي همراه، فضايي خلق‏ مي‏شود که در آن تمام موجودات انساني- صرفنظر از سن، جنس، زمينه‏ي فرهنگي، ثروت، درآمد يا موقعيت سلسله مراتبي- برابر خواهند بود(Puro,2002:20, 21). بنابراين تلفن همراه يک تکنولوژي با کارکردهاي فوق‏العاده‏ انسجامي است: مثلا با حذف تفاوت‏هاي ميان دختران و پسران، اين‏ تکنولوژي با ساير تکنولوژي‏ها که تفاوت‏ها را تشديد مي‏کنند (مثلا موتورسيکلت) فرق دارد (Geser,2004:6).
تاريخچه پيدايش فناوري هاي مختلف ، نشان مي دهد که بروز و ظهور هر فناوري جديد، موجي از اميدها و هراسها، فراروي بشر پديد آورده است. با اختراع تلگراف، اين اميد در دل انسانهاي نيک انديش و خيرخواه قوت گرفت که اين فناوري، به تحقق يک “جامعه جهاني” کمک خواهد کرد و بدين ترتيب، ديگر جهان شاهد جنگي نخواهد بود. پس از اختراع تلفن برخي از منابع فراوان آن و پايان يافتن انزواي اجتماعي انسانها و برقراري رابطه با نزديکاني که بدليل دوري راه از يکديگر دور افتاده اند، سخن گفتند. منتقدان نيز از اين وسيله بعنوان ابزاري مزاحم و خطرناک ياد کردند که تنها براي اموري مانند برقراري روابط عاشقانه و نامزدبازي استفاده مي شود. سال 1886 در مجله جهان الکتريکي، داستاني با عنوان “خطرات عشق سيمي” درج و در آن از عشق عنان گسيخته دختر يک تلگراف چي، به دليل دسترسي به تلگراف، ياد شده بود. به اين ترتيب تلاش شد از خطرهاي بالقوه اختراع دستگاه اخير ياد شود. با پيدايش تلويزيون در کنار استقبال گسترده مردم از اين فناوري، فيلم” قتل توسط تلويزيون” ساخته شد. با شکل گيري اينترنت اين انديشه در قشرهاي گسترده اي از مردم پديد آمد که با کمک اينترنت مي توان جامعه اي برتر ساخت. جامعه اي که پيش بيني ها در آن مثبت تر و اميدوار کننده ترند (منطقي (ب)، 1389 : 7-36).
افرادي که نسبت به گسترش فناوري‌هاي نوين در ابعاد گوناگون زندگي روزمره خوشبين‌ هستند، فرصت‌هاي جديدي را براي مشارکت اجتماعي و دموکراتيک، خلاقيت، خودابرازي، گسترش فوق العاده دانش در دسترس که از تنوع، تفاوت و بحث پشتيباني مي‌کند، پيش‌بيني مي‌کنند. تأثير بالقوه اشکال جديد فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي با همه جنبه‌هاي‌ جامعه، از خانه گرفته تا کار، از آموزش تا اوقات فراغت، از شهروندي گرفته تا مصرف‌گرايي و از سطح محلي تا جهاني در ارتباط هستند (Livingstone,2002: 12) .
سرعت و اقبال مردم نسبت به فناوري‌هاي نوين بخصوص موبايل به گونه اي است که سالهاي استقبال از تلويزيون را در نيمه قرن بيستم و سالهاي استقبال از اينترنت را در اواخر قرن بيستم در ذهن ها تداعي مي کند(Ling & Donner,2009 ). بگفته برخي محققان در زمان گذشته تلفن همراه بعنوان يک وسيله لوکس و گرانقيمت محسوب مي شده و تنها در اختيار مديران و صاحب منصبان دولتي يا بخش خصوصي قرار داشت يعني کساني که قادر به پرداخت هزينه هاي سنگين تلفن در آن دوران بوده اند (Roos,1993: 28). طي دهه هاي بعد و بواسطه توسعه فني و تکنولوژي ارتباطات ، قيمت تلفن و هزينه مکالمات به تدريج کاهش يافت و به همين نسبت اقشار ديگر جامعه نيز کم کم امکان استفاده از تلفن همراه را يافتند(موسوي، 1389: 12).
فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطي به‌ طورکلي و تلفن همراه به‌طور خاص، به فناوري جوانان‌ تبديل شده است. جوانان مصرف‌کنندگان عمده فناوري تلفن همراه هستند و اغلب به عنوان‌ پيشگامان اقتباس و تکامل آن محسوب شده‌اند. آنان اولين افرادي به‌شمار مي‌روند که‌ کاربردهاي موبايل همچون ارسال پيام کوتاه را به عنوان وسيله‌اي براي ارتباط اجتماعي‌ “اهلي‌ ساخته‌اند”. در نتيجه، صنعت تلفن همراه انتظار دارد که رواج طراحي‌ها و کاربردهاي جديد از قبيل اينترنت موبايلي، دوربين‌هاي عکس و تصويربرداري و ام.پي.تري پليرهاي از پيش‌ تعبيه شده و نيز راديوها در موبايل، براساس ترجيحات جوانان تعين يابد. بخش عمده‌اي از کاربردهاي تلفن همراه، کارکردي يا عملي است و جوانان از تلفن‌هاي همراه خود براي‌ تماس‌هاي تلفني و ارسال پيام کوتاه به عنوان ابزاري اصلي براي مديريت ملاقات‌ها و فعاليت‌هاي روزمره‌شان استفاده مي‌کنند (Thulin and Vilhelmson,2007: 240) .
در اين مورد که مجموعه هاي دستي تلفن را مي توان به درجه قابل توجهي جايگزين کامپيوترهاي ثابت يا لپ تاپهاي تلفن همراه نمود، توافق گسترده اي وجود دارد چرا که آنها در اين دوره به دستگاه هاي چند رسانه اي با قابليت حمل و نقل صوتي، پيام هاي متني، عکس، موسيقي، برنامه هاي نرم افزاري و هر چيز ديگري با کد فرمت هاي ديجيتال تبديل شده اند (Geser,2004:5). علاوه براين، اين ويژگيهاي چندرسانه اي ترکيب شده اند با کاهش قابل توجهي در اندازه، وزن، نيازهاي انرژي و قيمت خريد، وهمچنين کاربرد بسيارساده، رابط کاربري دوستانه، که کار با دستگاه را براي کودکان، افراد بيسواد و يا معلول و ديگر جمعيتهاي حاشيه اي فراهم مي کند (Roos,1993:28) .
تلفن همراه، به مثابه عصاره فن‌آوري‌هاي جهان امروز، امکانات مختلفي را در خود گردآورده‌ است، امکاناتي مانند: سرويس پيامک، سرويس چند رسانه‌اي، دريافت اطلاعات و اخبار مورد نياز، ضبط مکالمات، ضبط و پخش ام‌پي‌تري‌پلير، استفاده‌از برنامه‌هاي آموزشي، ساعت، تقويم، دريافت برنامه‌هاي تلويزيوني، انواع سرگرمي‌ها و بازي‌ها، پرداخت قبض‌هاي بانکي، تجارت، اتصال به اينترنت، جست‌وجو در صفحات وب و نظاير آنها، از امکاناتي است که کاربران تلفن‌ همراه مي‌توانند از آن استفاده کنند. بنابراين مي‌توان از تلفن همراه با عناوين بهره‌مندي از خدمات‌ دولت الکترونيکي همراه، خدمات همراه، اخبار همراه، سرگرمي همراه، آموزگار همراه، تجارت‌ همراه، تلويزيون همراه، دفتر همراه، پست همراه و مانند آن ياد کرد (منطقي (الف)، 1389: 96).
دگرگوني هاي عمده اي که فناوريهاي نوين از جمله تلفن همراه ، در زيست اجتماعي ما برجاي مي گذارند امري پذيرفته شده است؛ رواج اين فناوريها بسياري از نظريه پردازان را واداشته تا سخن از عصر جديدي در حيات بشري به جاي آورند:عصر اطلاعات و ارتباطات. تلفن همراه در کنار اينترنت از اصليترين نشانه هاي اين عصر هستند (ذکايي،1388: 120).
اگر قبول کنيم که هر نسلي از فناوريها يک نقطه اوج دارد، پيامک را نيز مي توان نقطه اوج نسل پيام رساني متني دانست که به مرور جاي خود را ميان کاربران باز کرد و زبان جديدي نيز مخصوص آن ايجاد شد (شريفي،1389:2).
پيامک ياSMS را مي توان بعنوان تحولي تازه در ابزارهاي اطلاع رساني به شمار آورد، که با توجه به ويژگي اين سيستم از جمله سرعت انتقال، تنوع مطالب و ارزان بودن آن، مي تواند براحتي در اختيار مخاطبان قرار گيرد. مخاطباني که پيامک برايشان تا حد بسيار زيادي مهم و با ارزش مي باشد؛ چراکه آنها به تلفن همراه خود به عنوان بخشي از هويت خويش مينگرند. وسيله اي شخصي و خصوصي که به جوانان براي تحرك و برقراري ارتباط همزمان، احساس استقلال مي دهد و دليل ديگر نيز دسترسي زو رس به دوستان و مخفي کاري بيشتر آنان است (مقصودي و عرب، 1386: 202).
آنچه که قابل ترديد نيست اهيمت روزافزون کاربرد اين پديده است. بطوري که در ماه آگوست سال 2000 ميلادي ، 8 ميليارد پيامک در جهان ارسال شده است. جالب است بدانيم که آمريکا عليرغم پيشرفتهاي شگرف ارتباطي خود، از کشورهاي پيشرو در استفاده از سرويس پيام کوتاه نيست، حال آنکه اکنون چين بزرگترين بهره گيرنده از اين سرويس در جهان به شمار مي رود و تعداد دارندگان تلفن همراه در چين در سال 2003 ، 244 ميليون نفر اعلام شده است. کارپ نيز اظهار داشته است که ظاهراً بيشترين ميزان گرايش به استفاده از پيام کوتاه در ميان جوانان چيني و هنگ کنگي است. بطوريکه در سال 2002، هنگ کنگ مقام اول جهان را در استفاده از پيام کوتاه به خود اختصاص داد و در ماه مارس 2004، 77 ميليون پيام کوتاه فقط در هنگ کنگ با جمعيتي در حدود 7 ميليون نفر ارسال شد (محمودي بختياري، 1388: 172).
چندي پيش وب‌سايت گفت‌وگوي موبايل از کاربرانش براي شرکت در نظرسنجي‌اي دعوت کرد تا با شرکت در آن، نظرات خود را در مورد پرکاربردترين قابليت‌هاي تلفن همراه بعد از برقراري تماس تلفني بيان کنند. نتايج به دست آمده نشان داد ارسال پيام کوتاه بيشترين درصد آرا را به‌خود اختصاص داده و با کسب حدود يک‌چهارم آرا در صدر امکانات تلفن همراه جاي گرفته است. اتحاديه بين المللي مخابرات در امار اعلام شده خود گفت: در مجموع، يک تريليون و هشتصد ميليارد پيامک در سال 2007 ارسال شد . در سال 2010، تعداد پيامک هاي ارسال شده به شش تريليون و صد ميليارد مورد رسيد و در سال 2011 اين رقم به حدود 6/1هزار ميليارد پيام متني رسيد ؛ يعني 192هزار پيام در هر ثانيه! آمارها نشان مي‌دهد که قابليت برقراري ارتباط متني براي کاربران ايراني نيز از گزينه‌هاي ديگر، اهميت بيشتري دارد. قابليت دريافت و ارسال پيام کوتاه با کسب حدود 23درصد از آرا توانست رتبه اول را در ميان قابليت‌هاي تلفن همراه به‌خود اختصاص دهد. (پايگاه خبري همشهري آنلاين).
بر اساس گزارش موسسه تحقيقاتى ABI ميزان درآمد جهانى پيامک در سال ???? به بيش از ???ميليارد دلار ميرسد. مشترکان تلفن همراه در ايران جزء بالاترين آمار استفاده از سرويس پيامک هستند. کاربرد پيامک در ايران با اغلب کشورهاى توسعه يافته متفاوت است. با وجود اين که مدت زيادى از تولد پديده پيامک در ايران وحتى جهان نمى گذرد، اين سرويس مخابراتى بسيار بيش از تصور مورد استفاده قرار گرفته و تبديل به پديده اى با آثار اجتماعى و سياسى نيز شده است. پيام کوتاه تلفن همراه در کشور ما کاربرد يک رسانه زيرزمينى مخصوصا در حوزه سياسى را پيدا کرده است. آمار ?? ميليونى ارسال پيام کوتاه در يک روز، کشور ما را در بين کشورهايى که بيشترين آمار استفاده از پيامک را دارند، قرار ميدهد. با توجه به آمار شرکت مخابرات ايران مبنى بر اينکه هرمشترک اپراتور اول بطور متوسط ماهانه ?? پيامک ارسال مى کند، خاطرنشان کرد: در کشور انگلستان که محل تولد پيامک است، روزانه پنج ميليون و ???هزار پيامک ارسال مى شود که اين آمار ما را بالاتر از اين کشور قرار مى دهد (پيشين).
طبق آخرين آمار اعلام شده، مشترکان همراه اول طي ?? ساعت (از ساعت ?? صبح روز ?? اسفند ?? تا ?? صبح يکم فروردين ماه ??) با تبادل دو ميليارد و???ميليون و ??? هزار و ??? پيامک، به استقبال سال جديد رفتند. اين در حالي است که در نوروز گذشته، در همين بازه زماني، کمي بيش از يک ميليارد پيامک رد و بدل شده بود. همچنين همراه اولي ها در بازه زماني ?? ساعته (??صبح ?? اسفند?? تا ساعت ?? شب ?? اسفند) دو ميليارد و ?? ميليون و ??? هزار و ??? پيامک مبادله کردند (پايگاه خبري تابناک). شركت ارتباطات سيار اعلام كرده است مشتركين همراه اول با ارسال بيش از 800 ميليون پيامك طي 36 ساعت، عيدسعيد فطر را تبريك گفتند. همراه اولي‌ها طي 36 ساعت (از ساعت 12 روز شنبه 28 مرداد تا ساعت 24 روز يكشنبه 29 مردادماه)، با ارسال 803 ميليون و 195 هزار و چهار پيامك، عيدفطر را تبريك گفتند (پايگاه خبري آفتاب نيوز).


پاسخی بگذارید