2-6-3- بار نوع سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-6-4- بار تانک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-6-5- بار تريلي تانک بر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
2-7- ضريب ديناميکي (ضربه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-8- اثر ترمز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-9- نيروي گريز از مرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-10- بارهاي پياده رو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-10-1- پل هاي سواره رو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-10-2- پل هاي عابر پياده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
2-11- برخورد وسايل نقليه و قطعات يخ به پايه ها …………………………………………………………………………………………………………………. 59
2-11-1- پل هاي روگذر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
2-11-2- پل هاي واقع روي رودخانه و آبروها …………………………………………………………………………………………………………………………. 59
2-12- اثر باد، جريان آب و غوطه وري …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-12-1- اثر باد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-12-2- روش محاسبه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-12-3- ملاحظات براي دوران ساخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-13- اثر جريان آب و غوطه وري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
2-13-1- اثر جريان آب روي پايه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-13-2- اثر غوطه وري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-14- آثار دما و تغييرات آن، جمع شدگي و خزش بتن، نشست پايه ها ……………………………………………………………………………….. 61
2-14-1- اثر دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-14-1-1- تغيير دما ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-14-1-2- اختلاف دما ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
2-15- اثر جمع شدگي و خزش بتن …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
2-16- اثر نشست يا کوتاه شدگي پايه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
2-17- تغيير شکل دستگاه هاي تکيه گاهي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
2-18- اثر زمين لرزه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
2-18-1- روش تحليل استاتيکي معادل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
2-18-1-1- وزن پل (W) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-18-1-2- ضريب زلزله (C) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
3-18-1-2-1- ضريب اهميت پل (I) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
2-18-1-2-2- ضريب رفتار پل (R) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-18-1-2-3- تناوب اصلي نوسان پل (T) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-19- نرده و جان پناه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
2-19-1- نرده هاي ايمني ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-19-2- جان پناه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
2-20- بارگذاري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-20-1- آزمايش بارگذاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-20-3- بارها در آزمايش بارگذاري ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-20-4- بازديد و اندازه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-21- چگونگي کنترل تغيير شکل ها و ترک ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 69
2-21-1- تغييرشکل ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-21-2- ترک ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
2-22- بارگذاري پل ها بر اساس ضوابط آيين نامه AASHTO (1989) …………………………………………………………………………………. 70
2-22-1- بار زنده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-22-2- اثرات ضربه (ضريب بار) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
2-22-3- نيروهاي طولي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-22-4- نيروهاي گريز از مرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
2-22-5- بارهاي پياده رو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
2-22-6- بار باد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
2-22-6-1- بار باد بر عبورگاه پل (عرشه پل) ………………………………………………………………………………………………………………………… 75
2-22-6-2- بار باد بر پايه هاي پل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-22-6-3- بار بالا برنده ناشي از فشار باد بر زير عبورگاه پل ……………………………………………………………………………………………….. 77
2-22-7- نيروي ناشي از حرارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-22-8- نيروي ناشي از جريان آب بر پايه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 78
2-22-9- بار زلزله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
فصل سوم : بررسي رفتار سازه هاي فضايي در عرشه پل ها
3-1-کليات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
3-2- توپولوژي هاي مناسب جهت استفاده در عرشه پل ها ………………………………………………………………………………………………….. 81
3-2-1- شبکه دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده ………………………………………………………………………………………………….. 81
3-2-2- شبکه دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ………………………………………………………………………………………………………… 82
3-2-3- شبکه دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابجا شده ……………………………………………………………………………. 82
3-2-4- شبکه دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ………………………………………………………………………………………………………. 83
3-2-5- شبکه دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابجا شده ………………………………………………………………. 83
3-3- معرفي پل با عرشه فضاي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
3-4- بررسي رفتار سازه هاي فضايي در عرشه پل ها با تغييرات توپولوژي …………………………………………………………………………… 87
3-4-1- مدل اول: عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده ……………………………………………………………………… 87
3-4-1-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
3-4-1-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
3-4-1-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 91
3-4-1-4- بررسي خيز نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
3-4-2- مدل دوم: عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري …………………………………………………………………………….. 93
3-4-2-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-4-2-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
3-4-2-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-4-2-4- بررسي خيز نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
3-4-3- مدل سوم: عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابجا شده ……………………………………………… 98
3-4-3-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
3-4-3-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
3-4-3-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 101
3-4-3-4- بررسي خيز نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
3-4-4- مدل چهارم: عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ………………………………………………………………………. 105
3-4-4-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
3-4-4-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
3-4-4-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 108
3-4-4-4- بررسي خيز نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
3-4-5- مدل پنجم: عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابجا شده ……………………………….. 110
3-4-5-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
3-4-5-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

3-4-5-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-4-5-4- بررسي خيز نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
3-5- عوامل تاثير گذار بر رفتار عرشه هاي مشبک فضايي ……………………………………………………………………………………………………. 115
3-5-1- عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده ( با اتصالات مفصلي) ………………………………………………….. 115
3-5-1-1- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 115
3-5-1-2- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 118
3-5-1-3- بررسي نيروهاي محوري نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
3-5-2- عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده (با اتصالات گيردار) …………………………………………………….. 122
3-5-2-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122
3-5-2-2- خيز ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 123
3-5-2-3- خيز ناشي از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
3-5-2-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده …………………………………………………………………………………………………….. 124
3-5-2-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 126
3-5-2-6- بررسي نيروهاي محوري نهايي ……………………………………………………………………………………………………………………………… 128
3-5-2-7- بررسي لنگرهاي خمشي ناشي از بار مرده حول محور ضعيف اعضا ……………………………………………………………………. 129
3-5-2-8- بررسي لنگرهاي خمشي ناشي از بار مرده حول محور قوي اعضا ………………………………………………………………………… 131
3-5-2-9- بررسي لنگرهاي خمشي ناشي از بار متحرک حول محور ضعيف اعضا ……………………………………………………………….. 132
3-5-2-10- بررسي لنگرهاي خمشي ناشي از بار متحرک حول محور قوي اعضا ………………………………………………………………… 133
3-5-3- انتخاب بهترين توپولوژي …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
3-5-4- عرشه به صورت قوسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135
3-5-4-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
3-5-4-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 137
3-5-4-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 138
3-5-5- افزايش تعداد لايه هاي عرشه مشبک فضايي …………………………………………………………………………………………………………… 139
3-5-5-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 140
3-5-5-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
3-5-5-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 142
3-5-6- عدم وجود تکيه گاه هاي لايه فوقاني ……………………………………………………………………………………………………………………….. 143
3-5-6-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143
3-5-6-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 144
3-5-6-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 145
3-5-6-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 145
3-5-6-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 150
3-5-7- عدم وجود تکيه گاه هاي لايه تحتاني ………………………………………………………………………………………………………………………. 151
3-5-7-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 151
3-5-7-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 151
3-5-7-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 152
3-5-7-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 153
3-5-7-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 156
3-5-8- افزايش عمق عرشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 157
3-5-8-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 157
3-5-8-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 158
3-5-8-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 159
3-5-8-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 160
3-5-8-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 161
3-5-9- کاهش عمق عرشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162
3-5-9-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 162
3-5-9-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 162
3-5-9-2- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 163
3-5-9-3- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 164
3-5-9-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 165
3-5-10- افزايش فاصله گره ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 166
3-5-10-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 166
3-5-10-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 166
3-5-10-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 167
3-5-10-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 168
3-5-10-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 169
3-5-11- کاهش فاصله گره ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 170
3-5-11-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 170
3-5-11-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 171
3-5-11-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 172
3-5-11-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 173
3-5-11-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 174
3-5-12- افزايش قطر اعضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175
3-5-12-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 175
3-5-12-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 176
3-5-12-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 176
3-5-12-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 177
3-5-12-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 178
3-5-13- کاهش قطر اعضا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 179
3-5-13-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 179
3-5-13-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 180
3-5-13-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 182
3-5-13-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 183
4-5-13-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 184
3-6- طراحي عرشه پل با سازه هاي فضايي …………………………………………………………………………………………………………………………… 185
3-6-1- مشخصات سازه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185
3-6-2- توزيع تنش ها در عرشه فضايي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 185
3-6-3- بررسي تنش هاي ناشي از مجموع بارهاي مرده و متحرک ……………………………………………………………………………………… 187
3-7- کمانش در اعضا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 188
3-7-1- بررسي کمانش اعضاي فشاري در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده ………………………………. 189
3-7-2- بررسي کمانش در عضوهاي فشاري با افزايش طول آنها …………………………………………………………………………………………. 190
3-7-3- بررسي کمانش در عضوهاي فشاري با کاهش قطر و ضخامت آنها ………………………………………………………………………….. 192
فصل چهارم : نتيجه گيري
4-1- تفسير نتايج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 196
4-2- مزاياي عرشه هاي مشبک فضايي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 201
4-3- معايب عرشه هاي مشبک فضايي ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 203
4-4- جمع بندي و پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 204
4-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 206
منابع
منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 207
منابع لاتين ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 209
فهرست جدول ها
جدول صفحه
فصل دوم
2-1- ضريب کاهش نيروهاي داخلي به علت عدم همزماني بارها ………………………………………………………………………………………….. 55
2-2- اختلاف دما در سطوح فوقاني و تحتاني عرشه پل ها به درجه سانتيگراد …………………………………………………………………… 62
2-3- شتاب مبناي طرح در مناطق مختلف …………………………………………………………………………………………………………………………… 64
2-4- ضريب رفتار پل (R) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-5- حداکثر عرض ترک در پل هاي بتن ……………………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-6- نيروهاي عرضي و طولي باد منتقل شده از عبورگاه پل به پايه هاي پل ……………………………………………………………………… 76
2-7- بار معادل بار بر روي وسايل نقليه که به پايه ها منتقل مي شود ……………………………………………………………………………….. 77
فصل سوم
3-1- خيزهاي ناشي از بارهاي مرده و متحرک و خيز نهايي در عرشه هاي فضايي با توپولوژي هاي متفاوت ……………………. 104
3-2- خيزهاي ناشي از بارهاي مرده و متحرک و خيز نهايي در عرشه هاي فضايي با توپولوژي هاي متفاوت ……………………. 133
فهرست نمودار ها
نمودار صفحه
فصل اول
1-5- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه الف از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي ………………………………………………….. 18
1-6- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ب از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي ……………………………………………………. 18
1-3- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ج از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي …………………………………………………….. 22
1-4- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه الف از مدل (2) به روش تجربي و تحليلي …………………………………………………. 22
1-5- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ب از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي ……………………………………………………. 22
1-6- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ج از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي …………………………………………………….. 22
1-7- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان حاصل از آزمايش دو نمونه از مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 3 اينچ …………………. 29
1-8- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 40 Nm ……………………… 29
1-9- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 100 Nm ……………………. 29
1-10- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 160 Nm …………………… 29
1-11- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 200 Nm ………………….. 30
1-12- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ ……………………………………………………………… 30
1-13- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 40 Nm …………………….. 30
1-14- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 100 Nm ………………….. 30
1-15- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 160 Nm ………………….. 30
1-16- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 200 Nm …………………. 30
1-17- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 5/1 اينچ ………………………………………………………….. 31
فهرست شکل ها
شکل صفحه
فصل اول
1-1- تجارب اوليه سازه هاي مشبک فضايي توسط گراهام بل در اولين دهه قرن بيستم ميلادي ……………………………………….. 4
1-2- مطالعات باک مينستر فولر در مورد گره ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-3- محل قرارگيري ترانس ديوسرها در شبکه هاي مورد آزمايش ……………………………………………………………………………………… 16
1-4- دو نمونه از گسيختگي در جوش و پيچ ………………………………………………………………………………………………………………………… 17
1-11- مدول هرمي هشت عضوي مورد آزمايش …………………………………………………………………………………………………………………… 27 1-12- گسيختگي جوش لوله و قطعه مخروطي انتهايي در آزمايش هاي اوليه …………………………………………………………………… 27
1-13- نمونه اي از نحوه وقوع کمانش در مدول هاي مورد آزمايش ……………………………………………………………………………………. 27
1-14- نمايي از يک غلاف تغييرشکل يافته ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
1-26- ضريب طول مؤثر کمانش معادل اعضاي فشاري برحسب ميزان متفاوت گشتاور اعمال شده براي سفت شدگي پيچ ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
1-27- شبکه هاي هشت وجهي – چهار وجهي پرکننده فضا، (الف) سه طرفه، (ب) دو طرفه ……………………………………………. 39
1-28- شبکه چند لايه سه طرفه اصلاح شده براي ايجاد سلول هاي سازه اي آزاد Hexmod در فضايي بدون مانع براي دسترسي عمومي توسط آسانسورها و داکت هاي تاسيساتي …………………………………………………………………………………… 40
1-29- جزييات Hexmod نفوذکننده به پوشش هشت وجهي بزرگ و سکوي دسترسي …………………………………………………… 40
1-30- ايده پيشنهادي شرکت شيميزو به صورت يک شهر هرمي شکل در هوا با استفاده از شبکه چند لايه ابرشهر TRY2004 به صورت عمودي در هشت ضلعي هاي شبکه ……………………………………………………………………………………… 41
1-31- روش آويزان شدن بلوک هاي اداري در شبکه فضايي ابرشهر TRY2004 به صورت عمودي در هشت ضلعي هاي شبکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
1-32- گره تيپ به قطر 50 متر در شبکه عظيم نشان دهنده پيشنهاد جابه جايي حمل و نقل در گره …………………………….. 42
فصل دوم
2-1- وزن کاميون بر اساس آيين نامه ايران …………………………………………………………………………………………………………………………… 54
2-2- ابعاد کاميون بر اساس آيين نامه ايران ………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
2-3- بار معادل در آيين نامه ايران …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
2-4- ابعاد يک تانک استاندارد در بارگذاري پل …………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-5- ابعاد و نيروهاي محور چرخ تريلي تانک بر در بارگذاري پل ………………………………………………………………………………………… 57
2-6- بارگذاري جان پناه سواره رو ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-7- کاميون هاي استاندارد Hبر اساس آيين نامه AASHTO (1989) ………………………………………………………………………………. 72
2-8- کاميون هاي استاندارد HSبر اساس آيين نامه AASHTO (1989) ……………………………………………………………………………. 74

فصل سوم
3-1- شبکه دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………. 82
3-2- شبکه دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري …………………………………………………………………………………………………………….. 82
3-3- شبکه دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده …………………………………………………………………………….. 82
3-4- شبکه دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………………………………………………………………………………………………………… 83
3-5- شبکه دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب ……………………………………………………………………………………… 83
3-6- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………… 89
3-7- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………….. 89
3-8- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …… 90
3-9- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده …………………………………………….. 90
3-10- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………….. 90
3-11- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
3-12- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده در اثر بارهاي متحرک ……………………………………….. 92
3-13- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-14- محل بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………… 93
3-15- تغيير مکان نهايي عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………. 93
3-16- بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………. 93
3-17- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ………………………………………………………… 94
3-18- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ………………………………………………………. 94
3-19- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري …………….. 96
3-20- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري، در اثر بارهاي مرده ………………………………………………………. 96
3-21- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ……………………… 96
3-22- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ……….. 97
3-23- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري در اثر بارهاي متحرک ………………………………………………….. 97
3-24- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ………………… 97
3-25- محل بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري …………………………………….. 98
3-26- خيز نهايي عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري …………………………………………………………………………….. 98
3-27- بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ………………………………………………. 98
3-28- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……………………….. 100
3-29- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………. 100
3-30- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
3-31- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده ………………………. 101
3-32- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
3-33- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
3-34- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهاي متحرک …………………. 102
3-35- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهاي متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
3-36- محل بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……… 103
3-37- خيز نهايي عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……………………………………………. 103
3-38- بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……………… 103
3-39- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ……………………………………………………… 107
3-40- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………………………………………………….. 107
3-41- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………… 108
3-42- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………… 108
3-43- خيز عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع، در اثر بارهاي مرده …………………………………………………….. 108
3-44- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………………….. 108
3-45- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ………. 109
3-46- خيز عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع، در اثر بارهاي متحرک ………………………………………………… 109
3-47- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ……………….. 109
3-48- محل بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ……………………………………. 110
3-49- خيز نهايي عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………………………………………………………………………… 110
3-50- بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………………………………………….. 110
3-51- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده …………… 112
3-52- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………….. 112
3-53- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-54- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-55- خيز عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده …………. 113
3-56- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-57- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114
3-58- خيز عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهاي متحرک ……. 114
3-59- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114
3-60- محل بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
3-61- خيز نهايي عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……………………………….. 115
3-62- بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده …. 115
3-63- تصوير سه بعدي از دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116
3-64- نمايي از دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
3-65- محل بيشترين نيروي محوري کششي ناشي از بارهاي مرده در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116
3-66- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري کششي ناشي از بارهاي مرده در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
3-67- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري کششي ناشي از بارهاي مرده در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
3-68- محل بيشترين نيروي محوري فشاري ناشي از بارهاي مرده در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
3-69- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري فشاري ناشي از بارهاي مرده در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
3-70- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري فشاري ناشي از بارهاي مرده در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
3-71- تصوير سه بعدي از دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118
3-72- نمايي از دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
3-73- محل بيشترين نيروي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
3-74- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
3-75- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
3-76- محل بيشترين نيروي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
3-77- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
3-78- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
3-79- تصوير سه بعدي از دياگرام نيروهاي محوري نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120
3-80- نمايي از دياگرام نيروهاي محوري نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………….. 121
3-81- محل بيشترين نيروي محوري نهايي در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
3-82- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري نهايي در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
3-83- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري نهايي در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
3-84- محل بيشترين نيروي محوري نهايي در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
3-85- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري نهايي در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
3-86- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري نهايي در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
3-87- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………. 122
3-88- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………… 123
3-89- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …. 123

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-90- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده …………………………………………… 123
3-91- بيشترين مقدار خيز ناشي از بار مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………….. 123
3-92- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
3-93- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده در اثر بارهاي متحرک ……………………………………….. 124
3-94- بيشترين مقدار خيز ناشي از بار متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………….. 124
3-95- محل بيشترين نيروي محوري کششي ناشي از بارهاي مرده در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
3-96- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري کششي ناشي از بارهاي مرده در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
3-97- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري کششي ناشي از بارهاي مرده در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
3-98- محل بيشترين نيروي محوري فشاري ناشي از بارهاي مرده در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 126
3-99- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري فشاري ناشي از بارهاي مرده در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
3-100- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري فشاري ناشي زا بارهاي مرده در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
3-101- محل بيشترين نيروي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 126
3-102- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
3-103- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
3-104- محل بيشترين نيروي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127
3-105- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
3-106- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128
3-107- محل بيشترين نيروي محوري نهايي در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128


پاسخی بگذارید