2-1-5-3-4- يادگيري مبتني بر همياري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2-1-5-3-5- يادگيري بر مبناي حل مسأله. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-5-3-6- آموزش بر مبناي مورد کاوي. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-5-3-7- آموزش راهبردهاي فراشناختي. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .
2-1-5-3-8- پرورش تمايلات تفکر انتقادي. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .
2-1-5-3-8-1- موانع تفکر انتقادي. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .
2-1-5-3-8-2- باورهاي معرفتي در تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
2-1-5-3-9- مؤلفه هاي کلاس درس مبتني بر تفکر انتقادي. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
2-1-6- سنجش تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
2-1-6-1- شيوه هاي سنجش تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
2-1-6-2- ابزارهاي سنتي سنجش تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
2-1-6-3- مسايل و مشکلات سنجش تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
بخش دوم : تعقل و تفکر در قرآن و روايات34
35
37
44
50
51
52
54
55
56
58
60
65
65
67
69

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

73
73
76
80
80
81
84
86
88
90
91
93
94
95
96
97
102
103
108
109
1114
1242-2-1- مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282-2-2-اهميت تفکر نقادانه در قرآن و روايات. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 1282-2-3- مفهوم تفکّر در لغت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-4-مفهوم تفکّر در قرآن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
2-2-5- رابطه مفهوم قرآني ” تفکّر” با ” تعقّل” و مراتب آنها. . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6-تفکر انتقادي در تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6-1-مراحل تفکر و تعقل انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6-1-1-مرحله اول : سمع و نظر نقادانه. . . . . . . . . . . . . . …….. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6-1-2-مرحله دوم : ارزيابي مشاهدات و شنيده ها . . . . . . ……………. . . . . . . . . . .
2-2-6-1-3-مرحله سوم : عبرت و تذکر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . .. . . . . . .
2-2-6-1-4- مرحله چهارم : برداشت آيه گونه از حقايق عالم. . . .. . . . . …………….. . .
2-2-6-1-5- مرحله پنجم:تعقل انتقادي:شکل گيري نظام معيارتوحيدي.. .. ……………….
2-2-6-2- موانع تفکر و تعقل انتقادي در تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بخش سوم : تبيين و تطبيق تحليلي اهداف و مباني129
130
131
134
134
134
140
142
144
147
151مقدمه. . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1542-3-1- بررسي تطبيقي اهداف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 155 2-3-1-1- اهداف رويکرد تفکر انتقادي و آموزش فلسفه براي کودکان. . . . . . . . . . . . .
2-3-1-2- اهداف نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .
2-3-1-3- تحليل تطبيقي اهداف دو رويکرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-2- بررسي تطبيقي مباني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . .
2-3-2-1- مباني هستي شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-2-1-1-جهان شناسي در رويکرد تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
2-3-2-1-2- جهان شناسي در رويکرد تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-2-1-3- مقايسه جهان شناسي در هر دو ديدگاه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
2-3-2-2- مباني انسان شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-2-2-1- انسان شناسي در رويکرد تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .
2-3-2-2-2- انسان شناسي در رويکرد تعليم و تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .
2-3-2-2-3- مقايسه انسان شناسي در هر دو ديدگاه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 155
158
161
163
163
163

165
170
172
172
174
191بخش چهارم : پيشينه پژوهش 2-4-1- تحقيقات انجام شده در ايران. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942-4-2- تحقيقات انجام شده در خارج از ايران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042-4-3- تمايز تحقيق پيش رو از تحقيقات انجام شده . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
فصل سوم : روش پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2103-1- روش پژوهش . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2103-2- روش اجراي پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2103-3- جامعه و نمونه پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2113-4- طرح پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و نمودار مفهومي يافته ها . . .
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . . .. . . . .


دیدگاهتان را بنویسید