مدلي براي آموزش استراتژيک19
عناصر تفكر استراتژيك23
تفکر استراتژيک خاستگاه برنامه ريزي استراتژيک24

تعريف برنامه ريزي استراتژيک24
فرآيند برنامه ريزي استراتژيک:25
خصوصيات و فوايد برنامه ريزي استراتژيک26
اجزاء مورد نياز جهت برنامه ريزي استراتژيک27
ابزارهاي برنامه ريزي استراتژيک28
تفکر و برنامه ريزي استراتژيک28
تفکراستراتژيک در مقابل برنامه ريزي استراتژيک30
وابستگي و هم ترازي اساسي32
فهرست مطالب
عنوان صفحه
برخي کمبودها و محدوديتهاي تفکر و برنامه ريزي استراتژيک33
يک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر34
برنامه ريزي استراتژيک طي زمان هاي متمادي در قالب تفکر استراتژيک تکامل يافته است34
برنامه ريزي استراتژيک يک تفاوت اساسي را به وجود مي آورد35
چارچوب رابيک کيوب مدلي از برنامه ريزي استراتژيک با محوريت تفکر استراتژيک36
آيا تفکر استراتژيک با برنامه ريزي استراتژيک سازگار است؟37
دلايل اهميت برنامه ريزي و تفکر استراتژيک جهت کاربرد مکملي باهمديگر39
فاکتورهاي اساسي موفقيت دربرنامه ريزي و تفکر استراتژيک و به کارگيري آنها40
بازنگري درباره مديريت استراتژيک جديد41
جايگاه خلاقيّت و شهود در تفکر استراتژيک42
خلاقيت استراتژيک:43
انواع تفکر و متفکران:46
تفکر خلاقانه و آناليزگرا:48
خلاقيت يک عامل کليدي در شکل گيري استراتژي مي باشد:51
تفکر شهودي و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژيک51
راهکارهاي شهودي کلاسيک مي باشند:55
تفکر استراتژيک بستر توسعه استراتژيک منابع انساني در سده 2156
تعريف توسعه استراتژيک منابع انساني57
مفهوم توسعه استراتژيک منابع انساني و کاربردآن58
فرضيات و فلسفه توسعه استراتژيک منابع انساني59
رابطه بين برنامه هاي کسب وکار، برنامه هاي منابع انساني و توسعه منابع انساني 59
تفاوتهاي بين آموزش سنتي و توسعه استراتژيک منابع انساني61
خصوصيات توسعه استراتژيک منابع انساني61
ارتباط دهي توسعه منابع انساني واستراتژي62
نقش فرهنگ سازماني در توسعه تفکر استراتژيک63
فرهنگ و مكاتب فرهنگي مديريت استراتژيك 64
ضرورت ارتباط بين استراتژي و فرهنگ و ساختار67
فرهنگ سازماني و تفكر استراتژيك :68
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تاثير فرهنگ بر روي الگوهاي شناختي :69
ساخت فرهنگي كه مشوق تفكر استراتژيك باشد69
بخش دوم: مزيت رقابتي71
مقدمه:71
مزيت رقابتي و منشأ آن72
انواع مزيت رقابتي80
جايگاه و مدل رقابتي87
اساس ماهيت رقابت:88
منابع يک سازمان يا شرکت چه چيزهايي مي باشد؟89
کاربرد فناوري اطلاعات در ايجاد مزيت رقابتي91
مزيت رقابتي پايدار در بازارهاي اينترنتي92
روشهاي شناسايي عوامل راهبردي در ايجاد مزيت رقابتي:98
روشهاي شناسايي عوامل داخلي راهبردي:99
الف:رويکرد زنجيره ارزش:99
ب)رويکرد وظيفه اي:99
دليل توجه به منابع انساني به عنوان عاملي براي مزيت رقابتي100
کسب مزيت رقابتي با ايجاد سازمان يادگيرنده:106
بانک،بازاريابي و مزيت رقابتي108
مروري بر 5 نيروي موثر بر رقابت در صنعت بانکداري111
بخش سوم: تاثيرتفکر استراتژيک بر مزيت رقابتي114
مقدمه114
چشم انداز سيستمي و مزيت رقابتي114
فرضيه هاي محرک(فرضيه محور بودن)و مزيت رقابتي114
تمرکز بر قصد(نيت)و مزيت رقابتي115
بخش چهارم: پيشينه تحقيق115
الف) تحقيقات انجام شده در خارج از کشور115
ب) تحقيقات انجام شده در داخل کشور115
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق118
جامعه و نمونه آماري119
ابزار جمع آوري اطلاعات119
مقياسهاي پرسشنامه122
روايي و پايايي ابزار جمع آوري اطلاعات122
روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري124
بررسي نرمال بودن دادهها124
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري اطلاعات
مقدمه127
بخش اول:128
توصيف آماري سؤالات پرسشنامه128
بخش دوم:133
تجزيه و تحليل استباطي داده هاي آماري( آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق)133
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه199
بحث و نتيجه گيري199
پيشنهادها201
منابع و مآخذ
Abstract:219
پيوست ها220

فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
جدول شماره 2-1: فرآيند برنامه ريزي استراتژيک26
جدول 2-3مقايسه تفکر استدلالي و شهودي54
جدول 2-4 اعمال رهبري که منجر به ايجاد يک فرهنگ استراتژيک مي شود70
جدول 2-5هفت مدل كسب كار اينترنتي98
جدول شماره 3-1: ابعاد تفكر استراتژيك و تعداد سؤالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه120
جدول شماره 3-2: ابعاد عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه121
جدول شماره 3-3: مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤال پرسشنامه تفكر استراتژيك122
جدول شماره 3-4 مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع122
جدول شماره 3-5 : آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه تفكر استراتژيك123
جدول شماره 3-6 : آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي123
جدول شماره 3-7 نتايج آزمون نرمال بودن مربوط به متغير تفکر استراتژيک و ابعاد آن124
جدول شماره 3-8 نتايج آزمون نرمال بودن مربوط به متغير عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي و ابعاد آن125
جدول شماره 4-1: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤال جنسيت128
جدول شماره 4-2: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤالات تفكر استراتژيك129
جدول شماره 4-3: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤالات ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع محور)130
جدول شماره 4 – 4 : آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق131
جدول شماره4-5 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكر استراتژيك با شايستگيهاي منحصربه فرد134
جدول 4-6: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد135
جدول4-7: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد136
جدول شماره4-8 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با شايستگيهاي منحصربه فرد137
جدول 4-9: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد138
جدول4-10: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد139
جدول شماره4-11 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تمركز برقصد با شايستگيهاي منحصربه فرد140
جدول 4-12: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمركز برقصد و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد141
فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
جدول4-13: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد142
جدول شماره4-15 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با شايستگيهاي منحصربه فرد143
جدول 4-16: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد144
جدول4-17: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد145
جدول شماره4-18 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكردر زمان با شايستگيهاي منحصربه فرد146
جدول 4-19: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر در زمان و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد147
جدول4-20: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكر در زمان و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد148

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره4-21 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكر فرضيه محور با شايستگيهاي منحصربه فرد149
جدول 4-22: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر فرضيه محور و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد150
جدول4-23: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكرفرضيه محور و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد151
جدول شماره4-24 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكراستراتژيك با قابليت دوام و پايداري152
جدول 4-25: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري153
جدول4-26: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابيلت دوام و پايداري154
جدول شماره4-27 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با قابليت دوام و پايداري155
جدول 4-28: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري156
جدول4-29: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري157
جدول شماره4-30 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تمركز بر قصد با قابليت دوام و پايداري158
جدول 4-32: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري159
جدول4-33: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري160
جدول شماره4-34 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با قابليت دوام و پايداري161
جدول شماره4-37 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر در زمان با قابليت دوام و پايداري162
جدول شماره4-40 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر فرضيه محور با قابليت دوام و پايداري163
جدول شماره4-43 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكراستراتژيك با قابليت حفظ(نگهداري)164
جدول 4-44: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)165
جدول4-45: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري)166
جدول شماره4-46 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با قابليت حفظ(نگهداري)167
جدول 4-47: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)168
جدول4-48: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري)169
جدول 4-50: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمرکز بر قصد و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)171
جدول4-51: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمرکز بر قصد و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري)172
جدول شماره4-52 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با قابليت حفظ(نگهداري)173
فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
جدول 4-53: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)174
جدول4-54: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن قابليت حفظ(نگهداري)175
جدول شماره4-55 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر در زمان با قابليت حفظ(نگهداري)176
جدول 4-56: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفکر در زمان و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)177
جدول4-57: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر در زمان و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري)178
جدول شماره4-58 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر فرضيه محور با قابليت حفظ(نگهداري)179
جدول 4-59: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفکر فرضيه محور و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)180
جدول4-60: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر فرضيه محور و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري)181
جدول شماره4-61 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكر استراتژيك با فرصت شناسي/وقت شناسي182
جدول 4-62: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي183
جدول4-63: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي184
جدول شماره4-64 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با فرصت شناسي/ وقت شناسي185
جدول 4-65: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي186
جدول4-66: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي187
جدول شماره4-67 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تمركز بر قصد با فرصت شناسي/وقت شناسي188
جدول 4-68: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي189
جدول4-69: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي190
جدول شماره4-70 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با فرصت شناسي/وقت شناسي191
جدول شماره4-73 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر در زمان با فرصت شناسي/وقت شناسي192
جدول 4-74: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر در زمان و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي193
جدول4-75: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر در زمان و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي194
جدول شماره4-76 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر فرضيه محور با فرصت شناسي/وقت شناسي195
جدول 4-77: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر فرضيه محور و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي196
جدول4-78: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر فرضيه محور و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي197
فهرست نمودارها
شماره عنوان صفحه
نمودار شماره 4128
نمودار شماره 4- 1: رگرسيون خطي فرضيه 1تحقيق136
نمودار شماره4-2: رگرسيون خطي فرضيه1-1 تحقيق139
نمودار شماره4-3: رگرسيون خطي فرضيه1-2 تحقيق142
نمودار شماره4-4: رگرسيون خطي فرضيه1-3 تحقيق145
نمودار شماره4-5: رگرسيون خطي فرضيه 1-4تحقيق148
نمودار شماره4-6: رگرسيون خطي فرضيه1-5 تحقيق151
نمودار شماره4-7: رگرسيون خطي فرضيه2 تحقيق154
نمودار شماره4-8: رگرسيون خطي فرضيه 2-1تحقيق157
نمودار شماره4-9: رگرسيون خطي فرضيه2-2 تحقيق160
نمودار شماره4-13: رگرسيون خطي فرضيه3 تحقيق166
نمودار شماره4-14: رگرسيون خطي فرضيه3-1 تحقيق169
نمودار شماره4-15: رگرسيون خطي فرضيه3-2 تحقيق172
نمودار شماره4-16: رگرسيون خطي فرضيه3-3 تحقيق175
نمودار شماره4-17: رگرسيون خطي فرضيه3-4 تحقيق178
نمودار شماره4-18: رگرسيون خطي فرضيه3-5 تحقيق181
نمودار شماره4-19: رگرسيون خطي فرضيه4 تحقيق184
نمودار شماره4-20: رگرسيون خطي فرضيه 4-1تحقيق187
نمودار شماره4-21: رگرسيون خطي فرضيه4-2 تحقيق190
نمودار شماره4-23: رگرسيون خطي فرضيه4-4 تحقيق194
نمودار شماره4-24: رگرسيون خطي فرضيه4-5 تحقيق197
فهرست شكلها
شماره عنوان صفحه
شكل 1-1 مدل تحليلي تحقيق8
شكل 1-2 مدل عملياتي9
شكل 1-3 مدل عملياتي تحقيق10
شکل شماره2-1: تفکر استراتژيک و برنامه ريزي استراتژيک33
شکل شماره2-2: رابطه تفکر استراتژيک و برنامه ريزي استراتژيک با مديريت استراتژيک42
شكل 2-8 عوامل زمينه اي116
جدول شماره 3-6 مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع محور)122
چکيده:
تفکر استراتژيک مهم ديدن چيزي است که که ديگران نمي بينند،کشف يک نياز نهفته به معناي کشف يک فرصت جديد است و اين مفهوم اساس نوآوري در کسب وکار به شمار مي آيد.منافع اصلي يک نوآوري به کسي تعلق دارد که نيازهاي نهفته در محيط را زودتر از ديگران کشف کند و بهتر از ديگران به آن پاسخ گويد.تفکر استراتژيک عبارت است از: استفاده از چهارچوبهاي مختلف ذهني،که هنوز بسياري از آنها براي بررسي و تحليل و در نهايت تصميم گيري موقعيتهاي استراتژيک ناشناخته اند.جهان امروزي دنياي کسب و کار و تغيير است. با بررسي متون مديريتي، مي توان گرايش عمومي به تغيير مستمر را مشاهده کرد. تغيير مستمر نشانه بارز قرون بيست و بيست و يک مي باشد. آلوين تافلر اين روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آينده در ارتباط مي داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزي داشتن چيزي براي ارائه يا همان مزيت رقابتي است. دنياي رقابت بي رحم است و هرکس که نتواند در کمترين زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نمايد محکوم به فنا در محيط رقابتي امروز مي باشد. اينچنين اموري، مورگان، نظريه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگي ايجاد و توسعه مزيتهاي رقابتي جديد در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلي مي توان گفت، مزيت رقابتي عامل بقاء و در مرحله بعدي موفقيت مي باشد. تفکر استراتژيک نيز کليد دستيابي به مزيت رقابتي است.
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي ميزان تفکر استراتژيک مديران بانک تجارت و تاثير آن بر عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي (منبع محور)در بانک تجارت مي باشد. مدلي که در اين تحقيق از آن استفاده شد مدلي ترکيبي مي باشد که از ترکيب دو مدل براساس نظريات جين ليدکا و مايکل پورتر مي باشد که بر پايه آن سعي گرديده که ميزان تفکر استراتژيک مديران ارشد و تاثير آن را بر عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي(منبع محور) در بانک تجارت سنجيده شود. روش تحقيق حاضر از نظر روش ،پيمايشي واز حيث هدف، کاربردي مي‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر مديران ارشد بانك تجارت مي باشد که تعداد آنها 46 نفر است .از 46 نفر حاضر 3نفر امکان جوابگويي نداشتندو بخاطر اين وضعيت جامعه آماري 43 نفر مي باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماري ، کل جامعه آماري به عنوان جامعه مورد بررسي در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژيک و مزيت رقابتي(منبع محور) استفاده شد. در اين تحقيق براي تعيين روايي ابزار جمع آوري اطلاعات از روايي نمادي يا صوري استفاده گرديد. براي آزمون پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. براساس اين روش با يك مطالعه مقدماتي روي 30 كارمند در حوزه جامعه مورد بررسي و با استفاده از نرم افزار آماري spss ميزان پايايي سؤالات تفكر استراتژيك و عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي (منبع محور) بترتيب 867/0 و 933/0 بدست آمد. براي آزمون تاثير هر متغير مستقل بر متغير وابسته اين فرضيهها از آزمون رگرسيون استفاده شده است. نتايج حاصل بيانگر آن است كه اغلب ابعاد تفکر استراتژيک بر روي برخي از ابعاد عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي(منبع محور) در بانک تجارت تأثير مثبت داشتند.
واژگان كليدي : تفکر استراتژيک ، برنامه ريزي استراتژيک ، خلاقيت و شهود ، مزيت رقابتي و عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي.
فصل اول
كليات ‌تحقيق


دیدگاهتان را بنویسید