2-1-3-1- تعريف مصاحبهي انگيزشي /32
2-1-3-2- اصول و فنون مصاحبهي انگيزشي/32
2-1-3-3- شواهد تجربي از کاربرد مصاحبهي انگيزشي در بيماران ديابتي /35
2-1-3-4- درمان افزايش انگيزه(MET) /36
2-1-4- مداخلهي گروهي رواني اجتماعي /37
2-1-4-1- پيشينهي مداخلات گروهي رواني اجتماعي /37
2-1-4-2- اثربخشي مداخلات رواني اجتماعي /39
2-1-4-3- مداخلات رواني اجتماعي گروهي در بيماران ديابتي /40
2-2-ديابت /42
2-2-1- مقدمه /43
2-2-2- تعريف ديابت /43
2-2-3- انواع ديابت /44
2-2-3-1- ديابت نوع1/44
2-2-3-2- ديابت نوع2 /44
2-2-3-4- ديابت حاملگي /45
2-2-3-5- ديابت همراه با بيماري هاي ديگر /45
2-2-3-6- پري ديابت /45
2-2-4- همهگير شناسي ديابت /46
2-2-5- سبب شناسي ديابت /47
2-2-6- عوارض ديابت 47
2-2-6-1- عوارض زودرس 47
2-2-6-2- عوارض ديررس ديابت /49

2-2-7- عوامل خطر در ديابت نوع دو و مراقبت از خود /52
2-2-7-1- چاقي و ديابت /52
2-2-7-2- فعاليت بدني و ديابت /53
2-2-7-3- تغذيه و ديابت /54
* 2-2-7-4- فشارخون و ديابت /55
* 2-2-7-5- استرس و ديابت /56
* 2-2-8- همبسته هاي رواني ديابت /57
* 2-2-8-1- تيپ شخصيتي D/57
2-2-8-2- خودکارآمدي /59
2-2-8-3- حمايت اجتماعي ادراک شده /61
2-2-8-4- کانون کنترل سلامت /63
فصل سوم: روش تحقيق
3-1-نوع و طرح پژوهش /70
3-2- شرکت کنندگان /70
3-2-1- جامعهي آماري /70
3-2-2- نمونه و نحوهي انتخاب آن /70
3-3- شيوه ي اجرا /72
3-4- روش تجزيه و تحليل داده ها /76
3-5- ابزارهاي اندازه گيري /76
3-5-1- پرسشنامهي بهزيستي رواني /77
3-5-2- پرسشنامهي خود کارآمدي عمومي /78
3-5-3- پرسشنامهي تيپ شخصيتيD /78
3-5-4- پرسشنامهي کيفيت زندگي ويژه ي افراد ديابتي /79
3-5-5- پرسشنامهي رفتار مراقبت از خود /79
3-5-6- پرسشنامهي مشکلات مرتبط با ديابت /80
3-5-7- پرسشنامهي افسردگي، اضطراب و استرس /81
3-5-8- مقياس چند وجهي کانون کنترل سلامت /82
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1- مقدمه /84
4-2- توصيف آماري متغيرها و شاخصهاي پژوهش /85
4-2-1- آمارههاي توصيفي شاخصهاي سلامت رواني /85
4-2-1-1- کيفيت زندگي /85
4-2-1-2- بهزيستي /86
4-2-1-3- خودکارآمدي /87
4-2-1-4- نگرانيهاي ناشي از ديابت /89
4-2-1-5- استرس /90
4-2-2- آمارههاي توصيفي شاخصهاي سلامت جسمي /91
4-2-2-1- قندخون /91
4-2-2-2- کورتيزول /92
4-2-2-3- فشار خون /94
4-2-3- آمارههاي توصيفي شاخصهاي کانون کنترل سلامت /95

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-2-3-1- دروني /95
4-2-3-2- منبع قدرت /96


دیدگاهتان را بنویسید