فهرست مطالبمقدمه :فصل اول- مفهوم، ماهيت و قلمرو اکراه: مبحث اول – مفهوم و ماهيت اکراه : گفتار اول- مفهوم اکراه : الف -تعريف اكراه در لغت: ب- تعريف اكراه در اصطلاح : 1- تعريف اكراه با توجه به فقه و حقوق ايران: 2- تعريف اكراه در حقوق فرانسه: 3 – تعريف اكراه در حقوق مصر : 4- مقايسه ( مطالعه تطبيقي ) : ج-مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه : 1- مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه در فقه و حقوق ايران: 1-1- مقايسه اكراه با اجبار : 1-2- مقايسه اكراه با اضطرار : اول- شباهت هاي اكراه و اضطرار: دوم- تفاوت هاي اكراه و اضطرار: 2- مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه در حقوق فرانسه و مصر: 2-1- مقايسه اكراه با اشتباه در حقوق فرانسه و مصر: 2-2- مقايسه اكراه با تدليس در حقوق فرانسه و مصر : 3- مقايسه ( مطالعه تطبيقي ): گفتار دوم – ماهيت حقوقي اکراه: الف- ماهيت اكراه در فقه و حقوق ايران : ب- ماهيت اكراه در حقوق رم : ج- ماهيت اكراه در حقوق فرانسه : د – مقايسه (مطالعه تطبيقي ) : مبحث دوم- قلمرو اكراه در قراردادها : گفتار اول- قلمرو اكراه در فقه و حقوق ايران: الف- اکراه ناشي از اضطرار : ب- اكراه بر قدر مشترک : 1- افراد عرضي: 2- افراد طولي: ج- اكراه با توجه به تطابق آن با مكره عليه : 1- اتحاداكراه با مكره عليه : 2- تغاير اكراه با مكره عليه: 3- فزوني مكره عليه: 3-1- ضميمه به مورد معين: 3-2- ضميمه به مورد غير معين: اول- انجام چند معامله به صورت تدريجي : دوم- انجام چند معامله باهم : 4-نقص مكره عليه : د- اكراه با توجه به رابطه مالك و عاقد : 1- اکراه بر مالك و عاقد :. 2- اکراه بر مالك ( و نه عاقد ) : 3 -اکراه برعاقد ( و نه مالک ) : 4 -اکراه بر وکيل مختار: 4-1- نظر مطلق: 4-2- نظر تفصيلي: اول- مكره موكل : دوم- مكره غير موكل : ه- اكراه بر چند مكرَه به نحو تخييري: 1- اکراه بر يک عقد : 2- اکراه بر چند عقد : و- اكراه با توجه به عمل اكراهي و شخص مكره: ز- اکراه با توجه به وسايل آن : گفتار دوم- قلمرو اکراه در حقوق فرانسه: الف- اکراه ناشي از اضطرار: ب- اكراه ضعفاء عليه قدرتمندان : ج – رابطه حقوقي و وابستگي اقتصادي با اكراه: د – عيب اكراه و برخي از مقررات حمايت كننده از مصرف كنندگان: ه -اکراه مادي و معنوي: گفتار سوم -قلمرو اكراه در حقوق مصر : الف – اکراه ناشي از اضطرار : ب – اکراه مادي و معنوي : گفتار چهارم – مقايسه ( مطالعه تطبيقي ):فصل دوم- شرايط تحقق اكراه در قراردادها و اثبات آن: مبحث اول – شرايط تحقق اكراه در قراردادها: گفتار اول – شرايط تحقق اكراه در فقه و حقوق ايران: الف- وجود تهديد : 92 1- تهديد از طرف ا نسان:92 1- 1- ويژگي‌هاي تهديد كننده:93 1- 2- ا عتقاد به وجود تهديد كننده 93 1- 3- وجود امر تهديد كننده: 94 1- 4- قصد آمر بر تهديد: 95 2- باور تهديد:95 3- تهديد نافي قصد نباشد: 4- تهديد مانع تحقق اختيار باشد: 5 – نامشروع و غير عادي بودن تهديد : ب- ترس مؤثر در وقوع معامله : ج- تمام علت بودن اكراه: د – ورود ضرر: 1- موضوع ضرر: 2- متعلق ضرر: 3- رابطه ي مستقيم ضرر با معامله : 4- معيار حصول ضرر : ه – آيا عدم امکان فرار از اكراه شرط است ؟ 1- امكان فرار وجود ندارد: 2- فرار ضرر دارد : 3- فرار ضرر ندارد: 3-1- فرار و مفهوم اکراه: 3-2- فرار و حکم اکراه: اول- طرح احتمالات: دوم- بررسي احتمالات: گفتار دوم- شرايط تحقق اكراه در حقوق فرانسه: الف- چهره ي جرمي اكراه: 1- عنصر مادي : 1-1- وجودتهديد: اول- قرباني تهديد : دوم – اقسام تهديد : سوم- فاعل تهديد: 1-2- ورود ضرر اول – حال بودن ضرر : دوم- قابل ملاحظه بودن ضرر : 2- عنصر غير قانوني : 2-1- طرح مسأله، قانون مدني و دكترين : 2- 2- رويه قضايي: 2-3- اکراه با وجود تهديد قانوني : اول- عدم ارتباط تهديد با مورد تعهد : دوم- درخواست تعهد بيشتر از حق : سوم – سوء استفاده از قانون و اقتدار: ب- چهره ي رواني اكراه- احساس ترس: 1- زمان ترس: 2- شدت ترس : گفتار سوم- شرايط تحقق اكراه در حقوق مصر : الف_ ترس مؤثر در وقوع معامله : 1- علت بودن اکراه : 2- شد ت اکراه : 3- سلب آزادي مكره : ب- به کار گيري ابزار تهديد: 1- اقسام ابزار : 1- 1- اكراه مادي و معنوي: 1- 2- قدرت و نفوذ معنوي : 2 – خطر: 2- 1- شرايط خطر: 2- 2- موارد خطر: 2- 3 – خطر نسبت به ثالث : 2- 4- تهديد کننده : 3- باور تهديد : 4- نا مشروع بودن تهديد : گفتار چهارم – مقايسه ( مطالعه تطبيقي ) : مبحث دوم – اثبات اکراه: گفتار اول – اثبات اکراه در فقه و حقوق ايران : گفتار دوم – اثبات اکراه در حقوق فرانسه : گفتار سوم – مقايسه : ( مطالعه تطبيقي ) فصل سوم- اثر اكراه در قراردادها: مبحث اول- اثر اكراه در فقه و حقوق ايران: گفتار اول- نظريه بطلان: الف- طرح نظريه بطلان: ب- دلايل نظريه بطلان: 1- وجود اجماع و حديث رفع : 2 – عدم شمول “اوفوا بالعقود” بر معامله مكره: 3- عدم شمول مطلقات بر عقد مكره: 4 – عدم تشكيل عقد به علت فقدان رضا: 5- عدم تشكيل عقد به علت جريان اصول عمليه: 6 – به حکم عرف معامله مکره ، معامله نيست : 7 – تشابه عقد مكره با عقد كودك: 8- تشابه عقد مكره با عقد هازل: 9- عدم تشابه عقد مكره با عقد فضولي: 10 – لزوم مقارنت رضا با عقد: ج- نقد نظريه بطلان: 1- اجماع و حديث رفع: 1- 1- اجماع : 1- 2- حديث رفع: اول – طرح سه پاسخ : دوم – اشکال به پاسخ سوم و جواب آن : 2- شمول “اوفوا بالعقود” بر معامله مكره: 3- شمول مطلقات بر معامله مكره: 4- عدم اخذ مفهوم “رضا” در عقد: 5- عدم جريان اصول عمليه: 6- عدم تشابه عقد مكره با عقد كودك: 7- عدم تشابه عقد مكره با عقد هازل: 8 – تشابه عقد مكره با عقد فضولي: 9- عدم لزوم مقارنت رضا با عقد: گفتار دوم- نظريه عدم نفوذ: الف- طرح نظريه عدم نفوذ: 1- مكره قصد مضمون عقد را نمي‌كند: 2 – مکره راضي به قصد نتيجه نيست : ب- دلايل نظريه عدم نفوذ: ج- بررسي نظر يه عدم نفوذ: د- اجازه عقد مكره: 1- تعريف اجازه و طرح مسأله: 2- شرايط اجازه: 2-1- اجازه بايد معلوم باشد : 2-2- اجازه مسبوق به رد نباشد : 2-3- مکرَه بايد اهليت داشته با شد : 2-4- اکراه رفع شده باشد : 2-5- رضا اعلام شود : 3- اثر اجازه: 3-1- نظريه نقل: اول- معنا و طرح نظريه: دوم- دلايل نظريه: سوم -نقد نظريه: 3 -2- نظريه كشف: اول- معنا و طرح نظريه: دوم – اقسام کشف : سوم- دلايل نظريه: چهارم- ايراد نظريه: پنجم : پاسخ ايرادات : 4- نقش اجازه در معامله مالك مكرِه: 5- اثر عقد نسبت به فرد مختار قبل از اجازه: ه- رد عقد مکرَه: مبحث دوم- اثر اکراه در حقوق فرانسه : مبحث سوم-اثر اکراه در حقوق مصر: مبحث چهارم – مقايسه (مطالعه تطبيقي ) :نتيجه گيري و پيشنهادات :224فهرست منابع :232چکيده به زبان انگليسي

مقدمه :
1-طرح مسأله:
تمامي افراد بشر گاه و بيگاه در وادي اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهرههاي اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهرههاي کوناگون دارد: يکي به اکراه مي فروشد، يکي به اکراه طلاق مي دهد و ديگري اجاره مي دهد و… .
افرادي با اندک تهديدي تسليم مي شوند و به عکس قدرتمنداني همت بر آن دارند که در برابر تهديد مقاومت کنند .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در صحنه اجتماع اکراه همواره يک عذر محسوب نمي شود و اشخاص نمي توانند بدين بهانه خود را از مسؤوليت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آنچنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشي نمي کنند .
هر کس در زندگي روزمره ناگزير قراردادي مي بندد که ممکن است برخي از آنها با اختيار و طيب نفس نباشد.
آيا حقوق موضوعه مي‌تواند هر اكراهي را كه بر اراده اعمال مي‌شود، به حساب آورد ؟ اين همان چيزي است که در اين رساله مورد بررسي قرار مي گيرد .

2- انگيزه انتخاب :


پاسخی بگذارید