16-2 پيشينه تحقيق71
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3 مقدمه84
2-3 روش تحقيق84
3-3 جامعه مطالعاتي85
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها85
5-3 نمونه و نمونه گيري88
6-3 قلمرو تحقيق89
7-3 روش و ابزار گردآوري اطلاعات89
8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات90
1-8-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي:90
9-3 روش تجزيه و تحليل داده ها96
10-3 نرم افزار تحليل آماري98
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4-‏ مقدمه‏:100
2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها100
3-4 روش آزمون فرضيه ها ي تحقيق102
4-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق104
1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:104
2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود:105
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول:105
2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم108
3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم112
-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سه متغير اصلي168
-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سه متغير اصلي و سه متغيرکمکي169
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه:176
2-5- خلاصه تحقيق176
3-5 نتايج آزمون فرضيه ها177
1-3-5 نتايج فرضيه اصلي اول177
1-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-1-1178
2-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-1-1178
3-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-2-1179
4-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-2-1179
5-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-3-1180
6-1-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-3-1180
2-3-5 نتايج فرضيه اصلي دوم180
1-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-1-2181
2-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-1-2181
3-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-2-2182
4-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-2-2182
5-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-3-2183
6-2-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-3-2183
3-3-5 نتايج فرضيه اصلي سوم183
1-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-1-3184
2-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-1-3184
3-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-2-3185
4-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-2-3185
5-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 1-3-3186
6-3-3-5 نتايج فرضيه فرعي 2-3-3186
4-3-5 نتايج سه متغيراصلي و متغير وابسته187
5-3-5 نتايج سه متغيراصلي و سه متغيرمجازي با متغير وابسته187
4-5 نتيجه گيري کلي تحقيق188
5-5 پيشنهادها189
1-5-5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش189
2-5-5 ساير پيشنهادها191
3-5-5 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي191
6-5 محدوديت هاي تحقيق192
پيوست ها
پيوست الف مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري195
منابع و ماخذ
منابع فارسي:201
منابع لاتين:205
منابع اينترنتي206
جدول (1- 1) تحقيقات انجام شده11
جدول 1-2 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام48
جدول 1-4: شاخص هاي توصيف کننده متغيرها تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (Statistics)101
جدول 2-? آزمون کلموگروف – اسميرنوف K-S))105
جدول شماره (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود آتي و تغييرات سود تقسيمي106
جدول شماره (4-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)106
جدول شماره (5-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)107
جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون108
جدول شماره (7-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سودآتي و سودهرسهم109
جدول شماره (8-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)110
جدول شماره (9-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)110
جدول شماره (10-4) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون111
جدول شماره (11-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سودآتي و تغييرات سود هر سهم112
جدول شماره (12-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)113
جدول شماره (13-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)113
جدول شماره (14-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون114
جدول شماره (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند.115
جدول شماره (16-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)116
جدول شماره (17-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)117

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره (19-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پايين تري دارند.118
جدول شماره (20-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)119
جدول شماره (21-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)120
جدول شماره (23-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند.121
جدول شماره (24-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)122
جدول شماره (25-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)123
جدول شماره (27-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند.124
جدول شماره (28-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)125
جدول شماره (29-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)126
جدول شماره (31-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان بالاتري دارند127
جدول شماره (32-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)128
جدول شماره (33-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)129
جدول شماره (35-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند.130
جدول شماره (36-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)131
جدول شماره (37-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)131
جدول شماره (39-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند.133
جدول شماره (40-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)134
جدول شماره (41-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)134
جدول شماره (43-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پايين تري دارند.136
جدول شماره (44-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)137
جدول شماره (45-4) : ضرايب معادله رگرسيون ()137
جدول شماره (46-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند.139
جدول شماره (47-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)140
جدول شماره (48-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)140
جدول شماره (50-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند.142
جدول شماره (51-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)143
جدول شماره (52-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)143
جدول شماره (54-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند.145
جدول شماره (55-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)146
جدول شماره (56-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)146
جدول شماره (58-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند.147
جدول شماره (59-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)148
جدول شماره (60-4) : ضرايب معادله رگرسيون149
جدول شماره (62-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند.150
جدول شماره (63-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)151
جدول شماره (64-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)152
جدول شماره (66-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که پيش بيني جريان هاي نقدي پايين تري دارند.153
جدول شماره (67-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)154
جدول شماره (68-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)155
جدول شماره (70-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند.156
جدول شماره (71-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)157
جدول شماره (72-4) : ضرايب معادله رگرسيون158
جدول شماره (74-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند.159
جدول شماره (75-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)160
جدول شماره (76-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)161
جدول شماره (78-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند.162
جدول شماره (79-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)163
جدول شماره (80-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)164
جدول شماره (82-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند.165
جدول شماره (83-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)166
جدول شماره (84-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)166
جدول شماره (86-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سه متغيرمستقل تغييرات سود تقسيمي ،سودهر سهم،تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي به طور كلي168
جدول شماره (87-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)168
جدول 88-4. خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه(متغيرهاي اصلي) به روش Enter168
جدول شماره (89-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سه متغيرمستقل تغييرات سود تقسيمي ،سودهر سهم،تغييرات سود هر سهم و سه متغير مجازي قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي،نسبت ارزش بازار به دفتري ، بازده حقوق صاحبان سهام با تغييرات سود آتي به طور كلي169
جدول شماره (90-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)170
جدول 91-4. خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه(متغيرهاي اصلي و مجازي) به روش Enter170
جدول 92-4. خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي 12 فرضيه مورد نظر در رگرسيون متغيره172
جدول93- 4. برازش رگرسيون چند گانه و تفكيكي از كليه متغير هاي تحقيق174
نمودار 1-2 نحوه محاسبه استهلاک در اقتصاد و حسابداري24
نمودار 2-2 ـ عايدات ، سرمايه گذاري و منابع مالي جديد61
نمودار (3-2 ) درصد نرخ تنزيل به نسبت سود باقيمانده65
چكيده:
هدف اين پژوهش بررسي روابط بين تغييرات سود تقسيمي، سود هر سهم و تغييرات سود هر سهم با تغييرات سود آتي است.در اين تحقيق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزيان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران براي سال هاي مالي 1380 الي 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.براي مشخص شدن روابط ، 12 فرضيه طرح و براي آزمون آنها ازآزمون همبستگي و رگرسيون استفاده گرديد.فرضيه ها بر اساس ميزان همبستگي روابط بين تغييرات سود تقسيمي، سود هر سهم و تغييرات سود هر سهم با تغييرات سود آتي براي شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ، نسبت ارزش بازار به دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ،طرح گرديد.نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين تغييرات سود تقسيمي ، سود هرسهم وتغييرات سود هر سهم براي شرکت هايي که ارزش بازار به دفتري بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنين قابليت پيش بيني جريان نقدي پايين تري دارند، رابطه قوي تري با تغييرات سود آتي وجود دارد. كه از بين متغيرهاي اصلي سود هر سهم و از ميان متغيرهاي مجازي ارزش بازار به دفتري اثر بهتري بر تغييرات سود آتي دارد.همچنين مقدار ضريب هم بستگي (R) از 0.490 براي سه متغير اصلي به 0.621 براي مجموع متغيرهاي اصلي و مجازي افزايش يافت ، كه اين نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغيرهاي مجازي مذكور مي باشد.
واژه هاي کليدي: تغييرات سود تقسيمي، تغييرات سود هر سهم ، تغييرات سود آتي، ارزش بازار به دفتري، بازده حقوق صاحبان سهام.
مقدمه:
با توجه به اينكه اقتصاد ايران داراي نوسانات شديد مي باشد و سرمايه ها عمدتاَ بسوي سفته بازي سوق داده مي شوند لذا بوجود آوردن شرايطي که سرمايه گذاران از ميان گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري ، سرمايه گذاري بر روي اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزينند ، داراي اهميتي خاص مي باشد. به عبارت ديگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازي بيشتر بورس مي گردد، موجبات انتقال سرمايه، از فعاليت هاي غيرمولد به سمت فعاليت هاي توليدي مولد و ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي فراهم خواهد شد.تئوري علامت دهي سود سهام براين اساس استوار است كه مديريت يك شركت در مورد چشم انداز آينده شركت نسبت به سهامداران شركت از اطلاعات بيشتري برخورداراست.بر اساس اين تئوري اگر شركت سود سهام بيشتري نسبت به آنچه توسط بازار پيش بيني شده است اظهار كند،اين موضوع ممكن است نشانه اين باشد كه چشم انداز مالي آينده شركت روشن تر از وضعيت مورد انتظار آن است. اگر مديران يك شركت تئوري علامت دهي را باور داشته باشند ، هميشه در مورد پيام قابل استنتاج از تصميم تقسيم سودشان كه به سرمايه گذاران مي رسد بسيار محتاط خواهد بود.حتي اگر شركت برخي فرصت هاي سرمايه گذاري جذاب داشته باشد كه ملزم به نگهداري سود براي تامين مالي آن باشد،مديريت ممكن است اگر قبول اين فرصت ها منجر به جلوگيري از پرداخت سود سهام مورد انتظار سرمايه گذاران و ارسال پيام نامساعد به بازار باشد ،از آن ها صرف نظر كند.بنابراين به نظر مي رسد اگر شركتي تصميمي در زمينه تقسيم سود اتخاذ كند،آن دسته از سرمايه گذاران كه سليقه آنها هماهنگ با سياست تقسيم سود شركت است و آن دسته از سرمايه گذاران كه اين سياست را به عنوان يك خبر خوب تلقي مي كنند ، اقدام به خريد سهام مي كنند و تا زماني كه اين سياست تغيير نكند ، سهامدار شركت باقي خواهند ماند. در واقع اعلام سود سهام حاوي اطلاعاتي در مورد چشم انداز آتي شركت است.بنابراين عكس العمل بازار در تاريخ اعلام ، آزموني براي محتواي اطلاعاتي و علامت دهي سود سهام است.اين پژوهش با توجه به فرضيه علامت دهي به دنبال بررسي و شناخت روابط بين تغييرات سود تقسيمي، سود هر سهم و تغييرات سود هر سهم با تغييرات سود آتي و با در نظر گرفتن متغيرهايي چون قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ،ارزش بازار به دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام مي باشد. لذا مي توان انتظار داشت كه سرمايه گذاران بازار سرمايه كشور، با شناخت بهتر اثرات تغييرات سود تقسيمي، سود هر سهم و تغييرات سود هر سهم ، در مورد سودهاي آتي صنايع مختلف ، اقدام به سرمايه گذاري در سهام شركت هايي نمايند كه كسب حداكثر بازدهي را براي آنها ميسر سازد و اين امر باعث رونق بازار سرمايه و اقتصاد كشور گردد.در اين راستا نحوه عملكرد مديراني كه توانسته باشند علاوه بر حفظ كارائي عوامل مختلف در عملكرد شركت ، توان سودآوري شركت را نيز افزايش دهند و از طريق افزايش ارزش شركت و اجراي پروژه‌هاي داراي ارزش فعلي خالص مثبت، بر ثروت سهامداران بيافزايند حايز اهميت است.
فصل اول
كليّات تحقيق
1-1 مقدمه
وظيفه بورس اوراق بهادار، ايجاد بازاري منظم و دائمي براي خريد و فروش انواع اوراق بهادار است كه از آن طريق جذب سرمايه‌هاي مردمي توسط شركت ها، امكان‌پذير باشد. اين وظيفه وقتي به نحو صحيح انجام مي‌شود كه بازار به شكل يك بازار رقابت كامل عمل كرده و از درجه تخصصي بالايي برخوردار باشد. يكي از ويژگي هاي اساسي رقابت كامل، در دسترس بودن اطلاعات كامل به صورت رايگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به ميل خود سرمايه‌گذاري كنند بايد اطلاعات مربوط به طور كامل و شفاف در اختيار مردم قرار داده شود. بورس بايد حائز شرايطي باشد كه در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقيق منتشر كرده و با تفسير آن در ويژگي هاي مورد نظر سرمايه‌گذاران، در هر لحظه ارزيابي صحيح از وضع و عملكرد اقتصادي شركت ها و همچنين قيمت سهام آنها ارائه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نيز بايد براي تامين امنيت فعاليت در اين بازار و حفاظت از منافع سرمايه‌گذاري عمل كند. از عمده‌ترين استفاده‌كنندگان اطلاعات شركت‌هاي سهامي در بورس، سرمايه‌گذاران بالقوه در سهام شركت‌ها هستند. اين گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طريق بورس بدست مي‌آورند. بنابراين سهامداران و سرمايه‌گذاران از بازار سرمايه اين انتظار را دارند كه صحت اطلاعات واصله توسط شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس را مورد تاييد قرار دهد تا آن‌ها به مزاياي خريد و نگهداري و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمايه‌گذاران براي ارزيابي شركتها از فاكتورهاي مختلفي استفاده مي‌نمايند كه از آن جمله، سود هر سهم 1EPS و سود تقسيمي 2DPS مي‌باشد كه تغييرات آنها مي‌تواند اطلاعاتي درباره وضعيت و عملكرد شركت در حال و آينده بدهد. بازار سرمايه هم مانند ديگر بازارها شامل تعدادي خريدار و فروشنده است كه رقابت بين فروشندگان باعث افزايش كارائي عملكرد شركت ها مي‌شود و نشانه اين كارائي شركت، در استفاده بهينه از سرمايه فراهم شده، افزايش سود و سودآوري آن شركت منعکس خواهد شد.
سود تقسيمي و سود هر سهم مي‌توانند بعنوان عواملي براي كنترل و ارزيابي عملكرد مديريت شركت توسط سهامداران باشند.
عملكرد مديري مطلوب و مورد پسند سهامداران است كه توانسته باشد علاوه بر حفظ كارائي عوامل مختلف در عملكرد شركت ، توان سودآوري شركت را نيز افزايش داده باشد و از طريق افزايش ارزش شركت و اجراي پروژه‌هاي داراي ارزش فعلي خالص مثبت، بر ثروت سهامداران افزوده باشد. همچنين رابطه بين سود تقسيمي و سود هر سهم نشان‌دهنده سياست تقسيم سود شركت است . سياست تقسيم سود مي‌تواند باعث جذب سهامداران جديدي براي شركت شوداين سوال که آيا تغييرات سود تقسيمي اطلاعاتي را درباره تغييرات سودهاي آتي شرکت ها در بر دارد؟ موضوعي است که توجه زيادي را در تحقيقات، به خود جلب نموده است و به عنوان آزموني از فرضيه علامت دهي سود تقسيمي3 نگريسته مي شود.فرضيه علامت دهي سود تقسيمي بيانگر اين موضوع است که تغييرات سود تقسيمي با خود اطلاعاتي را درباره سود آوري آتي شرکت در بر دارد. به طوري که مديران شرکت ها به منظور انتقال چشم انداز روشن سود آوري و جريان هاي نقدي مثبت تر اقـدام به افزايش سود تقسيمي مي نمايند. در اين تحقيق فرضيه علامت دهي سود تقسيمي با در نظر گرفتن آثار متغيرهايي نظير قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام بررسي و آزمون شده است.
در فصل اول پس از بيان مسئله ، اهميت و ضرورت موضوع تحقيق و اهداف تحقيق را بيان نموده و سپس چارچوب نظري ، مدل تحليلي و فرضيه تحقيق را ارائه مي نمائيم.
2-1 بيان مسئله:
سود سهام4 بازده اي است كه سهامداران عادي در قبال سرمايه گذاري كه در شركت انجام داده اند از شركت دريافت مي كنند . هر شركتي كه در دوره جاري سود سهام پرداخت نكـند اين عمل شرکت بدان معني است که، سود را دوباره در شركت سرمايه گذاري مي كند تا ايجاد منفعت كند و به اين ترتيب توانائي شركت را جهت پرداخت سود سهام در آينده افزايش دهد.
با توجه به فرضيه محتواي اطلاعاتي يا علامت دهي، آغاز پرداخت سود سهام توسط يك شركت و يا افزايش قابل توجه سود سهام توسط شركت، مي تواند پيام هاي متفاوتي از ديد سهامداران مختلف داشته باشد. پرداخت سود كم باعث كاهش عدم اطمينان سرمايه گذاران نسبت به دريافت بازده سرمايه شان مي شود و همان طور كه در فرضيه علامت دهي عنوان شد افزايش سود سهام از ديد سرمايه گذاران نشانه توانايي سود آوري آتي شركت بوده و به عنوان يك خبر خوب مبني بر روشن بودن افق آينده شركت از ديد مديريت تفسير مي شود. از طرفي برخي سرمايه گذاران ممكن است افزايش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت هاي سرمايه گذاري و رشد و توسعه و يا عدم استفاده شركت از اين فرصت ها دانسته و در نتيجه افزايش سود سهام از ديد آنها علامت مثبتي نيست. اين دسته احتمالاً به فروش سهام اين شركت ها اقدام خواهند كرد. به عبارتي نوع تصميم شركت در توزيع سود و يا توزيع نكردن آن مي تواند در حجم معاملات سهام شركت و ساختارسهامداران آن مؤثر باشد. احتمال ديگري نيز وجود دارد و آن اين كه سرمايه گذاران نسبت به سود سهام بي تفاوت باشند و به خصوص با توجه به هزينه معاملات ، نسبت به آن عكس العملي نشان ندهند.(خوش طينت و حاجيان ، 1387 ،ص 5-4)
اين موضوع كه آيا تغييرات سـود تقسيمي حاوي اطلاعـاتي در رابطه با سود هاي آتـي مي باشد،يكي ازسوالاتي است كه توجه پژوهشگران بسياري را به خود جلب نموده است. و به عنوان آزموني از فرضيه اطلاع دهي سود تقسيمي مطرح شده است. در رابطه با اعتبار تجربي فرضيه علامت دهي سود تقسيمي يك نوع عدم توافق جمعي وجود دارد. به گونه اي كه گروهي از پژوهشگران اعتقاد به وجود يك رابطه مثبت و مهم مابين تغييرات سود تقسيمي و سود هاي آتي داشته و گروهي ديگراعتقاد به عدم وجود رابطه دارند .
يكي از فرضيات مهم حسابداري كه در دهه هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب نموده است، فرضيه علامت دهي سود تقسيمي مي باشد. طي ساليان متمادي پژوهشگران مختلفي فرضيه علامت دهي را، كه بيانگر وجود يك رابطه مابين اعلام و پرداخت سود و پيش بيني سود هاي آتي است،را با در نظر گرفتن متغيرهاي مختلفي همچون قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي5،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري6 ، و بازده هاي گذشته7 مورد بررسي و كنكاش قرار داده اند.
قابليت پيش بيني جريانهاي نقدي يكي از عوامل تعيين كننده كيفيت سود است، موضوعي كه در سال هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب نموده است . يكي از مواردي كه در بيانيه مفهومي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي به عنوان اهداف زيربنايي گزارشكري مالي مطرح شده، توانايي پيش بيني سود با توجه به جريان هاي نقدي آتي مي باشد.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ، متغيري كه از آن به طور وسيع در حسابداري و علوم مالي به منظور ثبت درك بازار از فرصت هاي رشد آتي استفاده مي شود نيز بر فرضيه علامت دهي سود تقسيمي تاثير گذار است.
بازده حقوق صاحبان سهام،يكي از متغيرهايي كه به طور وسيعي توسط سهامداران جهت انجام سرمايه گذاري ها استفاده مي شود نيز بر فرضيه علامت دهي سود تقسيمي تاثير گذار است.در اكثر تحقيقاتي كه تاكنون انجام شده است، ارتباط مابين جنبه اي از كيفيت سود و رفتار پرداخت سود تقسيمي و آثار اطلاعيه ها رامورد بررسي قرار داده اند. در حالي كه هدف ما در اين تحقيق پاسخ به سوالات زير است:
1) آيا بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟
1-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟
2-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟
3-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟
2) آيا بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟
1-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟
2-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟
3-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟
3) آيا بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟
1-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟
2-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟
3-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟
3-1 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق:
بورس اوراق بهادار از عمده ترين منابع تجهيز و تخصيص بهينه سرمايه مي باشد.و وظيفه آن فراهم نمودن بازاري براي خريد و فروش انواع سهام و اوراق بهادار است، چنانچه بخواهيم از اين بازار استفاده موثر داشته باشيم، بايد روابط موجود در آن را به خوبي بشناسيم. (برهاني ،1387،ص 5)از عمده ترين استفاده کنندگان صورتهاي مالي شرکت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس سرمايه گذاران بالقوه مي باشند. هدف سرمايه گذاران بالقوه كسب حداکثر بازده از سرمايه گذاري خود مي باشد،و در راستاي برآوردن اين هدف نياز به اطلاعاتي به شرح زير دارند:
1) ميزان سود سهامي که در آينده دريافت خواهند کرد، به چه ميزان، کي، و به چه نحوي خواهد بود، به عبارت ديگر سود سهام مذکور در چه تاريخي به چه مبلغي و به صورت نقدي يا غير نقدي پرداخت خواهد شد؟
2) در زمان فروش سهام خريداري شده،عوايد حاصل از فروش آن چقدر خواهد بود؟
يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در مورد تصميمات سرمايه گذاري، سود تقسيمي و واكنش سرمايه گذاران در برابر اين پديده مي باشد به همين دليل هدف ما در اين تحقيق فراهم آوردن شواهد تازه اي در مورد رابطه بين تغييرات سود تقسيمي،سود هرسهم،تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي شرکت ها بوسيله ارائه يك رويكرد جديد جهت آزمون فرضيه ها مي باشد.
در اهميت و ضرورت اين تحقيق بايد گفت كه در کشور ايران با توجه به اينکه داراي اقتصاد متعادلي نمي باشد، سرمايه ها عمدتاَ بسوي سفته بازي سوق داده مي شوند ، بوجود آوردن شرايطي که سرمايه گذاران از ميان گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري ، سرمايه گذاري بر روي اوراق بهادار و سهام شرکتها را برگزينند ، داراي اهميت خاص مي باشد. به عبارت ديگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازي بيشتر بورس مي گردد، موجبات انتقال سرمايه، از فعاليتهاي غيرمولد بسمت فعاليت هاي توليدي مولد و ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي فراهم خواهد شد.
و همچنين مي توان انتظار داشت كه سرمايه گذاران بازار سرمايه كشور با شناخت بهتر از اثرات سود تقسيمي در مورد سودهاي آتي به سرمايه گذاري در سهامي بپردازند كه كسب حداكثر بازدهي را براي ايشان ميسر سازد و اين امر باعث رونق بازار سرمايه و اقتصاد كشور گردد.

4-1 اهداف تحقيق
هدف كلي: هدف ما در اين تحقيق فراهم آوردن شواهد تازه اي در رابطه با فرضيه علامت دهي سود تقسيمي بوسيله ارائه يك رويكرد جديد جهت آزمون فرضيه مي باشد.
هدف ويژه: هدف پژوهش حاضر بررسي و شناخت عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي است. با اجراي اين پژوهش مي توان انتظار داشت كه سرمايه گذاران، مديران مالي و دست اندركاران بازار سرمايه كشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با تغييرات سود و با اعمال سياست هاي مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمايه گردند.
5-1 چارچوب نظري تحقيق
بر مبناي فرضيه علامــــت دهي سودتقسيمي، مقدار سود تقسيمي از ديد سهامداران به معاني مختلفي تفسير مي شود. چنانچه سود سهام بيش از ميزان مورد انتظار سهامداران باشد سهامداران آن را نشانه پيش بيني بهتر سود و افق آينده روشن مي دانند .در حالي كه،كاهش سود سهام را نشانه پيش بيني ضعيف مديران شركت تلقي ميكنند.
اين موضوع كه آيا تغييرات سـود تقسيمي حاوي اطلاعـاتي در رابطه با سود هاي آتـي مي باشد،يكي ازسوالاتي است كه توجه پژوهش گران بسياري را به خود جلب نموده است.
فرضيه علامــــت دهي سودتقسيمي،داراي دو مفهوم کليدي، در مدل خود مي باشد:
نخست آنکه: فرض مي شود که متعاقب تغييرات سود تقسيمي مي توان يک تغيير هم راستا در قيمت بازار سهام انتظار داشت، بطوري که اگر تغييرات در سود تقسيمي بصورت افزايش سود تقسيمي باشد اين امر حامل خبر خوبي مي باشد،و برعکس. و اين امر از آنجا ناشي مي شود که يک بازار شفاف مي بايست اطلاعات جديد را در يابد و بر مبناي آن ارزش شرکت را تعديل نمايد.ثانياً:بر مبناي پيش بيني مدل اين فرضيه، يک رابطه مثبت ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد شرکت وجود دارد.
بسياري از تحقيقات تجربي، بر روي مفهوم اول فرضيه علامــــت دهي سودتقسيمي تمرکز کرده اند، يعني آزمون عملکرد کوتاه مدت قيمت سهام، که فراهم کننده شواهد مهمي براي فرضيه علامت دهي سود تقسيمي است. تعداد زيادي از اين تحقيقات بيانگر واکنش مثبت قيمت سهام نسبت به تغييرات افزايشي سود تقسيمي، و همچنين واکنش منفي قويتر نسبت به تغييرات کاهشي سود تقسيمي است.
در اين تحقيق تمرکز ما بيشتر بر روي بخش دوم فرضيه علامـت دهي سودتقسيمي است،که بيان مي دارد که شرکت هاي با سود تقسيمي افزايشي، به سودهاي بيشتري در دوره هاي بعد دست مي يابند.
جدول شماره (1-1) تحقيقات متعدّدي را که در زمينه سود و سودتقسيمي صورت گرفته در خود جاي داده و چارچوب نظري تحقيق بر گرفته شده از اين تحقيقات مي باشد.
جدول (1- 1) تحقيقات انجام شده
سالمحقق/ محققانمتغيرهاي مورد مطالعهيافته هاي پژوهش2006ساوو،ساوا و وبر،مارتين8سود تقسيمي –
واكنش بازارعکس العمل بازار به تغييرات سود تقسيمي، اثر مهمي در اعمال تغييرات يا ثبات سود تقسيمي دارد؛ که با توجه به مدل تقارن اطلاعاتي، افزايش سود تقسيمي در راستاي انتقال بخشي از اطلاعات محرمانه شرکت، به بازار صورت مي گيرد(ساوو و همکاران،2006)2006ساوو،ساوا9سود تقسيمي
عملكرد قيمت سهامنمي توان شواهدي دال بر بهبود عملكرد شركت پس از تغييرات افزايشي سود ارائه نمود.(ساوو،ساوا،2006)2006چون – چيا چانگ، پراوين کومار، کي سيوا را ماکريشنان10تغييرات سود تقسيمي

تغييرات سود آتيارتباط مهمتري مابين تغييرات سود تقسيمي جاري و سود هاي آتي براي شرکت هايي که از قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ،نسبت ارزش بازار به دفتر ي و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام پايين برخوردار بودند، نسبت به شرکت هايي که از قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي، نسبت ارزش بازار به دفتري، و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام بالا برخوردار بودند يافتند(چانگ و همکاران ،2006)2007مايکل هانلون، جيمز مير و تري شولين11سود تقسيمي –
سودهاي آتيدر شركت هاي پرداخت كننده سود بين سود سال آتي و بازده سهام رابطه مستقيم بزرگتري در مقايسه با شركت هايي كه سود پرداخت نمي كنند وجود دارد.(هانلون و همکاران،2006)
ادامه جدول شماره (1- 1)
سالمحقق / محققانمتغيرهاي مورد مطالعهيافته هاي پژوهش1387سيد محمد برهانيسود تقسيمي

سودهاي آتي1. در شركت هاي پرداخت كننده سود بين سود سال آتي و بازده سهام رابطه مستقيم بزرگتري در مقايسه با شركت هايي كه سود پرداخت نمي كنند وجود دارد.
2. در شركت هايي كه سود بيشتري پرداخت مي كنند بين سود سال آتي و بازده سهام رابطه مستقيم بزرگتري در مقايسه با شركت هايي كه سود كمتري مي پردازند وجود دارد.(برهاني ، 1387، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه علامه طباطبايي)11388سيدحسين علوي طبري كيفيت سود

سود تقسيميهيچ كدام از چهار معيار كيفيت سود با تغييرات سود تقسيمي رابطه معنادار ندارند.( علوي طبري، 1388)2

1388

محسن سياح رزياني
كيفيت سود

توزيع سود نقدينتايج تحقيق نشان ميدهد در صورت سنجش کيفيت سود بر مبناي تغيير در اقلام تعهدي اختياري، ارتباط معکوس و معنادار ضعيفي ميان کيفيت سود و پرداخت مبالغ بيشتر سود نقدي وجود دارد. همچنين در صورتي که کيفيت سود بر مبناي نزديکي سود به جريانهاي نقدي عملياتي سنجيده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوي ميان کيفيت سود و احتمال افزايش سود نقدي مشاهده ميشود.( سياح رزياني ، 1388،پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه مرودشت)31389عبدالرضا شاملوتغييرات سود عملياتي ، بازده دارايي و درصد تغييرات سود تقسيمي- عملكرد آتيوجود رابطه بين عملكرد آتي با تغييرات سود عملياتي ،بازده دارايي ها و درصد تغييرات سود تقسيمي (شاملو ، 1389،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم و تحقيقات)4

6-1 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها
دراين تحقيق به منظور آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيوني به شرح ذيل استفاده مي كنيم :

(چانگ و همکاران ،2006،ص 17)
كه در اين فرمول:
برابر است با سود سال t
برابر است با ميانگين سود در سالهاي t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
برابر است با تغييرات سود تقسيمي سال t نسبت به سال t-1
برابر است با يک ضريب ثابت که در صورت تغيير سود تقسيمي عدد 1 و در صورت عدم تغيير سود تقسيمي عدد صفر مي گيرد.
متغيير هاي مستقل:
الف) تغيير سودتقسيمي:
برابر است با يک ضريب ثابت که در صورت تغيير سود تقسيمي عدد 1 و در صورت عدم تغيير سود تقسيمي عدد صفر مي گيرد.
ب)تغييرات سود تقسيمي استاندارد شده:
برابر است با تغييرات سود تقسيمي سال t نسبت به سال t-1
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
ج) سود هرسهم استاندارد شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
د) تغييرات سود هر سهم استاندارد شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با سود سال t-1
برابر است با تغيير سود سال t نسبت به سال t-1
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
متغيير وابسته :
تغييرات سودهاي آتي استاندارد شده :

برابر است با سود سال t
برابر است با ميانگين سود در سالهاي t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
اين معادلات در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام بالا و پايين دارند ، بررسي مي گردد.
متغييرهاي کنترل(مجازي) :
الف) قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي:
منـظور از جريان هاي نقدي ،جريان هاي نقدي عملـياتي مي‌باشد كه به منظور پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي سال بعد ما از جريان هاي نقدي سال جاري و اجزاي تعهدي سود استفاده مي كنيم.
برآورد قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي:
ما به منظور برآورد قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي، مدل مطرح شده به وسيله (بريتچ وهمکاران،200112 (را که جريان هاي نقدي عملياتي دوره بعد را با استفاده از جريان هاي نقدي دوره جاري و اقلام تعهدي سود تخمين مي زد به شرح زير استفاده کرديم:
که :
جريان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي براي شرکت iدر سال t
تغيير در حساب هاي دريافتني سال tنسبت به سال t-1
تغيير در حساب موجودي کالاي سال tنسبت به سال t-1


دیدگاهتان را بنویسید