2-2-1-14- سنجش توصيفي احساس خوشبختي40
2-2-1-15-بررسي رضايت از زندگي در ميان شهروندان زن ايراني41
2-2-2- پيشينه تحقيقات خارجي42
2-2-2-1- سنجش احساس ميزان رضايت و امنيت42
2-2-2-2- گزارشي از اعتبار سازه‌هايي از طيف رضايت از زندگي در يك مقطع زماني43
2-2-2-3- رضايت از زندگي در ميان دانش‌آموزان خارجي45
2-2-2-4- توانائي ها و محدوديت‌ها براي اندازه‌گيري كيفيت زندگي در نواحي شهري49
2-2-2-5- كيفيت زندگي و رضايت53
2-2-2-6- دنيا طلبي و نسبت آن با رضايت از زندگي55
2-2-2-7- رضايت از زندگي و توسعه56
2-2-2-8- احساس ميزان رضايت و امنيت56
2-2-2-9- همبستگي احساس خوشبختي با بيگانگي و بي‌اعتمادي56
2-2-2-10- همبستگي رضايت از زندگي با توسعه اجتماعي و اقتصادي56
2-2-2-11- بهروزي در آمريكا57
2-2-2-12- همبستگي رضايت از زندگي با پايگاه اجتماعي اقتصادي57
2-2-2-13- تحليلي از شاخص رضايت از زندگي57
2-2-2-14- بررسي تطبيقي ميزان رضايت از زندگي و احساس سعادت در بين چندين كشور اروپايي58
2-3-بخش دوم: مباني نظري70
2-3-1- نظريه هاي روان شناختي70
2-3-1-1-نظريه سلسله مراتب نيازها70
2-3-1-2-نظريه نياز به موفقيت72
2-3-2- نظريه هاي روان شناسي اجتماعي74
2-3-2-1-نظريه محروميت نسبي74
2-3-2-2-نظريه تطابق آرزو- وضعيت76
2-3-2-3-نظريه دلزدگي زيمل78
2-3-2-4-نظريه دلهره منزلت83
2-3-2-5-نظريه برابري84
2-3-2-6-نظريه ارزش منزلت85
2-3-2-7-نظريه بيگانگي اجتماعي85
2-3-2-8-نظريه مقايسه اجتماعي86
2-3-3- نظريه هاي جامعه شناسي89
2-3-3-1-نظريه آنومي دورکيم89
2-3-3-2-نظريه رابطه اجتماعي90
2-3-3-3-نظريه كونيگ94
2-3-3-4-لوئيس كريزبرگ95

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3-3-5-نظريه کارل مارکس96
2-3-3-6-نظريه ي پارسونز97
2-3-3-7-نظريه هومنز99
2-3-3-8-نظريه مبادله پيتر بلاو99
2-3-3-9-نظريه اينگلهارت100
2-3-3-10-ولع ارتقاء در ايران و عوامل مؤثر بر آن101
2-3-4-چهارچوب تئوريک102
2-3-5-فرضيات تحقيق105
2-1 مدل نظري تحقيق106
فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق
3-1- مقدمه108
3-2-متغير هاي پژوهش110
3-2-1-متغيرهاي زمينه اي: سن، جنس، تحصيلات، تاهل110
3-3-تعريف مفاهيم(تعاريف مفهومي وعملياتي متغيرها)110
3-3-1-رضايت از زندگي110
3-3-2-تعريف عملياتي111
3-3-3-روايي معيار(ابزار سنجش) متغير وابسته112
3-4-محروميت نسبي112
3-4-1-تعريف عملياتي112
3-5-آنومي (بي‌هنجاري)113
3-5-1-تعريف عملياتي114
3-6- دينداري(بعد احساسي)116
3-6-1-تعريف عملياتي116
3-7- احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي)117
3-7-1-تعريف عملياتي117
3-8-مثبت نگري118
3-8-1-تعريف عملياتي118
3-9-رضايت از خود119
3-9-1-تعريف عملياتي119
3-10- رضايت زناشوئي120
3-10-1-تعريف عملياتي120
3-11- سن121
3-12- وضعيت تاهل121
3-13-جنسيت122
3-14-تحصيلات122
3-15-ميزان درآمد122
3-16-روش تحقيق122
3-17-واحد تحليل و واحد مشاهده122
3-18-روش نمونه گيري123
3-19-جامعه آماري122
3-20-حجم نمونه123
3-21-مراحل تهيه پرسشنامه123
3-22-محاسبه روايي لازم124
3-23-تكنيك‌هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌ها124
3-24-اعتبار و پايايي124
3-25-بررسي روايي معيار ابزار سنجش125
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1-مقدمه128
4-2- بخش اول: آمار توصيفي128
4-2-1-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني128
4-2-2-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنس130
4-2-3-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مقاطع تحصيلي131
4-2-4-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل132
4-2-5-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان درآمد خانواده133
4-2-6-توصيف متغير وابسته: رضايت از زندگي135
4-2-7-توصيف متغير هاي مستقل139
4-2-7-1-محروميت نسبي139
4-2-7-2-آنومي اجتماعي143
4-2-7-3-دينداري(بعد احساسي)148
4-2-7-4-احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بيقدرتي)151
4-2-7-5-مثبت نگري154
4-2-7-6-رضايت از خود157
4-2-7-7-رضايت زناشويي160
4-3-بخش دوم: آمار استنباطي165
4-3-1-تحليل يافته هاي پژوهش (آزمون فرضيات)165
4-3-2-بررسي پيش فرض هاي تحليل رگرسيون و ارائة معادلة آن165
4-3-2-1-بررسي نرمال بودن و فاصله اي بودن سطح سنجش متغيرهاي تحقيق165
4-3-2-2- بررسي استقلال متغيرهاي مستقل از يكديگر يا عدم هم خطي آنها166
4-3-2-3- بررسي استقلال خطاها166
4-3-3-آزمون فرضيه يكم : احساس محروميت نسبي برکاهش رضايت از زندگي موثر است .167
4-3-4-آزمون فرضيه دوم: آنومي اجتماعي بر کاهش رضايت از زندگي موثر است.169
4-3-5-آزمون فرضيه سوم: بعد احساسي دينداري بر افزايش رضايت از زندگي موثر است.171
4-3-6-آزمون فرضيه چهارم: احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي) بر کاهش رضايت از زندگي موثر است.173
4-3-7-آزمون فرضيه پنجم : مثبت نگري بر افزايش رضايت از زندگي موثر است.175
4-3-8-آزمون فرضيه ششم : رضايت از خود بر افزايش رضايت از زندگي موثر است.177
4-3-9-آزمون فرضيه هفتم : رضايت زناشويي بر افزايش رضايت از زندگي موثر است.179
4-3-10-آزمون فرضيه هشتم: ميزان درآمد بر افزايش رضايت از زندگي موثر است.181
4-3-11-آزمون فرضيه نهم:ميزان تحصيلات بر دينداري موثر است.186
4-3-12-آزمون فرضيه دهم: بين جنس و رضايت از زندگي رابطه معناداري وجود دارد.187
4-3-13-آزمون فرضيه يازدهم: بين تاهل ورضايت از زندگي رابطه معناداري وجود دارد188
4-3-14-آزمون فرضيهدوازدهم: بين سن و رضايت از زندگي رابطه معناداري وجود دارد.190
4-3-15-آزمون فرضيه سيزدهم: ميزان تحصيلات بر دينداري موثر است.190
4-3-16-آزمون فرضيه چهاردهم: مثبت نگري بر رضايت از خود موثر است.192
4-4- معادلة رگرسيوني خطي چند متغيره (Multiple linear Regression)194
4-5-اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل موثر بر رضايت از زندگي200
فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات
5-1-مقدمه202
5-2- جمع بندي يافته ها و نتايج پژوهش203
5-3- پاسخ به سوالات اصلي پژوهش210
5-4- پيشنهادها و محدوديت هاي تحقيق211
فهرست منابع213

پيوست ها216

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 بررسي درصد فراواني هر يك از شاخص‌هاي تحقيق در بين پاسخگويان10
جدول 2-2بررسي ميزان همبستگي دو متغير “امنيت و رضايت” با ساير متغيرهاي تحقيق11
جدول 2-3 ارائة نتايج كلي متغيرهاي پژوهش14
جدول2-4 رابطه بين رضايت از دانشگاه و متغيرهاي زمينه اي15
جدول2-5 رابطه بين رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي و متغيرهاي زمينه اي17
جدول2-6 مقايسه رضايت از زندگي سال‌هاي 1353 و 1374به تفكيك جنس (براساس عوامل مشترك)23
جدول 2-7 مقايسه رضايت از زندگي سال‌هاي 1353 و 1374به تفكيك جنس (براساس عوامل مشترك)24
جدول2-8 تحليل عامل گويه هاي رضايت از زندگي25
جدول2-9 مقايسة ميزان رضايت از وضع سلامتي در سال هاي 1382- 135326
جدول2-10مقايسة ميزان رضايت از وضع مالي در سال هاي 1382- 135326
جدول2-11مقايسة ميزان رضايت از وضع شغلي در سال هاي 1353، 1379 و 138226
جدول2-12ميزان رضايت از اوضاع اقتصادي27
جدول2-13ميزان رضايت از اوضاع سياسي در سال 138227
جدول2-14 سطوح رضايت مالي بر حسب گروه هاي نسلي ( پيمايش 1382)28
جدول2-15سطوح رضايت فردي بر حسب گروه هاي تحصيلي( پيمايش 1382)29
جدول2-16رضايت از زندگي به تفکيک ابعاد اجتماعي35
جدول 2-17نتايج آزمون فرضيات 41
جدول2-18کيفيت زندگي و رضايت54
جدول 2-19خلاصه مهمترين نتايج پيشينه تجربي64
جدول2-20کارکرد گرائي ساختاري تالکوت پارسونز98
جدول2-21کارکرد گرائي ساختاري تالکوت پارسونز104
جدول 3-1خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير رضايت از زندگي111
جدول 3-2 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير ميزان احساس محروميت نسبي113
جدول شماره 3-3 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير آنومي115
جدول 3-4 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي دينداري116
جدول 3-5 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي احساس بيگانگي اجتماعي117
جدول 3-6 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي مثبت نگري118
جدول 3-7 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي رضايت از خود119
جدول3-8 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي رضامندي زناشوئي121
جدول 3-9بررسي روايي معيار متغير وابسته126
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني128
جدول4-2شاخص هاي مرکزي پاسخگويان به تفکيک سن129
جدول 4-3 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنس130
جدول 4-4توزيع فراواني پاسخگويان به تفکيک مقطع تحصيلي131
جدول 4-5 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل132
جدول 4-6 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان درآمد(ميليون ريال)133
جدول4-7شاخص هاي مرکزي پاسخگويان به تفکيک ميزان درآمد(ميليون ريال)134
جدول 4-8توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضايت از زندگي135
جدول 4-9 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از زندگي137
جدول 4-10شاخص هاي مركزي در متغير رضايت از زندگي138
جدول 4-11توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير محروميت نسبي140
جدول4-12 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير احساس محروميت نسبي141
جدول 4-13شاخص هاي مركزي در متغير محروميت نسبي141
جدول 4-14توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير آنومي اجتماعي143
جدول4-15توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير آنومي اجتماعي146
جدول 4-16شاخص هاي مركزي در متغير آنومي اجتماعي146
جدول 4-17توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير دينداري(بعد احساسي)148
جدول 4-18توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير دينداري(بعد احساسي)149
جدول 4-19 شاخص هاي مركزي در متغير دينداري(بعد احساسي)149
جدول 4-20 توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي)151
جدول 4-21توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير بيگانگي اجتماعي(بي قدرتي)152
جدول 4-22 شاخص هاي مركزي در متغير بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي)152
جدول 4-23 توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير مثبت نگري154
جدول 4-24توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير مثبت نگري155
جدول4-25شاخص هاي مركزي در متغير مثبت نگري155
جدول 4-26 توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضايت از خود157
جدول 4-27توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از خود158
جدول 4-28شاخص هاي مركزي در متغير رضايت از خود159
جدول 4-29توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضايت زناشويي161
جدول 4-30توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت زناشويي163
جدول4-31شاخص هاي مركزي در متغير رضايت زناشويي163
جدول4-32 همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده167
جدول4-33تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده167
جدول4-34ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده168
جدول4-35 همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده169
جدول4-36تحليل واريانس در در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده169
جدول4-37جدول ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده170
جدول4-38 همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده171
جدول 4-39 تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده171
جدول4-40 ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي172
جدول4-41همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده173
جدول4-42تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده173
جدول4-44همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده175
جدول4-45تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده175
جدول4-46ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي176
جدول4-47همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده177
جدول 4-48.تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده177
جدول 4-49ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده178
جدول 4-50.ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده179
جدول 4-51.ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده179
جدول 4-52ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده180
جدول4-53ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده181
جدول4-54 تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده181
جدول4-55ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده182
جدول4-56ضريب همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده183
جدول4-57تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده183
جدول 4-58ضرايب رگرسيون در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده184
جدول4-59آزمون تي با دو نمونه مستقل184
جدول4-60 تحليل آزمون تي با دو نمونه مستقل185
جدول4-61آزمون تي با دو نمونه مستقل186
جدول4-62 تحليل آزمون تي با دو نمونه مستقل186
جدول 4-63ضريب همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده187
جدول4-64تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده187
جدول 4-65ضريب همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده188
جدول4-66تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده188
جدول4-67 ضريب همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده189
جدول 4-68ضريب همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده190
جدول4-69تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده190
جدول4-70 ضريب همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده191
جدول 4-71ضريب همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده192
جدول4-72-تحليل واريانس در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده192
جدول4-73 ضريب همبستگي در خروجي تحليل رگرسيون خطي ساده193
جدول4-74.مراحل ورود متغيرها به معادله رگرسيوني چند متغيره به روش قدم به قدم197
جدول4-75- خلاصه ضرايب معادله رگرسيوني چند متغيره198
جدول4-76- تحليل واريانس در معادله رگرسيوني چند متغيره198
جدول4-77- معادلات رگرسيوني چند متغيره در مدل199
جدول4-78- اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل موثر بر رضايت از زندگي200
جدول شماره 5-1 ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش204
جدول شماره 5-2 مقايسه اثربخشي متغير هاي مستقل205
جدول شماره 5-3 خلاصه نتايج فرضيات پژوهش206

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1 توزيع فراواني جمعيت نمونه به تفکيک دسته سني129
نمودار4-2 توزيع فراواني جمعيت نمونه به تفکيک جنس130
نمودار4-3 توزيع فراواني جمعيت نمونه به تفکيک دوره تحصيلي131
نمودار4-4 توزيع فراواني جمعيت نمونه به تفکيک وضعيت تاهل132
نمودار4-5 توزيع فراواني جمعيت نمونه به تفکيک ميزان درآمد خانواده(ميليون ريال)134
نمودار 4-6هيستوگرام توزيع رضايت از زندگي در بين پاسخگويان138
نمودار 4-7توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از زندگي139
نمودار 4-8 هيستوگرام توزيع احساس محروميت نسبي در بين پاسخگويان142
نمودار4-9توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير احساس محروميت نسبي142
نمودار 4-10توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير آنومي اجتماعي147
نمودار 4-11 نمودار هيستوگرام توزيع آنومي اجتماعي در بين پاسخگويان147
نمودار 4-12نمودار هيستوگرام توزيع دينداري(بعد احساسي)150
نمودار 4-13توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير دينداري150
نمودار 4-14 نمودار هيستوگرام توزيع بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي)153
نمودار 4-15توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي)153
نمودار 4-16 نمودار هيستوگرام توزيع مثبت نگري در بين پاسخگويان156
نمودار 4-17 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير مثبت نگري156
نمودار 4-18 نمودار هيستوگرام توزيع رضايت از خود در بين پاسخگويان159
نمودار 4-19 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از خود160
نمودار4-20 هيستوگرام رضايت زناشويي164
نمودار 4-21توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت زناشويي164

فصل اول
کليات

1-1- مقدمه
رضايت از زندگي از شاخص‌هاي مهم اجتماعي است كه نسبتاً دير به حوزه علوم اجتماعي راه يافت، با وجود آنكه اين شاخص ذيل مفهوم كلي‌تر كيفيت زندگي و در واكنش به سنجش‌هاي اقتصادي طرح شد. اما به زودي به حوزه‌اي مستقل و مهم تبديل گشت اهميت اين شاخص- برخلاف آنچه غالباً تصور مي‌شود- به واسطه تأثير فوري سياسي آن نيست. رضايت از زندگي را نمي‌توان و نبايد مساوي رضايت سياسي پنداشت. رضايت از زندگي مفهوم فراگير و در عين‌حال پايدارتري است كه منعكس‌كننده احساس و نظر كلي مردم يك جامعه نسبت به جهاني است كه در آن زندگي مي‌كنند. اهميت آن نيز از حيث دلالت‌هايي است كه بر ويژگي‌هاي پايدار نظام اجتماعي دارد. در حالي كه رضايت سياسي جنبه گذرا و موقتي دارد و بيشتر نگرش افراد را نسبت به شرايط جاري روز مي‌سنجد. همين مفهوم رضايت از زندگي است كه به هنگام طرح كيفيت زندگي، مورد توجه قرار مي‌گيرد (گودرزي، 1388: 193).
رضايت از زندگي اگر چه تا حد زيادي بستگي به شرايط فردي دارد، اما تاثير عوامل اجتماعي در افزايش يا کاهش آن بسيار موثر است.جامعه از سوئي بوجود آورنده شرايطي است که مي تواند فرد را به سوي تحقق اهداف و آرزوهاي فردي سوق دهد واز سوي ديگر زمينه ساز تحقق فضايي است که فرد مي تواند به کنش متقابل وارتباط با همنوعاني که باعث ايجاد آرامش، امنيت واطمينان خاطر وي براي يک زندگاني مناسب باشند، مبادرت ورزد (هزارجريبي وصفري شالي،1388 :8).
رضايت کلي از زندگي، ترکيبي از شرايط فردي واجتماعي است ودر واقع خود نشانه اي از نگرش هاي مثبت نسبت به جهان ومحيطي که وي را فرا گرفته ودر آن زندگي مي کند مي باشد. رضايت از زندگي، همبستگي بالائي با احساس خوشبختي، اعتماد متقابل واحساس تعهد با جامعه داردو نشانه نگرش فرد به خود وجهان پيراموني است. سطح پايين رضايت از زندگي به گرايش هاي منفي نسبت به کل جامعه مربوط مي شود
با وجود رويكردهاي نظري متنوعي كه نسبت به مفهوم “رضايت از زندگي” وجود دارد، به نظر دو رويكرد عمده وجود دارد:
الف: رويکرد سازهاي: در اين نگاه “رضايت از زندگي” سازه‌اي است كه داراي ابعادي چند است مانند رضايت از خود، رضايت از خانواده، و رضايت از شغل…(قهرمان، 1384).
ب: رويکرد کل گرايانه: در اين نگاه “رضايت از زندگي” فاقد بُعد است وبه صورت يک سوال کلي مطرح مي شود و اگر در تحقيقات از گويه‌هاي متعددي براي سنجش آن استفاده شد، قصد محقق ارتقاء سطح سنجش آن از ترتيبي به فاصله‌اي بوده است، هرچند در بسياري از تحقيقات براي سنجش آن از يك گويه استفاده شده است(همان،1384). به نظر مي‌رسد كلي بودن مفهوم رضايت از زندگي و انتزاعي بودن آن، رضايت از زندگي را داراي ويژگي‌هاي منحصربه فردي نموده است، به نظر مي‌رسد زندگي مساوي مجموع حيطه‌هايي مانند شغل، تحصيلات، اوقات فراغت، سلامتي و … نيست، حتي اگر حيطه‌هاي مذكور افزايش يابد، گرچه حيطه‌هاي مذكور بخش زيادي از زندگي را تشكيل مي‌دهند، اما زندگي چيزي فراتر از اين حوزه‌ها نيز در خود دارد. البته مساوي نبودن كل با مجموعه‌ي اجزاي آن نه‌تنها در علوم طبيعي، بلكه در علوم انساني امري غريب نيست (سروش، 1374: 99-24 با تلخيص).
شواهد تجربي زيادي نيز اين ادعا را ثابت مي‌كند، مثلاً خودكشي كه خود حكايت از سطح نازل زندگي دارد در مواردي شکل مي‌دهد كه گاه مجموع رضايت فرد از حوزه‌هاي رايج پايين نمي‌باشد. مثلاً انديشمندي كه به بن‌بست فكري مي‌رسد و احساس پوچي و سرانجام خودكشي مي‌كند يا كسي كه در يك رابطه عاشقانه ناكام مانده و به زندگي خود پايان مي‌دهد، شواهدي هستند كه اگر از آنان ميزان رضايت‌شان را از حوزه‌هايي مانند خانواده، شغل، تحصيلات، محيط زندگي و … جويا مي‌شديم شايد نارضايتي جدي از هيچ يك وجود نداشته است و مجموع نمرات رضايت از زندگي‌شان خيلي پايين هم نباشد.
1-2- بيان مسئله
آيا دستاوردهاي اقتصادي همچون افزايش درآمد ملي، افزايش تعداد و تنوع كالاها و … رضايت مردم را از زندگي افزايش داده است؟ امروزه ما با تراكم ترافيك و آلودگي هواي شهري مواجهيم در حالي كه صد سال پيش تنها با جاده‌هاي خاكي و كوچه‌هاي كثيف برخورد مي‌كرديم، امروزه با زندگي‌هاي نابسامان و نرخ‌هاي بالاي طلاق مواجهيم، اما “در گذشته، از مراقبت‌هاي بهداشتي ناچيز و نرخ مرگ‌ومير بالا در اثر بيماريها برخوردار بوديم. كداميك از اين دو موقعيت موجد رضامندي و خشنودي بيشتري هستند؟
در جوامع صنعتي پديده‌هاي جديد به مرور زمان و به طور تدريجي در همان جوامع به اقتضاي مسائل و مشكلات و نيازهاي آنجا ابداع شدند و موجب يك رشد تدريجي در طول تقريباً 200 سال در همه زمينه‌ها از صنعت و كشاورزي و پزشكي گرفته تا فيزيك و نجوم و بيولوژي و … شده به تدريج به اقتضاي رشد هر بخش تقسيم كار و انواع مشاغل بوجود آمد، توليدات داخلي متناسب با ساختار فرهنگي و نيازهاي موجود جامعه افزايش يافت، ابزار بهتر ارضاء نياز ارائه شد و در عين‌حال به علت رشد اقتصادي همسو با نيازها و تعادل تدريجي در همه زمينه‌هاي و افزايش درآمدها، به مردم امكان تهيه جديد ارضاي نياز را مي‌داد.
در چنين جوامعي نيز فرايند مقايسه‌اي اجتماعي، احساس محروميت نسبي و لذا فرايند پيدايش نياز نيز وجود داشت و دارد، اما از آنجا كه دست‌يابي به ابزار جديد ارضاي نياز در حد نياز احساس شده در هر قشر و گروهي به طور ذهني امكان‌پذير به نظر مي‌رسد احساس نارضايتي از وضع موجود كم است و اگر اينجا و آنجا احساس نارضايتي بوجود آيد، عموما در حد قابل كنترل است و عنان جامعه از دست اداره‌كنندگان آن خارج نمي‌شود (رفيع‌پور،1387 (ب): 35-34 با اندكي تلخيص)
اما در جوامع در حال توسعه از جمله كشور ما ايران، امكان رشد اقتصادي مستمر عملاً وجود ندارد و اگر وجود دارد به علت شدت نابرابريهاي اجتماعي- اقتصادي عموماً در دست درصد كوچكي از اعضاي جامعه است كه خود باعث بروز نارضايتي است علاوه‌بر آن، قرار گرفتن در مسير مدرنيته در كشورهاي توسعه نيافته به كاهش باورهاي تقديرگرايانه مي‌انجامد؛ كه آن نيز سبب نارضايتي مي‌گردد (رفيع‌پور، 1377: 74-73).هنگامي كه نظام فرهنگي جامعه الگوهايي را ارائه مي‌نمايد كه نظام اقتصادي امكان برآورده شدن مطلوب اهداف در چهارچوب آن الگوها را ندارد. پيامد آن، ارضا نشدن نيازهاست كه باعث نارضايتي مي‌گردد.
به عقيدة كونيگ در كشورهاي توسعه نيافته يك شكل سنتي و پذيرفته شده از فقر وجود دارد كه انسان به آن عادت كرده است. اما شرايط وقتي تغيير مي كند، كه از طريق گسترش وسائل ارتباط جمعي، يك نوع زندگي ديگر و مرفه تر ( مثلاً با برنامه هاي تلويزيوني،ماهواره اي؛اينترنتي … ) تا اقصي نقاط جوامع تكامل نيافته رخنه مي كند. در پي تضاد اين دو عامل، نيازهاي بي حد و حصر رشد مي كنند و پس از آن، حركتهاي ناگهاني رشد اقتصادي، بسياري از مواقع يك وضعيت آنومي به شكل يك گم گشتگي فرهنگي جهشي ( و از دست دادن هويت فرهنگي ) را در پي دارد كه نه فقط يك نارضايتي عميق، بلكه علاوه بر آن ناآراميهاي سياسي گسترده اي را بوجود مي آورد.” ( رفيع پور، 1378 (ب): 27-26 ). جامعه ما بخصوص شهر ايلام از تحولات جهاني در عصر ارتباطات مصون نيست و به نظر مي رسد به علت شکل گيري نيازهاي جديد در عصر ارتباطات باعث بالارفتن نارضايتي اجتماعي شده است.
1-3- اهميت وضرورت پژوهش
انسان موجودي هدفمند و هميشه در پي ارزيابي از وضعيت زندگي مي‌باشد و تا زماني كه به آنچه مي‌خواهد دست نيابد احساس رضايت نمي‌كند شايد به جرأت بتوان گفت نهايت آمال هر انساني، تحقق اهداف و آرزوهايش است. البته سطح اهداف و آرزو ريشه در شرايطي دارد كه فرد در كنش متقابل، ديگران و وضعيت موجود به دست مي‌آورد. از اين رو، امروزه هرچه جامعه توسعه يافته به فكر رضايت شهروندان خود مي‌باشد، زيرا رضايت از زندگي با توسعه اجتماعي و اقتصادي همخواني و همبستگي بالايي دارد. (اينگلهارت به نقل از هزارجريبي و شالي، 1388: 9). عنصر رضايت يكي از عناصر اساسي نظم، وفاق و همبستگي اجتماعي است. توجه به آن از اين جهت حائز اهميت است كه مي‌توان ضمن شناخت شرايط رواني جامعه، عناصر اجتماعي بسياري را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد از سوي ديگر بايد توجه داست كه وجود و تداوم گسترش آن باعث كمرنگ شدن تعهد افراد به نظام ارزشي و اعتماد آنان نسبت به ساير اعضاي جامعه شده و چه بسا منشأ بسياري از تحولات اجتماعي شود. عواطف مثبت فرد از شرايط خود اگرچه عنصري ذهني است اما ريشه در شرايط عيني دارد. مي‌توان اين حقيقت را ناديده انگاشت كه مؤلفه‌هاي اصلي در ارزيابي مثبت و منفي هر فرد، تحليل و ارزيابي ذهني است كه نسبت به شرايط خود جامعه در تطبيق با ديگران است. چنانچه ارزيابي فرد از اوضاع شخصي يا زندگي خود به نتايج منفي بينجامد. اين عاطفه منفي در همان بخش محدوده نمانده و بسياري از رفتارها و گرايش‌هاي فرد نسبت به وضعيت فردي و شرايط اجتماعي را تحت تأثير قرار داده و متحول مي‌كند (همان) .يافته‌هاي پژوهشي حكايت از آن دارند كه رضايت افراد از يك حوزه خاص از زندگي (مثلاً اشتغال يا خانواده) تنها متأثر از شرايط موجود در آن حوزه نيست يا بلكه متأثر از رضايت كلي فرد از زندگي نيز مي‌باشد. (مكينتاش به نقل از قهرمان، 1384: 9). به تعبيري ديگر چنانچه ارتقاء رضايت فرد در هر حوزه‌اي از حوزه‌هاي زندگي هدف باشد، نبايد صرفاً درصدد رفع نيازهاي فرد همان حوزه بود بلكه بايد به رضايت كلي فرد از زندگي نيز توجه نماييم. چنانچه اشخاص در يك زمينه‌ي عام مطلوب، آرام و رضايت‌بخش به سر ببرند؛ سپس اگر حادثه‌اي ناگوار در حيطه خاصي از زندگي براي آنان رخ دهد (مثلاً به لحاظ شغلي شخص شغلش را از دست بدهد، با آسيب رواني كمتري مواجه مي‌گردد. بنابراين شناخت رضايت از زندگي و عواملي كه سبب پيدايش يا كاهش آن مي‌شود حائز اهميت است. نكته ديگري كه قابل ذكر است “تأثير رضايت از زندگي در مشاركت اجتماعي و نقش پيشگيري‌كننده آن در جلوگيري از بي‌تفاوتي و اعتياد، خودكشي و … است (غفاري، 1381: 23- 22).
اين پژوهش از دو جنبه توصيفي و تبييني داراي اهميت است جنبه نخست بدست آوردن آگاهي از ميزان رضايت از زندگي مردم شهر ايلام در حال حاضر و جنبه دوم شناخت و تبيين عوامل رضايت مندي يا نارضايتي از زندگي دربين جامعه آماري به منظور ارائه راهکارهاي کارشناسي است.
1-4- اهداف تحقيق
1-4-1-اهداف کلي
1-سنجش ميزان رضايت از زندگي در بين شهروندان ايلام .
2-سنجس عوامل موثر بر رضايت از زندگي در بين شهروندان ايلامي
1-4-2-اهداف جزئي
1-سنجش عواملي که بيشترين تاثير بر رضايت از زندگي در بين جامعه آماري دارند.
2-سنجش عواملي که بيشترين تاثير در کاهش نارضايتي از زندگي در بين جامعه آماري دارند.
3-ارائه راهکارهاي مناسب جهت کاهش نارضايتي از زندگي در بين جامعه آماري.
1-5- سؤالات تحقيق
1-ميزان رضايت از زندگي در جامعه آماري مورد مطالعه چقدر است؟
2-کدام عوامل منبع بيشترين رضايت مندي در بين جامعه آماري هستند؟
3-کدام عوامل منبع بيشترين نارضايتي از زندگي در بين جامعه آماري هستند؟

فصل دوم
پيشينه تجربي و مباني نظري

2-1-مقدمه
هر بررسي علمي و تجربي از عوامل مرتبط با موضوع “رضايت از زندگي” بدون توجه به اصول نظريه‌هاي مرتبط در حوزه‌هاي جامعه‌شناسي، روان‌شناسي اجتماعي و روان‌شناسي، ناتمام و نارسا خواهد بود. از طرفي تبيين عوامل مؤثر بر رضايت از زندگي به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته نيازمند بررسي كليه عوامل و متغيرهاي اجتماعي، رواني، فرهنگي، اقتصادي و فرامادي، در ارتباط متقابل با يكديگر است. بنابراين با توجه به اين كه نظريات مختلف مناظر بسياري را پيش روي ما قرار مي‌دهند، در حالي كه هر يك از اين ديدگاه‌ها با يكديگر اختلاف‌هايي دارند، بررسي عوامل مؤثر بر رضايت از زندگي از ديدگاه‌هاي مختلف به ما اين امكان را مي‌دهد، تا ابعادي از موضوع را كه هرگز مورد توجه قرار نگرفته است پيدا كنيم.
به طوركلي، سه نوع رضايت از زندگي از يكديگر قابل تفكيك‌اند.
الف-رضايت ناشي ازبرخورداري1،
ب- رضايت ناشي از ارتباط2
ج-رضايت ناشي از بودن3
و به طبع آن مي‌توانيم تئوري‌هايي كه عوامل مؤثر بر رضايت را تبيين مي‌كنند به سه دسته طبقه‌بندي كنيم (گودرزي، 1388، 203 با تلخيص).
رضايت ناشي از برخورداري بيشتر به امكانات و ميزان برخورداري از امكانات بستگي دارد و تئوري‌هايي كه عوامل اقتصادي مؤثر بر رضايت از زندگي را تبيين مي‌كند به نوع اول رضايت از زندگي مرتبط‌اند. رضايت ناشي از ارتباط به رضايت اجتماعي ارتباط دارد، رابطه اجتماعي از حيث نوع، شدت و درگيري عاطفي، و رضايت از زندگي اثر مي‌گذارد و تئوري‌هايي كه عوامل اجتماعي مؤثر بر رضايت از زندگي را تبيين مي‌كنند مربوط به نوع دوم رضايت از زندگي هستند. رضايت ناشي از بودن، در قضاوت ما از كيفيت زندگي مؤثر است. اين رضايت، بيشتربا احساس كنترل بر زندگي خود، در مقابل اين احساس كه، زندگي ما توسط نيروهاي بيرون از ما كنترل مي‌شود، مرتبط است. اين مسئله كه جامعه‌شناسان اصطلاحاً آن را از خودبيگانگي مي‌خوانند و بالاخره تئوري‌هايي كه عوامل روان‌شناختي و فرامادي مؤثر بر رضايت از زندگي را تبيين مي‌كنند در اين دسته قرار مي‌گيرند.
2-2-بخش اول: پيشينه تحقيقات تجربي
2-2-1- پيشينه تحقيقات داخلي
2-2-1-1- رضايت از زندگي يا احساس ذهني بهزيستي (عسکري وهمکاران1390)
رضايت از زندگي يا احساس ذهني بهزيستي نيز، حوزه اي از روان شناسي مثبت نگر است که تلاش مي کند ارزيابي شناختي (قضاوت کلي درمورد رضايت از زندگي) وعاطفي (تجربه‌ي هيجانات خوشايند و ناخوشايند) مردم از زندگي شان را مورد بررسي قرار دهد.در اين زمينه معلوم شده است که رضايت از زندگي، از اهداف اصلي افراد است (آناس،1993 نقل از عسکري و همکاران،1390 :54).
شاملو عقيده دارد اگرچه زندگي سعادتمندانه تنها تا اندازه اي به روابط لذت بخش جنسي بستگي دارد ولي اين روابط، يکي از مهمترين علل خوشبختي يا عدم خوشبختي زندگي زناشوئي است واهميت آن مي تواند با تاثير بر افکار واحساسات زوجين، به طور مستقيم يا غير مستقيم روابط ميان آنها رادر ابعاد وسيعي تحت تاثير قرار دهد(شاملو به نقل از عسکري،1390: 54 ).
2-2-1-2-بررسي رضايت از زندگي وجايگاه احساس امنيت در آن در بين شهروندان تهراني(هزار جريبي وصفري شالي 1388 )
در اين تحقيق هدف بررسي رضايت از زندگي وجايگاه احساس امنيت در آن در بين شهروندان تهراني بوده است که نتايج حاصل از درصد فراواني هر يك از شاخص‌هاي تحقيق از نگاه پاسخگويان در جدول شماره دو آمده است. در مجموع مقايسه داده‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان رضايت فردي بيشتر از رضايت در حوزه اجتماعي است، البته نتايج ساير تحقيقات و پيمايش‌هاي ملي كه به بررسي ميزان رضايت در دو بُعد فردي و اجتماعي4 پرداخته‌اند، نيز همين نتيجه را تأييد مي‌كنند. در مجموع نتايج نشان مي‌دهد كه ميزان رضايت اجتماعي در حال كاهش است و از طرف ديگر افراد سعي مي‌كنند، كه براي آينده شخصي خود برنامه‌ريزي كرده و با توجه به بالا بردن ميزان تحصيلات، رسيدگي به وضعيت سلامتي، ميزان رضايت فردي خود را بالا ببرند. البته تئوري جبران نيز همين موضوع را مورد تأييد قرار مي‌دهد، زيرا براساس اين تئوري اگر در يك حوزه احساس نارضايتي يا محروميت كنند، سعي مي‌كنند كه با تلاش در حوزه ديگر به وضعيت بهتري برسند، از اين رو، معمولاً افرادي كه از حوزه اجتماعي نااميد باشند، اما از لحاظ فردي انگيزه بالايي براي پيشرفت داشته باشند، سعي مي‌كنند كه به حوزه‌ي فردي خود توجه بيشتري داشته و ميزان رضايت يا نقطه اميد خود را در اين حوزه بالاتر ببرند، تا جبراني در مقايسه با حوزه عمومي و اجتماعي باشد(هزارجريبي وصفري شالي،1388 :18).

جدول 2-1 بررسي درصد فراواني هر يك از شاخص‌هاي تحقيق در بين پاسخگويان
شاخصدرصد فراوانيميانگين خيلي كمكمتاحدوديزيادخيلي زياد رضايت فردي 3.5 11 23 46.5 16 3.6 رضايت اجتماعي 16 23 37 22 2.5 2.72 اعتماد به كارايي مسئولان 10 31 22 28 9 2.94 اميد به آينده اجتماعي 14 19 30 21 16 3.07 احساس عدالت توزيعي 7 16 27 39 11 3.31 ارضاي نياز 21 15.5 43 18 3 2.67 احساس امنيت 8 25 37 25 6 2.95 اميد به آينده فردي 7 15 35 31.5 11 3.23 اعتماد اجتماعي 8 25 47 16 4 2.84 احساس محروميت 11 25 25 22 16.5 3.07 دينداري 5 10 18.5 29 38 3.84
مقايسه ميانگين متغيرها نشان مي‌دهد كه در مجموع رضايت فردي و اميد به آينده فردي بالاتر از رضايت اجتماعي و اميد به آينده اجتماعي است. در ضمن مقايسه متغيرها نشان مي‌دهد كه ميزان احساس عدالت، امنيت و … در بين پاسخگويان بالاتر از متوسط مي‌باشد و لازم است كه ميزان احساس محروميت در بين پاسخگويان پايين بيايد(همان:19).
جدول 2-2بررسي ميزان همبستگي دو متغير “امنيت و رضايت” با ساير متغيرهاي تحقيق


دیدگاهتان را بنویسید