در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

لذا با توجه به مباني نظري وادبيات انگيزش عوامل موثربر انگيزش دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي اقيانوس پيما عبارتند از:
شرايط محيط كار، فراهم نمودن امكانات رفاهي، ميزان حقوق و دستمزد، کوتاه شدن مدت ماُموريت دريائي بين 2 تا 3 ماه ، قبول حرفه دريانوردي بعنوان شغل سخت وبهره مندي از مزاياي نقدي وغير نقدي ، کوتاه شدن طول خدمت براي بازنشستگي، هم سطح سازي دستمزد دريانوردان ايراني با دريانوردان خارجي،احساس مسئوليت حرفه اي شرکت در مقابل دريانوردان و خانواده آنها، رعايت کنوانسيون هاي بين المللي از قبيل کنوانسيون بين المللي کار و الحاقات معيارهاي شغلي بين الملل با اهداف رعايت حقوق دريانوردان، مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازماني ، ايجاد زمينه هايي براي افزايش رضايت شغلي ، ايجاد مزيت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهاي حمل و نقل دريايي براي دريانوردان ، توجه به ارتباطات سازماني ، نحوه سرپرستي و سبك رهبري ، توجه به منزلت دريانوردان در سازمان و اجتماع، امکان تحصيل در مقاطع بالاقیمت: تومان

پاسخی بگذارید