1-8 كاربردهاي متصور از تحقيق:
با توجه به سفرهاي زياد و متوالي افراد از سمت شهرکرد به اصفهان ميتوان دلايل سفرهاي افراد را شناخت و به تبع آن کمبودات موجود را شناسايي و درمديريت و برنامه ريزي صحيح و جامع شهري در بخش خدمات شهري شهر شهرکرد قدمي برداشت.
همچنين از طرف ديگر مي توان از نتايج تحقيق جهت بهبود سيستم حمل و نقل و ضرورت احداث خطوط حمل و نقل ريلي بين دو استان چهارمحال و بختياري و اصفهان استفاده کرد و آنرا امر ي اجتناب ناپذير دانست. همچنين با اين امر مي توان به مدلسازي آتي در مورد عوامل سفرهاي روزانه بين شهري شهرهاي شهرکرد و اصفهان کمک کرد.
1-8-1 مراجع استفاده كننده از نتيجه پايان نامه :
1- سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان هاي چهارمحال و بختياري و اصفهان
2- سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري
3- شهرداري شهر شهرکرد
4-سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري
1-9 روش انجام تحقيق:
1-9-1 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات :
روش پژوهش به صورت ترکيبي از روش هاي اسنادي- تحليلي و ميداني بوده است که به شرح ذيل ميباشد:
ابتدا اطلاعات به صورت کتابخانه اي و با استفاده از سايت هاي مربوطه و اسناد موجود جمع آوري ، فيش برداري و مورد بررسي قرار گرفته است.شماري از اطلاعات از طريق سالنامه و سازمانهاي اداري استان چهارمحال و بختياري گرفته شده و در نهايت با تدوين پرسشنامه و مصاحبه در تحقيق ميداني ، علل سفر افراد و گروه سني آنها مورد مطالعه قرار گرفته است، همچنين براي تحليل اطلاعات از نرم افزارهاي آماري (Excel ,Spss) استفاده شده است.
1-9-2 روش تجزيه و تحليل داده ها:
روش تجزيه و تحليل و بررسي ، بصورت توصيفي- تحليلي خواهد بود .
1-10 روايي و پايايي تحقيق:
مقصود از روايي (اعتبار) آن است که وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه گيري کند و نه خصيصه ديگر را. اعتبار به صور گوناگون حاصل مي شود. از جمله اعتبار صوري و اعتبار تجربي. در تحقيق حاضر از اعتبار صوري استفاده شده است. مزيت اين روش در اين است که مشخص مي کند شاخص هاي بدست آمده تا چه حد ، از ارزشهاي خاص محقق است و خود واقعيت را آنطور که هست ، مورد سنجش و ارزيابي قرار مي دهد( ساروخاني ، 1377 :138).
منظور از پايايي وسيله اندازه گيري آن است که اگر خصيصه مورد سنجش را با همان وسيله ، تحت شرايط مشابه دوباره اندازه گيري کنيم ، نتايج حاصله تا چه حد دقيق ، مشابه و قابل اعتماد خواهد بود( علي پور : 1390 : 10).
براي محاسبه ضريب قابليت اطمينان (پايايي) ابزار اندازه گيري ،شيوه هاي مختلفي به کار برده مي شود. از آن جمله مي توان به اجراي دوباره (روش بازآزمايي) ،روش موازي(هپتا) ، روش تصنيف(دو نيمه کردن) و روش آلفاي کرونباخ اشاره کرد. براي اندازه گيري و سنجش پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است. آلفاي کرونباخ همساني دروني يا ثبات دروني سوال ها را ارزيابي ميکند و نشان مي دهد که سوال هاي آزمون تا چه حد ، براي اندازه گيري ويژگي مورد نظر با يکديگر هماهنگي دارند.
جدول 1-1 : متغيرهاي کلي تحقيق ، شاخص هاي سنجش متغيرها و درصد روايي آنها
متغيرشاخص هاروايي1- سفرهاي روزانه- گروه سني افراد
– ميانگين تعداد سفر در هفته
– بيشترين تعداد سفر در روزهاي هفته
– مقصد نهايي سفر
– علت سفر66%2- خدمات شهري- نظرخواهي در مورد خدمات
1)درماني
2)آموزشي
3)تفريحي
4)تجاري
– سرانه هاي وضع موجود و استاندارد خدمات65%سيستم حمل و نقل- نوع وسيله نقليه مورد استفاده
– نوع سيستم حمل و نقل مناسب
– نظرخواهي در مورد سيستم حمل و نقل
1)مديريت حمل و نقل
2)سيستم ايمني جاده اي
3)کيفيت خدمت رساني سيستم
4)کيفيت وسايل حل و نقل67%
براي سنجش هر يک از متغيرها به ترتيب 25 ، 20 و 29 گويه استفاده شده است که در مجموع با احتساب گويه هاي شناسايي ، کل پرسشنامه شامل 88 گويه مي باشد. گويه ها بر اساس طيف ليکرت و پيوستار پاسخ ها بر پايه طيفي بسيار خوب ، خوب ، متوسط ، ضعيف و کاملا موافقم ، موافقم ، نظري ندارم ، مخالفم ، کاملا مخالفم تنظيم و نمره گذاري شده اند. و به ترتيب نمره هاي 1،2،3،4 و 1،2،3،4،5 به گزينه ها تعلق گرفته اند.همه گويه ها نيز به صورت مثبت نمره گذاري شده اند.همچنين مشخص شد که 3 عامل ياد شده 96% از تغييرات متغير را دارا بوده و لذا تحقيق از پايايي بالايي برخوردار است.
1-11 جامعه آماري و روش نمونه گيري:
جامعه آماري مورد مطالعه شامل شهروندان شهرهاي شهرکرد و اصفهان مي باشد که از طريق پايانه هاي مسافربري موجود در مراکز دو استان نامبرده شده از شهرکرد به اصفهان يا بالعکس (چه از طريق اتوبوس چه از طريق سواري) سفر مي کنند.
حجم اين جامعه نامحدود بوده ولي جهت سهولت امر به صورت نمونه گيري احتمالي با استفاده از فرمول كوچران1 (حافظ نيا :1387،142) و به طور ميانگين ، 384 نفراز مسافران را انتخاب وبراي دستيابي به اطلاعات مورد نياز پرسش نامه هايي تهيه و تکميل شده اند.

1-12 مشکلات و محدوديت هاي تحقيق
در هر تحقيقي بسياري از مسائل و مشکلات مانع از انجام تحقيق مي گردد که موانع پژوهش حاضر به شرح زير مي باشد:
-عدم همخواني آمارها
-عدم وجود منابع خاص در خصوص موضوع مورد مطالعه
-عدم همکاري مسافران با محقق
-امتناع مسئولين از دادن اطلاعات و آمار در دسترس
فصل دوم:
مباني نظري و ادبيات موضوع
2-1 مقدمه:
حمل و نقل و ترافيک شهري ، همواره به عنوان مبحثي کليدي و اساسي در مطالعات شهري و ناحيه اي مطرح بوده است. زيرا همانطور که خواهيم ديد يکي از نقش هاي اساسي زندگي شهري را تشکيل مي دهد ، که آن با ارتباط بخشيدن اکثر امور انساني به يکديگر و جريان يابي افراد ، کالا ، انرژي و اطلاعات محقق مي گردد.اگر اغراق نباشد حيات و ممات شهرها در گرو حمل و نقل شهري است. بنابراين پرداختن به اين موضوع خود بينشي گسترده و بين رشته اي را مي طلبد که تنها از عهده يک علم و حتي مجموع علوم انساني بر نمي آيد (اميني نژاد :1390، 3).
در اين فصل به معرفي متغيرهاي مستقل و وابسته پرداخته شده و مروري بر مطالعات پيشين انجام شده در اين زمينه داريم.
2-2روش شناسي تحقيق:
2-2-1 معرفي متغيرهاي مورد استفاده در اين پژوهش:
متغير مستقل(1) در اين پژوهش سفرهاي روزانه مي باشد که در آن گروه هاي جمعيتي جوان ، ميانسال و سالخورده از لحاظ تعداد(يا درصد) مورد بررسي قرار مي گيرند و متغيرهاي وابسته عبارتند از: 1-ميزان خدمات(آموزشي ،بهداشتي-درماني، تفريحي و دادوستد)، که در طي پژوهش سرانه هاي موجود با وضعيت بهينه براي شهر شهرکرد مقايسه مي شوند و 2- سيستم حمل و نقل، که در طي آن شاخص هاي نوع سيستم حمل و نقل (جاده اي و ريلي) در وضع موجود و آتي اعم از ميزان هزينه و وقت صرف شده و ميزان خسارات وارده مورد بررسي قرار مي گيرند.
(1) Independent variable
2-2-1-1 متغير مستقل:
2-2-1-1-1 سفر: فرهنگ نامه‏ها از”سفر” تعريف‏هاى مشابهى ارائه داده‏اند. در فرهنگ معين آمده است: سفر، در لغت به معناى بيرون آمدن از شهر خود و به محل ديگر رفتن است، نيز به معناى قطع مسافت و راهى كه از مكانى به مكان دور طى مى‏كند، آمده است. فرهنگ‏هاى عربى سفر را “كشف حجاب و كنار زدن پرده” معنا كرده‏اند، حجاب‏هايى كه معمولاَ از جنس اعيان و اشياى خارجى است. راغب اصفهانى مى‏نويسد: “سفر العمامة عن الرأس ،و الخمار عن الوجه” يعنى عمامه را از سر، و نقاب را از صورت، كنار زد. البته “سِفر” (به كسر سين) به معناى كتاب آمده كه جمع آن اسفار است. از تعريف ‏هاى لغوى و فرهنگ نامه‏اى كه بگذريم، آنچه ما را به مقصود نزديك ‏تر مى‏كند، ماهيت سفر در منظر عالمان اخلاق و تربيت است. مرحوم فيض كاشانى كه از بزرگترين دانشمندان شيعى و آگاهان‏علم اخلاق است در اثر مهم خود المحجة البيضاء، سفر را اينگونه مى ‏ستايد:
از رهگذر سفر، آدمى از آنچه مى‏هراسد، رهايى مى‏يابد و به آنچه ميل دارد، نايل مى‏شود.اين ويژگى براى مسافرت، نكته مهمى است كه مرحوم فيض كاشانى بدان اشاره مى ‏كند. بر اين اساس، سفر بازگيرنده و باز دهنده است (ناظم‏زاده قمى : 1388 :67).
سفرها هم در سرتاسر فضا و در عين حال در طول زمان ايجاد مي شوند. ويژگي مکاني سفرها بدين معناست که هر سفر يا حرکت ترافيکي يک مبدا و يک مقصد که در نقاط جغرافيايي خاص شهرها قرار گرفته اند دارا مي باشد.وجود تسهيلات حمل و نقل که هر مبدا خاص را به مقصدي وصل مي کند ،افراد را قادر به مسافرت مي سازد.
توزيع زماني و مکاني سفرها از مشخصه هاي مهم و بارز سفرها است که معمولا در تلفيق با هم در نظر گرفته مي شوند.مشکلات ايجاد شده از اين توزيع ها خود را به صورت اشباع ترافيکي در ساعات اوج ترافيک و مسيرها و جهت هاي خاص نشان مي دهد که در برنامه ريزي حمل و نقل و يا شيوه هاي مديريت و مهندسي ترافيک قبل از هر چيز براي آنها به چاره انديشي مي پردازند(Meyer ,1989 :27).
2-2-1-2 متغيرهاي وابسته: (1)
2-2-1-2-1 سيستم حمل و نقل : ترابري يا حمل و نقل(که درانگليسي transport، خوانده مي شود)،جابجايي و انتقال انسان و کالاست از جايي به جاي ديگر . اين عبارت از کلمات لاتينtrans به معناي از يک سو به سوي ديگر و portareبه معني حمل کردن ريشه گرفته است (معين : 1384، 1231).
از سويي ديگر کلمه حمل و نقل به حمل چيزي از جايي به جاي ديگر ،يا به همان عمل حمل کردن ،يا به عملي که در آن مسافرين، کالاها يا مواد جابجا مي شوند گفته مي شود.(American Heritage Dictionary ,1982 ,1282)
2-2-1-2-1-1 جنبه هاي حمل و نقل
رشته حمل و نقل داراي جنبه هاي گوناگوني است : دريک طبقه بندي کلي مي توان آن را به سه بخش زير ساخت،وسايل نقليه و بهره برداري تقسيم نمود. زيرساخت شامل شبکه هاي حمل و نقل جاده ها،خطوط راه آهن،راه هاي هوايي،راه هاي آبي،خطوط لوله حمل مواد، غيره مورد استفاده وهمچنين گره ها يا پايانه ها ( مانند فرودگاه ها،ايستگاه هاي راه آهن ، ايستگاه اتوبوس، بنادر، وسايل نقليه عموماً در شبکه ها حرکت مي کنند، ماننداتومبيل ها، قطارها و هواپيماها.
بهره برداري ، شامل فعاليتهايي است که کنترل سيستم را انجام مي دهند. مانند : چراغ هاي راهنمايي و شيب سنج ها، سوئيچ هاي راه آهن، کنترل ترافيک هوايي ،غيره و همچنين سياستهايي مثل چگونگي اداره امور مالي حمل و نقل )مانند استفاده ازعوارض جاده اي يا ماليات سوخت در حمل و نقل بزرگراهي( در حالت کلي ، طراحي شبکه در حوزه مهندسي عمران و برنامه ريزي شهري، طراحي وسايل نقليه ، درحوزه مهندسي مکانيک و زير شاخه هاي تخصصي آن مانند مهندسي دريايي و مهندسي هوا-فضاو بهره برداري ها نيزمعمولاً تخصصي شده اند. هرچند که ممکن است متعلق به پژوهش بهره برداي يا مهندسي سيستم هاباشد (پورمعلم: 1383،56).
(1) dependent variable

2-2-1-2-1-2 مدلهاي حمل و نقل
مدلها، ترکيبي از شبکه ها،وسايل نقليه و بهره برداري هستند و شامل پياده رفتن، سيستم اتومبيل/ بزرگراه ، ريلي ، حمل و نقل دريايي(کشتيها ،راههاي آبي وکنترل ترافيک هوايي) مي باشند.
2-2-1-2-1-3 طبقه بندي هاي حمل و نقل
*
* غير انساني:حمل و نقل با استفاده از نيروي حيوانات
* هوانوردي
* حمل و نقل کابلي
* حمل و نقل انقالي
* حمل و نقل با نيروي انساني
* حمل و نقل پيوندي
* حمل و نقل جاده اي موتوري
* حمل و نقل غير جاده اي موتوري
* ترانزيت سريع شخصي(شبيه يک سرويس تاکسي خودکار)
* حمل و نقل لوله اي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* حمل و نقل ريلي
* حمل و نقل دريايي
* حمل و نقل فضايي
* حمل و نقل در ساير سياره ها
* حمل و نقل پيشنهاد شده براي آينده
(براون : 1386، 87)
2-2-1-2-1-4 حمل و نقل و ارتباطات
حمل و نقل وارتباطات جايگزين و مکمل يکديگرند. با اينکه ممکن است ارتباطات کاملاً پيشرفته بتواند جايگزين حمل و نقل شود و شخص به جاي ديدن از نزديک کسي به او تلگراف ، تلفن ، فکس يا نامه الکترونيک بزند ، ثابت شده است که اين مدهاي ارتباطي در واقع در کل اثراتمتقابل بيشتري را ايجاد مي کنند. پيشرفت در حمل و نقل بدون ارتباطات غير ممکن است. ارتباطات براي سيستمهاي حمل و نقلي پيشرفته حياتي و ضروري اند. از خطوط راه آهن داراي يک خط که مي خواهند در هر دو جهت از آنها قطار عبور کند تا کنترل خطوط هوايي که همواره بايد از محل هواپيما در آسمان اطلاع داشته باشد. بنابراين ، مشاهده شده که افزايش و پيشرفت يکي ، منجر به توسعه بيشتر ديگري ميگردد. (اجلاس تردبو : کنفرانس بين المللي رقابت و تصاحب در حمل و نقل مسافري زميني)( افندي زاده و رحيمي : 1387، 128).
2-2-1-2-1-5 حمل و نقل ، فعاليت ها و کاربري زمين
يک رابطه و ارتباط مشهور بين تراکم توسعه و انواع حمل و نقل وجود دارد. تراکم عبارت است از نسبت مساحت فضاي طبقه (ساخته شده) به مساحت زمين. طبق قانون شست ، تراکمهاي يک و نيم يا کمتر براي اتومبيل ها مناسب هستندو تراکم هاي شش و بيشتر براي قطار. محدوده تراکم هاي بين حدود دو تا چهار از قواعد قراردادهاي حمل و نقل خصوصي يا همگاني خيلي تبعيت نمي کنند . بسياري از شهرها داراي اين ميزان تراکم بوده و از مشکلات ترافيکي رنج مي برند. ترانزيت سريع شخصي ممکن است اين خلاء را پرکند. کاربري زمين از فعاليت ها پشتيباني مي کند. اين فعاليت ها از لحاظ فضايي از هم فاصله دارند. مردم احتياج دارند از نقطه اي با نقطه اي ديگر بروند.( به عنوانمثال از خانه به محل کار يا خريد و بازگشت به خانه(Meyer : 2001,66) .
حمل و نقل يک تقاضاي منتج است که وجودش براي فعاليت هايي که در انتهاي سفرها انجام مي شود لازم است. استفاده مطلوب از کاربري زمين فاصله بين فعاليت هاي عادي و روزمره را کم کرده و کاهش مي دهد.(مانند خانه و خريد آذوقه) ، و مکان هاي توسعه يافته ي داراي تراکم بيشتر را نزديک خطوط حمل و نقل و مراکز فعاليت قرار مي دهد. کاربري زمين نا مناسب باعث تمرکز فعاليت ها (مانند مشاغل) در محل به دور از ساير مقصدها (مانند خانه ومراکز خريد) مي شود.
راههايي براي صرفه جويي در تراکم وجود دارد. بسياري از زمين ها مي توانند کاربري هاي بهتري از کاربري حمل و نقلي داشته باشند. تسهيلات حمل و نقلي به زمين نياز دارند و در شهرها سطوح آسفالت و سنگفرش شده ( شامل خيابانها وپارکينگ ها) به راحتي تا بيش از بيست درصد کل کاربري زمين ها را در بر مي گيرند. يک سيستم حمل و نقل کارا مي تواند از هدر رفتن زمين جلوگيري نمايد (تهراني،1380 ، 37)).
2-2-1-2-1-6 حمل و نقل ؛ انرژي و محيط زيست
حمل و نقل يکي از بخشهاي عمده و اصلي مصرف کننده انرژي است. بيشتر وسايل حمل و نقل از سوخت هايي هيدروکربني استفاده ميکنند. اگر اين سوخت ها ناقص بسوزند ، توليد آلودگي مي کنند. با وجود اينکه وسايل نقليه در ايالات متحده نسبت به گذشته به علت مقررات زيست محيطي آلودگي کمتري ايجاد ميکنند ، اما در عمل اين امر به دليل افزايش تعداد وسايل نقليه و ميزات استفاده اي که از هر يک از آنها مي شود ، بي اثر شده است. سوختهاي کم آلوده کننده مي توانندآلودگي را کاهش دهند. در حال حاضر معمولترين سوخت کم آلوده کننده گاز مايع است. هيدروژن نيز يک سوخت ؛ حتي از گاز هم کمتر هوا را آلوده مي کند.
يک روش ديگر بالا بردن کارايي وسايل نقليه است که کاهش آلودگي و اتلاف را بوسيله ايجاد کاهش درمصرف انرژي به همراه دارد. اگر امکان استفاده از نيروي الکتريسيته در وسايل نقليه وجود داشته باشد ، موتورهاي الکتريکي بهترين و کاراترين گزينه هستند. راه ديگرتوليد انرژي با استفاده ازسلولهاي سوختياست که کارايي شان در تا پنج برابرموتورهاي حرارتي مرسومي است که در وسايل نقليه وجود دارد. يک روش ترکيبي و بسيار موثر طراحي وسايل نقليه زميني به شکلي است که مقاوت هوا در مقابل آن کم شود ، زيرا اين وسايل هفتاد و پنج درصد از انرژي خود را صرف غلبه بر مقاومت هوا مي کنند. روش ديگري نيز وجود دارد که بازيافت نمودن انرژي است که در اثر ترمز از دست مي رود. بکارگيري اين روش نيازمند يک وسيله نقليه پيچيده تر مي باشد(http://www.publicpurpose.com/t-series.htm Contributions of Wendell Cox Consultancy)
2-2-1-2-1-7 مقررات قرارداد حمل و نقل
اگر چه حمل و نقل يكي از اركان عمد? تجارت مي‌باشد، امّا قانون تجارت ايران تعريفي از قرارداد حمل و نقل ارائه ننموده است. قانون مدني، قرارداد حمل و نقل را به اجار? اشخاص تشبيه نموده است و در ماده 513 خود، اقسام عمده اجار? اشخاصي را به شرح زير احصاء نموده است:
الف- اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل؛
ب- اجار? متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره؛
مقررات قانون تجارت جنبه كلي داشته و بيشتر مربوط به حمل و نقل زميني است، با تصويب قانون هواپيمايي كشوري مصوب 28/4/1328 و قانون دريايي مصوب 12/8/1343 در اين دو رشته (حمل و نقل هوايي و دريايي) مقررات مخصوصي وضع گرديده و راجع به حمل و نقل با راه آهن مفاد تصويب نامه هئيت وزيران مصوب 2/3/1343 راجع به تعرفه حمل و نقل كالا و مسافر با راه‌آهن بايد در نظر گرفته شود. ضمناً مقاوله نامه بين‌المللي مربوط به حمل و نقل با راه‌آهن در تاريخ 19/4/1345 نيز به تصويب مجلسين وقت رسيده است. در قسمت حمل و نقل زميني مفاد قانون مؤسسات حمل و نقل و تعميرگاه هاي اتومبيل و گاراژ عمومي مصوب 25/4/1345 با آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 26/4/1346 نيز بايد در نظر گرفته شود. حمل و نقل به وسيله پست به تصريح ماده 394 قانون تجارت از شمول مقررات مذكور در حمل و نقل استثناء شده و تابع مقررات خاصي است و قانون قرارداد جهاني پستي در هشتم بهمن ماه سال 1346 به تصويب رسيده است.


دیدگاهتان را بنویسید